ODA İÇİ YÖNERGELER

BURSA YEMİNLİ MALİ  MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TAHKİM  YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam ve dayanak

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönerge, oda üyeleri ile müşterileri veya oda üyelerinin birbirleri arasında sözleşmelerden doğan anlaşmazlıkların, devlet yargısına başvurulmadan, BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası tahkimi ile çözüleceği belirtilen  uyuşmazlıklarda  Oda Hakem Kurulunun oluşumu, üyelerinin seçimi, görevleri, yetkisi, çalışma yöntemi ve esasları, üyelerin reddi veya çekinmesi, başkan ve üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi amaçlarıyla  düzenlenmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun emredici hükümleri ile çelişmediği müddetçe, tahkimde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hukuki dayanak

Madde 2- Bu yönerge, 1086 Sayılı Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun. 516 ile 536 ncı maddeleri kapsamında 21.02.1990 tarih ve 20440 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli  Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/f hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler  kuruluş, görev ve yetki

 

Tahkim şartları

Madde 3- Anlaşmazlığın tahkim usulüyle çözümlenmesi, tarafların Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak anlaşmaları ile mümkündür.

 Taraflar arasındaki tahkim anlaşmalarında veya sözleşmelerde anlaşmazlığın BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası  nezdinde tahkim yolu ile çözümleneceği hususunun açık olarak yer alması gerekir.

 Tahkim usulüne başvurmak için bu yönergenin beşinci maddesinde belirtilen masrafın ve 7 inci maddesinde sözü edilen hakem ücretinin oda veznesine yatırılması şarttır. Başvuru masrafının ve hakem ücretinin ödenmesini takiben tahkim başvurusu karşı tarafa bildirilir.

 Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartının olmadığı durumlarda, taraflardan biri Odaya yazılı olarak müracaat ederek, diğer tarafla anlaşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenebilmesi için bildirim yapılmasını isteyebilir.

 Oda, istemin bir suretini diğer tarafa (veya taraflara) tebliğ eder. Ve anlaşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi kabul ediliyor ise yazılı olarak bildirmesi istenir. Kabulü halinde tahkim usulü başlar.

 Tahkim anlaşmalarında veya sözleşmelerde, bu yönetmelik hükümleriyle bağdaşmayan hükümler mevcut ise, taraflara gerekçeli olarak Odanın tahkim yargılamasının uygulanamayacağı tebliğ edilir. Taraflar yazılı olarak odanın tahkim yargılamasını kabul ettikleri takdirde bu yönetmelik hükümlerini de kabul etmiş sayılırlar.

Hakem kurulunun oluşumu

Madde 4-  Hakem Kurulu kural olarak üç hakemden oluşur.

 Tahkim anlaşmalarında veya sözleşmelerde, tahkim Kurulunun oluşumu konusunda bir belirleme yapılmış ise belirlemeye aynen uyulur.

 Taraflar anlaşarak tek hakemle, anlaşmazlığın sonuçlandırmasına karar verebilirler.

 Bir belirleme yapılmamış ise; Oda Yönetim Kurulunca Hakem Kuruluna başkanlık yapmak üzere oda üyeleri arasından bir üye görevlendirilir ve taraflara birer üye bildirmeleri için yedi günlük süre verilir. Tarafların tamamı veya biri verilen süre içinde üye bildirmez ise Hakemler Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun 520 nci maddesine göre belirlenir.

 Hakem Kurulunun oluşmasından sonra, hakemlerin isimleri taraflara ve hakemlere bildirilir.

 Kurulun Yeminli  Mali Müşavir olan üyelerinin, 3568 sayılı Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetim kurulu üyeliğine seçilme yeterliliği ile seçilme engelinin bulunmaması gerekir.

 Hakem veya hakemlerden boşalma olması halinde, hakemin ilk belirlendiği esasa göre yeni hakem belirlenir.

Hakem kurulu yazı işleri ve masraf karşılığı alınması

Madde 5-   Kurulun işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak Oda genel idare müdürünün görevleri arasındadır. Genel idare müdürü, bu görevinin tamamını veya bir kısmını oda personeline yaptırabilir.

 Davacı taraftan, ilerde kararda belirtilecek tarafa yükletilmek üzere,  yazışma, tebligat ve benzeri masrafları karşılamak için, tarifede yer alan hakem kurulu ücretinin %20′ si oranında ayrıca masraf karşılığı alınır ve bu tutar odaya gelir kaydedilir.

Hakem kurulunun görevleri

Madde 6-  Hakem Kurulu;

 1. a)3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, Kanuna dayalı yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatda belirtilen sözleşmelerinden ve sözleşmelerde belirlenen  ücretlerden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkları,

b)3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde sözü edilen meslek mensuplarının birlikte çalışmalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları,

 1. c)Meslek mensuplarının ortaklığında ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıkları,
 1. d) Meslek mensupları ile üçüncü kişilerle aralarında çıkacak ücret anlaşmazlıklarını  çözmek ve  ücretinin kararlaştırılmamış olduğu durumlarda da; ücret anlaşmazlıklarını  incelemek ve ücreti belirlemekle görevlidir.

