Yeminli Mali Müşavirlerin Yapabileceği İşler

I- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİN KONUSU

3568 Sayılı Yasanın 2nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin yapabileceği işler şöyle sıralanmıştır:
– Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
-Yukarıda yazılı konularda belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim,
bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
– Bu işlerin yanı sıra Kanunun 12nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmak.

3568 SAYILI KANUN MADDE-12
Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

* 02/01/1990 Tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Yönetmeliğin 7nci maddesi ile yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapabilecek konu ve belgeler sıralanmıştır.

Tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esaslar bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirlenir.
Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça Tebliğ çıkartılmadıkça yeminli mali müşavirler bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamazlar.
03/01/1990 Tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in,19/d maddesinde “ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı ve Resmi Mercilerce verilecek görevleri yapmaktır.” ibaresiyle diğer resmi kurumlarca verilecek işlerin Yeminli Mali Müşavirlerce yapılmasına imkan tanınmıştır.

II- KURUMSAL GÖREVLERİN TARİHSEL AKIŞI
1- T.C. MALİYE BAKANLIĞI
2- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
3- T.C. EMEKLİ SANDIĞI
4- T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
5- RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
6- BANKALAR
7- TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
8- YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU
9- SERMAYE PİYASASI KURULU
10-İŞSİZLİK SİGORTA FONU
11- DEVLET MALZEME OFİSİ
12- T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK.
13- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
14- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (ESKİ SSK)
15- TÜBİTAK
16- T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
17- TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
18- SANAYİ ODALARI
19-DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
20-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

II.1 – T.C. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 18/02/1990 – 20437 R.G. (1 SERİ NO’LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
02/01/1990 Tarihli R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile “ İHRACAT TESLİMLERİ VE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDEN DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ” tasdik kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılacak iade ve mahsupların Yeminli Mali Müşavirlerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 22/02/1990 – 20441 R.G. (2 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Aynı Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile “YENİDEN DEĞERLEME” işlemleri tasdik kapsamına alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin V.U.K.’nun mük.298nci maddesi uyarınca yaptıkları “YENİDEN DEĞERLEME” işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir.
(Enflasyon düzeltmesi uygulaması ile yeniden değerleme işlemleri son bulmuştur.)

* 12/05/1990 – 20516 R.G. (3 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan yönetmeliğin7-G/f maddesi ile Vakıflara ve Tesislere “MUAFİYET” tanınması ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik kapsamına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/15nci maddesi uyarınca, vakıfların ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulması için aranan şartları taşıdıklarının yeminli mali müşavirlere tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 17/03/1992 – 21174 R.G. (5 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Aynı yönetmelik hükümleri uyarınca, Kurumlar Vergisi Kanunun 8nci maddesi ve Geçici 18nci maddesinde yer alan vergi dışı tutulan işlemler ile ilgili GVK’nun mük.39ncu maddesine göre kurum kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmış ve tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 21/10/1992 – 21382 R.G. (6 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Aynı yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile 3568 sayılı Kanun hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak; Katma Değer Vergisi Kanunun 14ncü maddesinde yer alan ”TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDEN DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ” yeminli mali müşavirlerin tasdik kapsamına alınarak, bu tasdike ilişkin usul ve şartlar bu tebliğ ile belirlenmiştir.

* 30/01/1993 – 21481 R.G. (7 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
02/01/1990 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin “YATIRIM İNDİRİMİ” ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmış olup, tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 15/04/1993 – 21553 R.G. (8 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesine istinaden, KDV Kanunu’nun 13ncü maddesinde belirtilen “ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA” işlemlerinden doğan iade ve/veya mahsupların yeminli mali müşavirlerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar be Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 29/07/1993 – 21692 R.G. (9 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesine istinaden,KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “TEMEL GIDA MADDELERİ” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya mahsupların yeminli mali müşavirlerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 16/12/1993 – 21790 R.G. (11 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Bu Tebliğ’in 4ncü bölümünde “TASDİK KONULARI” kodları belirlenmiş ve bundan sonra yapılacak
sözleşmelerde bu kodların kullanılacağı belirtilmiştir.

01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye Ekl.
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi

* 26/05/1994 – 21941 R.G. (12 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL
TEBLİĞİ)

07/05/1994 Tarih ve 21927 Sayılı R.G.’de yayımlanan “Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 7nci maddesi gereği, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, belli büyüklükleri aşmış olmaları kaydıyla net aktif veya gayrisafi hasılat tutarlarının doğru hesaplandığı hususunda SMMM veya YMM’ye “Özel Amaçlı Rapor” düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
(Bir yıla ait bir uygulama olduğundan yürürlüğü sona ermiştir.)

* 23/02/1995 – 22211 R.G. (14 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-A/a maddesine istinaden “YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE BUNLARA EKLİ MALİ TABLOLAR VE BİLDİRİMLERİN” yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.
Aktif toplamları veya net satış hasılatı yönünden belli rakamları aşan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tam tasdik kapsamına alınmıştır.

(30/07/1995-22359 R.G.’de yayımlanan 18 seri no’lu Tebliğ ile tam tasdik uygulaması yeniden düzenlenerek 14 seri no’lu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.)