Hakem kurulu ücreti

Madde 7-  Taraflar herhangi bir ücret kararlaştırmamış veya bu konuda anlaşamamış ise hakem kurulu ücreti, kurulda davanın açılmış sayıldığı tarihte yürürlükte olan ve 3568 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirlenen Asgari Ücret Tarifesinde gösterilen ücrettir.

 Anlaşmazlığın,  davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleri ile tahkikat başlamadan sona ermesi halinde, hakem  ücretinin yarısı hakemlere ödenir. Kalan tutar,  karara göre taraflara iade edilir. Anlaşmazlığın her ne şekilde olursa olsun tahkikatın başlamasından sonra sona ermesi halinde ise yatırılan ücretin tamamı hakemlere ödenir.

Hakemlerin reddi

Madde 8-  Kurulun başkan ve üyeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 29 uncu maddesinde gösterilen sebeplerle reddedilebilir.

 Hakemin reddi isteminin, ret sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapılması gerekir.

 Hakemin reddi istemi dilekçe ile yapılır. Bu dilekçede ret isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Ret isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür.

 Vekilin, hakemin reddi isteminde bulunabilmesi için vekaletnamesinde bu konuda yetki bulunması gerekir.

 Hakemin reddi talebi, HUMK’nun 521.maddesine göre, davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından karara bağlanır.

 Hakemin reddi talebi üzerine, kararın kesinleşmesine kadar tahkim davası askıya alınır. Bu dönemde, tahkim süresi işlemeye devam eder. Ancak red talebi gerekçesiyle, mahkemeden tahkim süresinin uzatılması talep edilebilir. Tahkimin süresi geçtikten sonra, süre uzatımı talebinde bulunamaz.

Hakemlerin çekinmesi

Madde 9-  Hakemler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 inci maddesindeki sebeplerin varlığı halinde, davaya bakmaktan yasaklı olup, bu durumda kendiliklerinden davaya bakmaktan çekinmek zorundadırlar.

 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 30, 31, 32, 36 ncı maddeleri ile 36/A maddesinin hükümleri, olaya uygunlukları ölçüsünde hakemlerin çekinmesi ve reddi hallerinde de aynen uygulanır.

Tebligat

Madde 10-  Kurulda görülmekte olan dava ve işlerde tebligat elden veya iadeli taahhütlü mektupla yapılmakla birlikte taraflar diledikleri takdirde, tebligat işlemlerinde faks, teleks ve acele posta servisi gibi araçlarla da birbirlerine tebligat yapılmasını kuruldan isteyebilirler.

 

       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılama usulü

 

Dava açılması

Madde 11-  Kurulda dava, dilekçe ile açılır.

 Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

 1. a) Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
 2. b) Açık bir biçimde davanın konusu,
 3. c) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve          delillerin nelerden ibaret olduğu,
 4. d) Hukuki sebeplerin özeti,
 5. e) Açık bir biçimde talep sonucu,
 6. f) Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği, (bu süre 10 günden aşağı olamaz)
 7. g) Davacının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

Davacı, elinde bulunan delilleri dava dilekçesine ekler. Dilekçenin ve eklerinin, davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş olması gerekir.

Davacı dava dilekçesine ayrıca, tarifede belirtilen hakem ücretinin tamamını avans olarak ödediğine ilişkin alındı örneğini ekler ve bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen masraf karşılığını öder.

Davanın açılma zamanı

Madde 12-  Dava, beşinci maddede belirtilen masraf karşılığının ve 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin odaya yatırıldığı tarihte açılmış sayılır.

  Davacı 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin tamamını ve 5 inci madde de belirtilen masraf karşılığını ödediğine ilişkin makbuzu dilekçesine eklemek zorundadır.  Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Bir ay içerisinde, hakem ücretinin ve masraf karşılığının ödendiğine ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

İlk itirazlar

Madde 13-  İlk itirazlar, aşağıda gösterilen hallerden ibarettir.

 1. a) Türkiye’de ikametgahı bulunmayanlardan teminat talebi,
 2. b) Yetki itirazı,
 3. c) Açılan davanın, bir başka kurulda görülmekte olduğu iddiası,
 4. d) Davetiyede noksanlıklar bulunması veya tebligatın usulüne uygun olmadığı iddiası,
 5. e) Karşılık davanın kabule şayan olmadığı iddiası.

  Davanın başlangıcında ilk itirazların hepsinin birlikte bildirilmesi gerekir.

  İlk itirazlara ilişkin karar, asıl davayı görmeye yetkili kurul tarafından öncelikle verilir.

 

Esasa cevap

Madde 14-   Davalı ilk itirazları ile birlikte; esas dava hakkındaki cevabını, varsa karşı delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere Odaya verir. Davacı veya kurul tarafından bu süreden farklı bir süre tanınması halinde bu süre dikkate alınır.

 Davaya cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

 1. a) Tarafların veya varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
 2. b) Açık bir biçimde savunması,
 3. c) Davacı tarafından bildirilmiş olayların her biri hakkında cevapları,
 4. d) Davalının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

  Cevap dilekçesi ile davalının elinde bulunan belgelerin asılları veya örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazlasının cevap dilekçesine eklenerek kurula verilmesi gereklidir.

  Davalı, cevap dilekçesinde karşılık dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve savunmaları ile sebeplerini bildirmeye mecburdur.

Karşılık dava

Madde 15- Davalı, karşılık davasını, esas davaya süresi içerisinde vereceği cevap dilekçesinde bildirmek suretiyle açabilir.

  Hangi davaların karşılık dava olarak nitelendirilmesi gerektiği hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 204 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

 Karşılık davaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 205-208 inci maddeleri hükümleri burada da uygulanır.

 

Tahkikat

Madde 16-  Kurul, tahkikatı kural olarak dosya üzerinden yapar. Ancak tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gibi hallerde, kurulun gerek duyduğu durumlarda tahkikatın duruşmalı yapılmasına karar verilebilir.

 Duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde, bu husus taraflara elverişli vasıtalarla duruşmadan on gün öncesine kadar bildirilir.

 Taraflardan birisi kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bildirilen günde duruşma yer ve saatinde bulunmazsa, duruşma ve tahkikat yokluğunda yapılır. Taraflara uyarılı tebligat yapılmış ise duruşmaya, gelenin katılımıyla devam olunur.

 Duruşma, Odanın bu işe tahsis ettiği yerde yapılır.

 Kurul, öncelikle tarafları sulha davet eder.

 Kurul, kendisine yapılan başvurular ve ekleri üzerinde ön inceleme yapar. Tensip zaptı ile tahkikatın kurul üyelerinden hangisi tarafından yürütüleceğini kararlaştırır. Tahkikatla görevlendirilen üye,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 182, 183, 184, 196, 197, 209, 211 ve 212 nci maddelerinde belirtilen işlemleri tek başına yapabilir.

 Kurul çalışmalarında yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak; kurul başkanı ve üyeleri ile varsa tutanak düzenlemekle görevli yazı işleri elemanı tarafından imzalanır. Tutanak düzenleme görevi üyelerden birisine de verilebilir.

 Tutanak düzenlenmesi esası, tahkikatın bir üyeye verilmesi halinde de aynen uygulanır.

 Kurul,  uyuşmazlıkları davanın açıldığı tarihten itibaren altı ay içinde sonuçlandırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Deliller ve ikamesi

 

Delillerin ikamesi

Madde 17-   Kurulda görülmekte olan davalarda, nelerin delil niteliğinde olduğu, bunların ikamesi ve usulüne ilişkin hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236-374 üncü maddeleri, olaylara uygunluğu oranında kurulda açılan davalarda da uygulanır.

 Delillerin serbestçe takdiri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun belirlediği hükümler çerçevesinde kurula aittir.

 Kurul, gerekli gördüğü takdirde tarafların gösterdikleri tanıkları dinleyebileceği gibi, taraflardan gelen yemin teklifi ile resen verilecek yeminlerin ifasına da karar verebilir.

 Kurulun, tanık dinlenmesi, yemin, keşif, bilirkişi incelemesi gibi konularda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan ilgili hükümler uygulanır.

Yargılama ile ilgili diğer hususlar

Madde 18- Tahkim anlaşmasında aksi kararlaştırılmış olmadıkça hakemler hakkaniyete göre karar verebilirler.

 Yargılama Türkçe olarak yürütülür. Hakem Kurulu özel durumlarda yargılamanın yabancı bir dilde yürütülmesine de karar verebilir.

 Hakem Kurulunun toplantı yeri  BURSA  Yeminli  Mali Müşavirler Odasının bulunduğu yerdir. Hakem Kurulu toplantı veya toplantıların başka bir yerde yapılması konusunda karar verebilir.

Hakem Kurulu önündeki yargılama gizlidir. Yargılama tarafların anlaşması ve Hakem Kurulunun kararı ile açık olarak yapılabilir.

Hakem Kurulu önünde uygulanacak usul hükümleri Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olmadıkça tarafların anlaşması suretiyle tespit edilebilir. Taraflarca tespit edilmedikçe ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş olmadıkça uygulanacak  usul kuralları Hakem Kurulunca saptanır.