* 28/02/1995 – 22216 R.G. (15 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
İlgili Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile KDV yönünden iade hakkı doğuran işlem ve belgeler tasdik kapsamına alınmıştır.

Bu Tebliğ ile;“10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi” kodlamasıyla konu yeminli mali müşavirlerin düzenleyebilecekleri raporlar içinde yer almıştır.

* 08/11/1995 – 22457 R.G. (19 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile ve;

“ 11- Uluslar arası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi” koduyla konuya ait işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik raporuna dayanılarak yapılabilecektir.

* 31/03/2001 – 24359 R.G. (30 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmeliğin 7-G/g bendine istinaden “4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile 193 Sayılı G.V.K.’da yapılan değişiklik ile düzenlenen istisnadan yararlanılması yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tasdik raporu ibrazına bağlanmış olup, usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 04/11/2002 – 24926 R.G. (33 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
Anılan Yönetmelik ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8/1nci fıkrasında belirtilen yetkilere dayanılarak, solvent türlerinin ÖTV kapsamında teslimine ilişkin tecil-terkin uygulaması ile bu uygulama çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, yeminli mali müşavirler tarafından
düzenlenecek “Üretim Tasdik Raporu” ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup, konuya ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 22/07/2004 – 25530 R.G. (36 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
İlgili Yönetmelik ve 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile “ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına” ilişkin düzenleme ile getirilen imkandan yararlanılması yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporuna bağlanmış olup,usul ve esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.Tasdik kodu “14” olarak belirlenmiştir.

* 09/08/2005 – 25901 R.G. (38 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
İlgili Yönetmelik ve ÖTV 8 Seri No.lu Genel Tebliği ile “Üreticiler Tarafından Yerli Tarım Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanole, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden” yararlanmaları yeminli mali müşavir raporuna bağlanmıştır.
“15-YMM Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu”
“16-YMM Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü
Benzin Faaliyet Tasdik Raporu”

* 30/09/2006 – 26305 R.G. (39 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
213 Sayılı V.U.K.,3568 Sayılı Kanun ve 1 No. lu Yönetmelik ile 4325 Sayılı Olağanüstü Hal ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile ilgili 193 Sayılı GVK’da değişiklik ile “Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması” nın yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu ibrazına bağlanmış olup, usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

* 22/12/2006 – 26384 R.G. (40 SERİ NO’LU SM,SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ)
“İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası” na ilişkin Faaliyet Tasdik Raporları’nın yeminli mali müşavirlerce düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile belirlenmiştir.Tasdik konusu başlık “18” olarak kodlanacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İŞLEM KODLARI
01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye Ekl.
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi

10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi
11- Uluslar arası Kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi
12- Tam Tasdik
14-Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tespit Raporu
15- Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
16- Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollu Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
18- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Ö.T.V. İstisnası Tasdik Raporu

II.2 – TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

09/02/1990 Tarih ve 20428 Sayılı R.G.’de yayımlanan 1 Seri No. lu Tebliğ ile, Türkiye Kalkınma Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yatırım harcamaları için prim iade talebinde bulunan firmalara yapılan ödeme için tasdik raporu istenmektedir.

II.3 – T.C. EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN
İŞLER:

T.C. Emekli Sandığı’nın 06.05.1992 tarih ve 945 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Emekli Sandığı’ na tabi olanların tedavi olabileceği özel diyaliz merkezlerinin belirlenmesinde, bu yerlerde bulundurulması gereken tıbbi cihaz, araç, gereçlerin demirbaş ve envanter kayıtlarında bulunduğuna dair tasdik raporu istenmektedir.

II.4 – T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

* 01/03/1994 Tarih ve 1994/1 Sayılı Tebliğ ile;
– Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
– Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
– Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
– Cari Yıl Karının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
– S.P.K. Tarafından İstenen Sermaye Arttırım İşlemlerinin Tamamlandığının ve Mevcut Sermayenin
Ödendiğinin Tespiti Raporu,
– Hazine Tarafından İstenen Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yabancı Ortak Alacağının Sermayeye
Kadedilmesinde bu Alacağın Varlığının ve Döviz Olarak Türkiye’ye Getirildiğinin Tespiti Raporu.

* 01/06/2000 Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hk. Kanun ile;
Kooperatif, Birlik ve Merkez Birliği’nin yıllık mali tablo ve raporları ve gerektiğinde tüm işlem ve varlıklarının denetimi.

* 27/06/2000 Tarih ve 24091 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;
Yurt içi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti raporu.

* 13/06/2003 Tarih ve 25317 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;
Kampanyalı satış, izin belgesi alınması ve yenilenmesinde bilanço tasdiki.

* 03/06/2004 Tarih ve 25481 Sayılı R.G.’ de yayımlanan İç Ticaret Genel Tebliği ile;
Nev’i değiştirmek suretiyle Limited Şirket kuruluşunda Öz Sermaye Tespit Raporu.

* 24/05/2005 Tarih ve 25795 Sayılı R.G. ‘de yayımlanan Yönetmelik ile;
KOSGEB’ in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken YMM onaylı fatura sureti.