Hakem Kurulu, tarafların ileri sürdüğü maddi olaylar ve deliller dışında, anlaşmazlığın çözümüne yararlı olacak başkaca maddi olayların ve delillerin tamamlanması için her türlü girişimi yapabilir. Taraflar Hakem Kuruluna bu girişimlerde yardımcı olmakla yükümlüdürler. Taraflara Hakem Kurulunca istenilen deliller için 5 iş gününü geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde delillerini ibraz etmeyen taraf kaçınmış sayılır ve bu konudaki kaçınma tutanağa geçirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tahkikatın sona ermesi ve karar

 

Karar

Madde 19-  Tarafların son diyecekleri için bir duruşma günü belirlenmişse, duruşmanın sonunda tahkikatın bittiği taraflara sözlü olarak bildirilir ve kararın gerekçesi yazılmamış ise kararın özeti taraflara duyurulur.

 Kurul, tahkikatın ve yargılamanın sona ermesinden sonra kısa karara uygun gerekçeli kararını on gün içinde yazmak zorundadır.

Kararların infazı

Madde 20-  Hakem Kararları kesinleştikten sonra icra edilir.

 Hakem Kurulu kararlarının kesinleşmesi, bu kararın taraflara tebliğini takip eden 15 günlük temyiz süresi içinde temyiz edilmemiş olmasına veya temyiz edilip Yargıtay’dan onama kararı verilmiş olmasına bağlıdır.

 Hakem Kurulu kararı, temyiz süresi geçirilmek suretiyle, taraflardan herhangi birinin temyiz yoluna başvurmaması nedeniyle kesinleşmiş ise, bu takdirde karar yetkili mahkeme tarafından tasdik edilir. Tasdik şerhi kararın altına ve mahkeme tutanağına yazılır. Kararın icrası yetkili mahkemenin tasdikine bağlıdır.

 Hakem Kararı Yargıtay denetiminden geçerek onanmak suretiyle kesinleşmiş ise, taraflardan biri dosyanın iade edildiği mahkemeye müracaat eder. Yetkili mahkeme kesinleşme şerhini hakem kararının altına yazar ve tasdikler. Bu usulle kesinleşen hakem kararı icra kabiliyeti kazanır.

 Kesinleşen hakem kararları, Hakem Kurulu tarafından, kararın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde BURSA Yeminli  Mali Müşavirler Odası’na tevdi edilir.

 Hakem Kurulu, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı alınmak üzere Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat eder.

ALTINCI BÖLÜM

Kanun yolları

 

Temyiz

Madde 21-  Kurul tarafından verilen hükümlere karşı, tarafların, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun 533 üncü maddesindeki nedenlerle temyiz hakkı vardır.

 Temyiz talebi dilekçe ile yapılır.

Temyiz dilekçesinin neleri içermesi gerektiği konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesi hükmü, kurul kararlarının temyiz edilmesinde de uygulanır.

Hakem kurulu kararlarının tavzihi

Madde 22- Taraflar, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun 455-459 uncu maddeleri arasındaki hükümlere göre, Hakem Kurulu kararının tavzih ve tashihini talep edebilir. Tavzih yetkisi, tahkim süresi içinde, kararı vermiş olan Hakem Kuruluna aittir. Tahkim süresi geçtikten sonra, hakem kararının tevdi edildiği mahkeme, hakemleri de dinlemek suretiyle, kararın icrasına kadar Hakem Kurulu kararını tavzih edebilir.

Yargılamanın yenilenmesi

Madde 23- Kurul kararları aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445-454 üncü maddeleri hükümlerine göre yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir.

Uygulanacak hükümler

Madde 24- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile ilgili yönetmelik, tebliğ ve meslek kuralları; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin olaya uygun düşen hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 25 –  Bu Yönerge, BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 02/06/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönerge hükümlerini BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.

BURSA YEMİNLİ  MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

PERSONEL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç

Madde 1 –  Bu Yönergenin amacı, Odada çalışan personelin atanması, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma koşulları, özlük hakları, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması, işine son verilmesi ile  personel ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasında süresi belirsiz sürekli iş sözleşmesi ile çalışan tüm personeli kapsar.  Süresi belirli sürekli iş sözleşmesi veya kısmi süreli iş sözleşmesi  ile çalıştırılacak personelin iş koşulları, özlük hakları, bu Yönetmeliğin hangi hükümlerine tabi olacağı  ve çalıştırmaya  ilişkin sair konular,  bireysel  iş sözleşmesinde belirtilir.

Dayanak

Madde 3  – Bu Yönerge, 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine, 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/b hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –   Bu Yönergede geçen “İşveren” deyimi, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasını,  “Personel” deyimi,  Genel İdare Müdürünü, büro memurlarını ve yardımcı personeli; “İşyeri” deyimi, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası merkez işyerini ve eklentilerini; “Yönerge” deyimi Personel yönergesini; “Sicil raporu” deyimi, her yılda bir düzenlenecek değerlendirme raporlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personelin işe alınması ve iş sözleşmesi

 

İşe alınmada usul

Madde 5 –   Personelin işe alınmasında (mülakat) usulü uygulanır.  Mülakat;  Genel İdare Müdürü görevine alınacaklar için Yönetim Kurulunca, memur ve yardımcı personel  için Oda Sekreterince gerçekleştirilir.

Duyuru

Madde 6 –   Odanın personel ihtiyacı,  alınacak personelin niteliğine göre Yönetim Kurulunca uygun görülecek araçlarla duyurulur.   Aynı duyuru,  Odanın Web sitesinde de yayınlanır.

  Duyuruda,  yapılacak iş,  personelde aranan genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, başvurunun bizzat mı yoksa posta ile mi yapılacağı, başvuru yeri, son başvuru ve mülakat tarihleri açıkça belirtilir.

Yeni alınacak personelde aranan koşullar

Madde 7 –  Odaya yeni alınacak personelde aranan genel koşullar aşağıda belirtilmiştir.  Ancak, ihtiyaca ve görevlerin gereklerine göre bu koşullarda değişiklik yapılabilir.

 1. a) 18 yaşını doldurmuş, Genel İdare Müdürü görevine alınacaklar haricinde 30 yaşını geçmemiş olmak,
 2. b) Erkeklerde eylemli askerlik görevini yapmış olmak,
 3. c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 4. d) Affa uğramış olsa dahi herhangi bir yüz kızartıcı ve/veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihaleye ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak,
 5. e) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,
 6. f) Resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
 7. g) Memuriyet için en az maliye ve muhasebe ile ilgili Yüksekokul veya Üniversite mezunu olmak, Yardımcı Hizmetler için asgari lise mezunu olmak,
 8. h) Yapılacak mülakatta başarı göstermiş olmak,

 Oda Yönetimi,  görevin özelliğinden kaynaklanan özel koşullar belirleyebilir.

Araştırma

Madde  8 – İşe alımlarda, alınacak kişinin unvanı ve referansı ne olursa olsun, istenecek sabıka kayıt belgesi haricinde, Oda Sekreteri veya görevlendireceği  Oda Personeli tarafından özel araştırma yapılır.

Odadan ayrılanların yeniden işe alınmaları

Madde 9 –  Daha önce Odada çalışmakta iken;  eğitim, emeklilik, askerlik, uzun süreli hastalık nedeniyle ayrılanlar haricinde; görevine son verilenler ve istifa ile ayrılanlar yeniden işe alınamazlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

Madde 10 –  Başvuruda bulunan adaylara, örneği bu yönergeye ekli (Örnek 1) İş İstek Formu doldurtulur ve kendilerine mülakat tarihini/saatini belirten bir alındı belgesi verilir.

 Yapılacak mülakat sonucunda, aranan özellikleri taşıdığı yönünde kanaat oluşan personel adayından,  diploma, sağlık raporu, sabıka kaydı ve Oda Sekreterince gerekli görülen diğer belgeleri tamamlaması istenir.

Atama

Madde 11 –  Yapılan mülakat sonucu aranan özellikleri taşıdığı kanaatine varılan personel adayı, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

İş sözleşmesi

Madde 12 –  Oda personelinin “süresi belirsiz sürekli iş sözleşmesi” ile çalıştırılması asıldır.  Ancak,  yaptırılacak bazı işlerin niteliği gereği, “belirli süreli” veya “kısmi süreli” iş sözleşmesi ile personel çalıştırılması da mümkündür.

 Ataması yapılan personel ile  işin niteliğine ve Yönerge ekindeki örneklerine uygun olan (belirli süreli, belirsiz süreli veya kısmi süreli) bireysel iş sözleşmesi imzalanır.

Deneme süresi

Madde 13 –  Deneme süresi iki aydır.  Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.  Personelin fesih tarihine kadar çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Hizmet içi eğitim

Madde 14 –  İşveren, personel işe alındıktan sonra işyerinde ve işyeri dışında eğitim verebilir.  Bu eğitimler kurs, seminer, işbaşı eğitimi vs. biçiminde olur.  Personelin eğitim programlarına devamı zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşin düzenlenmesi

Günlük ve haftalık iş süresi

Madde 15 –  Genel olarak çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.  Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri işverence saptanır.

 Personele günde 1 saatten az olmamak üzere yasal ara dinlenmesi kullandırılır.  Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.

Fazla çalışma

Madde 16 –  Haftalık 45 saatlik iş süresini aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.  İşverenin İş Kanununa uygun talebi üzerine personel, fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

Ulusal bayram  ve genel tatil

Madde 17 –  Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte,  işin gerektirdiği durumlarda personel, işverenin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

 

Hafta tatili

Madde 18 –  Personele tatil gününden önce, belirlenen günlük iş sürelerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.   Hafta tatiline hak kazanmada hangi günlerin çalışılmış gibi değerlendirileceği, İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Madde 19 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan personele yıllık ücretli izin verilir.

 Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Hizmet süresi;

 1. a)Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 iş günü;
 2. b)Beş yıldan fazla on yıldan az olanlara 20 iş günü;
 3. c)On yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 23  iş günü;
 4. d)Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 iş günü;

yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli iznin uygulanması

Madde 20 –  Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.  Sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.  Ancak işin ve işyerinin gerekleri veya personelin isteği üzerine yıllık izin 2 bölüm halinde kullanılabilir.  Bu takdirde verilecek iznin bir bölümü 10 günden aşağı olamaz.