II.5 – RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUŞUNCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:
3568 Sayılı Yasanın 12nci maddesine istinaden yayımlanan Yönetmelik ile 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna İlişkin Yönetmelik gereği Radyo ve TV kuruluşlarının reklam gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul Paylarının doğruluğu yeminli mali
müşavir tasdikine tabi tutulmuştur.
Bu konudaki ilk tebliğ 02/01/1995 tarih ve 22159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

II.6 – BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 31/05/1995- 22299 R.G. Yönetmelik ile; Bankalardan kredi alınırken istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Raporu.
* 18/06/1999- Bankalar Kanunu 11/11 bendi gereğince, bankalarca açılacak krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için BDDK’ ca belirlenecek limitlerin üzerinde olanlar için Hesap Durumu Belgesi,Bilanço ve Gelir Tablosu’ nun denetlenmesi şartı getirilmiştir.
* 27/06/2001- 24445 R.G. Yönetmelik ile; Bankalarda sermayenin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların mal varlıklarının tasdiki.

II.7 – T.C. TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
VERİLEN İŞLER:

97/1 ve 98/1 Sayılı Genelgelerin 16ncı maddesi ile; Kimyevi gübre desteklenmesine yönelik üretim, satış ve stok miktarının tespiti raporu.

II.8 –YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN
İŞLER:

Vakıf Üniversitelerinin Mart ayında YÖK’e gönderecekleri son bir yıla ait giderlerinin tasdiki.

II.9 –SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

15/11/1998 Tarih ve 23524 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan S.P.K. Tebliği Seri:1 No: 26 ile; İç kaynaklardan yapılacak sermaye arttırımının mevzuata uygunluğuna dair rapor.

II.10 –İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

08/09/1990 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kanun ile;
İşsizlik Sigortası Fonu’ nun gelir ve giderlerinin tespiti.

II.11 – DEVLET MALZEME OFİSİ TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

13/10/1999 Tarih ve 95/58-23327 Sayılı D.M.O. Genel Müdürlüğü Yazısı ile;
Devlet Malzeme Ofisi kataloğuna girecek mamul alımlarında firma mali tablolarının ve birim maliyetlerinin tasdiki.

II.12 – T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 05/12/2000- 24521 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
Ham petrol ve petrol ürünleri ile solvent, bazyağ ve madeni yağ ithal edecek Akaryakıt ve LPG Dağıtım Şirketleri ile ithalatçı şirket ve kuruluşların ithalat talepleri ve bunların kullanımına ilişkin tasdik raporu.

* 07/08/2001- 24486 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
Üretimlerini LPG ile yapan üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin inceleme tasdik.
* 15/12/2001- 24614 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
Dökme olarak ithal edilen solvent, bazyağ ve madeni yağlara ilişkin inceleme ve tasdik.
* 31/07/2002- 24382 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
– Yerli üretimden temin edilen solventlere ilişkin (sanayiciler hakkında) inceleme ve tasdik.
– Tüpraş’ ın talebi üzerine solvent kullanım miktarının tespiti.

II.13 –ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

01/04/2002 Tarih ve 24713 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdiki.

II.14 –SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (ESKİ SSK) TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

14/07/2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile; S.S.K. İlişiksiz Belgesi alınması için yapılan tasdik.

II.15 –TÜBİTAK TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 13/07/2005 – 25874 R.G.’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projesi onaylanan firmalara yapılan yardıma ilişkin tasdik raporu. (AGY500)
* 01/04/2009 tarihinden itibaren proje başvurusu yapacak firmalar için başvuru kriterleri değerlendirme ve tasdik raporu. (AGY600)

II.16 –T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

– Hac Kotası tespit raporu,
– Seyahat Acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler.

II.17 –TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

– Şirket ortağının sermaye avansı olarak gönderdiği tutarın tespitine ilişkin rapor.
– Birleşme nedeniyle borçların teminine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu.
II.18 – SANAYİ ODALARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
Kapasite Raporu almak isteyen sanayi firmalarından Haddelenmiş Soğuk Sac Kullanım Raporu.

II.19 – DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

* 04/08/2006 – 26249 sy.Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2006/15)
G.T.İ.P. Numaraları belirtilen eşyanın (birim kıymetleri az olanlar) ithalinde gözetim uygulaması usul ve esasları belirlenmiştir.
Gözetim Belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar “YMM Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” nun her üç ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
* 31/12/2008 – 27097(2.mük.) Resmi Gazetede yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ(2009/21) gereği;02/02/2009 tarihinden itibaren yapılacak ithalat başvurularında yılda bir kez olmak üzere “Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu” istenmektedir.

II.20 – HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER :

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilen;
– Yerel Yönetimler,
– KOBİ’ler ve
– Sivil Toplum Kuruluşları ’nın
hibe sözleşmeleri ve programının kuralları gereği, hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin başvurularının kabulünden sonra yaptıkları harcamalarının kabulü için Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan Denetleme Raporu’nu Birime sunmaları gerekmektedir.