 İznini Bursa dışında bir yerde geçirecek olan personelin isteği üzerine 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

 Yıllık ücretli izin taleplerinde,  Yönetmeliğe ekli (Örnek: 3) numaralı form kullanılır.

Yıllık izin ücreti

Madde 21 –  İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan personele, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgilinin izne başlamasından önce peşin olarak öder veya avans olarak verir.

 Yıllık izin ücretinin hesabında, fazla çalışma karşılığı alınan ücretler, primler, ikramiyeler, hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan personelin bu iş için aldığı ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretler dikkate alınmaz.

 Personele yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.

 Yıllık ücretli izne ilişkin olarak bu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Doğum izni

Madde 22 –   Kadın personelin doğum yapması halinde, doğum öncesi ve sonrası verilecek izinler ile süt izni ve ücretsiz izinler konusunda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır.

 Karısı doğum yapan erkek personele ise,  isteği üzerine beş gün ücretli izin verilir.

Evlenme izni

    Madde 23 – Personele isteği üzerine, kendisinin evlenmesi halinde 10 gün; çocuğunun evlenmesi halinde ise 5 gün ücretli izin verilir.

Ölüm izni

Madde 24 –  Personele isteği üzerine, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün ücretli izin verilir.  Ölüm Bursa dışında olmuşsa, beş günlük izin süresine iki gün yol izni eklenir.

Mazeret izni

  Madde 25 –  Yukarıda belirtilen hallerden başka, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle personele 10 gün izin verilebilir.  Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir.  Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin, yıllık izinden düşülür.

Ücretsiz izin

Madde 26 –  Uzun süreli bir hastalığa yakalanan yakınının bakımını üstlenmek zorunda olunması,  doğum sonrası yasal izninin bitimi nedeniyle çocuğuna bakacak kimsenin bulunmaması gibi zorunlu  mazeretleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek personele 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Ücretsiz izinde geçen süre, yıllık ücretli izin, ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.  Bu süre zarfında personele aylık ücret, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılmaz.

İzinden çağrılma

Madde 27 –  Oda Başkanı veya Sekreteri, gerekli hallerde personeli izinden geri çağırabilirler.  Bu durumda personel açısından oluşabilecek herhangi bir maddi kayıp, Oda tarafından karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

        Çalışma ilkeleri

 

Hizmette kalite

Madde 28 –  Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası,  hedeflediği kaliteli hizmetin;  sürekli kendini yenileyen, araştıran, yeni öneriler getiren;  hizmet sunumunda istekli ve güler yüzlü,  üyelerin yasal taleplerinin yerine getirilmesinde gerekli her türlü yardım ve kolaylığı sağlayan; iş arkadaşları ile uyumlu, çevresine saygılı personel ile sağlanacağını kabul eder.

Görevlerin yerine getirilmesi

Madde 29 –  Personel, kendisine verilen görevleri, Odanın işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği işlem ve sorumlulukları, Odanın teamül ve mevzuatına uygun olarak ve Odanın genel hedef ve politikalarını, saygınlığını, güvene dayanan çalışma ilkesini gözeterek,  yukarıda sıralanan hizmette kalite ilkeleri  doğrultusunda  yerine getirmek durumundadır.

 Bu çerçevede personel, üyelerle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde saygılı ve güler yüzlü olmak, işlemleri sürat, kolaylık ve eşitlikle yapmak zorundadır.  Çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinde de aynı esaslara uymak durumundadır.

Emirlerin uygulanması

Madde 30 –  Personel, yasaların ve Oda içi düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri dikkate almak koşuluyla, çalışmaları esnasında üstlerinin verdikleri emirleri noksansız olarak uygulamakla yükümlüdür.

 Verilen emirlerin yasalara, ilgili mevzuata aykırı veya Odaya zararlı olduğu kanısına varılması halinde, bu konudaki görüşünü emri veren üstüne bildirir.  Buna rağmen emri veren üst sorumluluğu kendi üzerine alarak emri yazılı olarak yinelerse, konu suç teşkil etmemek kaydıyla bu emir yerine getirilir ve durum emri alan personel tarafından, emri verenin bir üstüne bildirilir.

Öğrenme ve bilme zorunluluğu

Madde 31 –  Personel yaptığı işle ilgili yasa ve yönetmelikleri,  Oda İçi Yönerge ve duyuruları okuyup öğrenmek ve yaptığı işin hukuki ve teknik yönünü bilmek durumundadır.

İş tanımı ve iş değişikliği

Madde 32 –  Her personelin yapacağı işler önceden belirlenmekle birlikte,  Oda işlerinin bir ekip çalışması anlayışı içerisinde birlikte yürütülmesi asıldır.  Bu nedenle personel,  işin gerektirmesi veya amirlerince istenilmesi halinde,  iş arkadaşının görev alanına giren işleri de yapmak veya ona yardım etmek durumundadır.

 İşbirliği ve yardımlaşmanın bir gereği olan bu tür değişiklikler haricinde;  personeli rencide edecek bir görünüm veren, ceza niteliğinde iş değişikliği yapılamaz.

İşe devam zorunluluğu

Madde 33 –  Personel, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür.  İş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamaz.  Önceden bildirilen zorunlu nedenlerin varlığı halinde,  alışkanlık haline getirilmemesi koşuluyla, geç gelme veya erken çıkma isteklerinin anlayışla karşılanması öngörülür.

 Personel, işe gelmeme veya geç kalma durumunda özrünü belirterek, amirine mümkün olan ilk fırsatta  haber vermek zorundadır.  Özrün kabul edilip edilmemesi amirinin  takdirindedir.

 Önceden haber verilmeyen ve haklı bir nedene dayanmayan devamsızlık halinde personel hakkında disiplin kovuşturması açılır.

Başka işte çalışmama

Madde 34 –  İşverenin izni ve onayı olmadan bir başka işte çalışılması, iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz..

Sır saklama

Madde 35 –  Gizlilik derecesi taşıyan bilgi ve belgeler ile işverenin açıklanmasını istemediği veya açıklanmasının sakıncalı olacağı işin gereğinden anlaşılan bilgi ve belgelerin her ne şekilde olursa olsun açıklanmaması gerekir.

 

 

Hasar ve zarardan sorumluluk

Madde 36 –  Personel,  kendi kusuru ile sebep olduğu hasar, kayıp ve zarardan sorumludur.

 

Giyim ve görünüm

Madde 37 –  Personelin giyimi, kuşamı, saç biçimi  ve makyajı,  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Oda’nın konumu ile bağdaşır tarzda olmak üzere;   temiz, özenli, düzgün, ağırbaşlı  ve abartısız olmalıdır.

Hastalık halinde yapılacak işlem

Madde 38 –   İşyerinde veya evinde hastalanan personel veya bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri hakkında Sosyal Sigortalar mevzuatına göre işlem yapılır.

 Hastalık nedeniyle sağlık raporu alan personel,  aynı gün  Oda Yönetimini bilgilendirmek ve raporunu mümkün olan en kısa zamanda Odaya iletmek  zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ücretler  ve yolluklar

 

Ücret sistemi

Madde 39 – İşyerinde maktu aylık ücret sistemi uygulanır.  Ücretler,  aylık maktu net olarak tespit edilir ve hesaplanacak brüt tutarı üzerinden bordrolaştırılır.

Ücretin ödenmesi ve avans

Madde 40 –  Personel ücretleri,  izleyen ayın ilk beş günü içinde nakden veya personel adına açılacak banka hesabına ödenir.

 Personelin istemesi halinde, çalışılan ayın ilk yarısı geçtikten sonraki günlerde,  aylık ücretinin yarısını geçmemek üzere avans verilir.

Ücret artışları

Madde 41 –  Ücret artışı yapılırken, bir önceki artış tarihinden sonra gerçekleşen enflasyon oranı, asgari ücrette ve kamu personelinin maaşlarında meydana gelen değişiklikler;  işverenin ekonomik ve mali durumu ile bir önceki döneme ait Değerlendirme Raporundaki puanları  dikkate alınır.

Raporlu olunan sürede ücret

Madde 42 –  Maktu aylıkla çalıştırılan personelin,  istirahatlı olduğu dönemlerde ücreti tam olarak ödenir. Ancak personel,  SSK’dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneği tutarındaki meblağı işverene ödemekle yükümlüdür.

Fazla çalışma ücreti

Madde 43 –  Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

 Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı, haftalık 45 saatlik çalışma düzeninde: (Aylık ücret 30’a bölünerek günlük ücret; günlük ücret 7,5’a bölünerek saatlik ücret; saatlik ücret 1,5 ile çarpılmak suretiyle) hesaplanır.

 Personelin aylık ücretinin, yasal aylık fazla çalışma ücreti de içinde olmak üzere tespit edilmesi  mümkündür.  Bu takdirde personelin rızasının alınması gerekir.

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti

Madde 44 –  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, tatil yapmayarak çalışan personele, çalışılan  her gün için ayrıca bir günlük ücreti tutarında ödeme yapılır.

 Bir günlük ulusal bayram ve genel tatil ücreti, aylık ücretin 30’a bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Hafta tatili ücreti

Madde 45 –  Hafta tatilinde çalışmayarak tatil yapan personele, aylık ücreti tam olarak ödenir.

 Hafta tatili yapmadan çalıştırılan personele, bu günlere ait çalışması karşılığında bir günlük ücretinin % 50 fazlası tutarında ayrıca ödeme yapılır.

 Çalışılan hafta tatili  ücreti;  aylık ücretin 1/30’unun 1,5 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Geçici görev yolluğu

Madde 46 –  Geçici olarak Bursa dışında görevlendirilen personelin, -Oda Sekreterinin belirleyeceği ölçüler dahilinde yapacağı-  gerçek masrafları,  fatura veya diğer gider belgeleri karşılığında ödenir.

 Personele seyahat öncesinde  yeteri kadar geçici görev yolluk avansı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal yardımlar

 

Yemek yardımı

Madde 47 –  Çalışılan günler için personele, Yönetim Kurulunca belirlenecek  miktarda  yemek bileti veya yemek ücreti verilir.

Ulaşım yardımı

Madde 48 –  Oda lojmanında oturmayan ve işyerine vasıta ile gidip gelmesi gereken personele, çalışılan günler için,  şehir içi otobüs bilet ücretleri dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ulaşım yardımı yapılır.

 

Evlenme yardımı

Madde 49 –  Evlenen personele bir aylık net ücreti tutarında evlenme yardımı yapılır. Evlenen personelin her ikisi de Odada çalışıyorsa, bu yardım sadece birine yapılır.

Doğum yardımı

Madde 50 –  Kendisi veya eşi doğum yapan personele, bir aylık net ücretinin yarısı  tutarında  doğum yardımı yapılır.

 

Ölüm yardımı

Madde 51 –  Oda personelinden devlet hizmetinde çalışmayan eşi veya birlikte oturduğu ve geçimini sağladığı çocuğu ölenlere bir aylıkları tutarında;  personelin ölümü halinde sağlığında bildiri ile  gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar da yoksa ana ve babasına, net aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır.

Giyim yardımı

Madde 52 –  Yardımcı personele; yılda 1 takım elbise, 2 gömlek, 1 kravat, 1 çift ayakkabı, iki çift çorap; üç yılda bir kaban veya palto/pardösü alınır.  İşyerinde giyilmek amacıyla alınan bu giyecekler, “iş elbisesi” niteliğinde olup,  ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Diğer sosyal yardımlar

Madde 53 –  Yönetim Kurulu, şimdiden kestirilemeyen yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda, yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, personelin birine veya tamamına, bir defaya mahsus veya devamlı surette sosyal yardımda bulunulmasına karar verebilir.

Cenaze giderleri

Madde 54 –  Personelin ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil) Oda tarafından karşılanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Siciller

Personel sicil numarası ve kimlik cüzdanı

Madde 55 –  Her personele bir işyeri sicil numarası verilir ve kimlik cüzdanı düzenlenir.

 

Sicil ve özlük dosyası

Madde 56 –  Çalıştırılan her personel için bir sicil ve bir de özlük dosyası düzenlenir.  Sicil dosyasında, personelin işe alınması sırasında istenen bilgi ve belgeler, hizmet süresi içinde verilen ve düzenlenen  değerlendirme raporları, ödül ve takdirnameler; disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları ile ilgili yazışmalar ve benzeri diğer belgeler;

 Özlük dosyasında;  personelin özlük haklarına ilişkin bilgi ve belgeler;  saklanır.

 Ayrıca bu dosyalarda, personelin kimlik bilgilerinin yanında,  ilgili mevzuat ve bu Yönerge gereği düzenlenmesi gereken her türlü belge ve kayıtların saklanması zorunludur.

 Sicil dosyaları,  Oda Sekreterince muhafaza edilir.

Sicil amirleri

Madde 57 –   Memurlar ve Yardımcı Personel için;  1. derece sicil amiri Genel İdare Müdürü, 2. derece sicil amiri Oda Sekreteridir.

 Genel İdare Müdürü için; 1. derece sicil amiri Oda Sekreteri, 2. derece sicil amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Değerlendirme (sicil) raporları

Madde 58 –  Örneği Yönergeye ekli, Değerlendirme Raporları; 31 Aralık itibariyle yılda bir kez düzenlenir. (Örnek: 2)

 Değerlendirme raporlarındaki not ortalaması 100 üzerinden 70 ve daha yukarı olanlar olumlu; 69 ve daha az olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

 

Personelin uyarılmaları ve itiraz hakları

Madde 59 –  Personelin yetersizlikleri halinde değerlendirme raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile Oda Sekreteri tarafından kendilerine bildirilir.

 Uyarı yazısına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.  İtiraz hakkında verilecek karar,  15 gün içinde ilgiliye bildirilir.

Olumsuz rapor ( sicil )

Madde 60 – Olumsuz sicil alan ve düzeleceği yönünde umut vaat etmeyen personelin görevine, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile son verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Takdir ve ödüllendirme

 

Teşekkür

Madde 61 – Çalışmaları ile Oda adına olumlu gelişmeler sağlayan ilgili personele Oda adına memnuniyetin yazılı olarak bildirilmesidir. Teşekkür yazısının bir örneği personelin sicil dosyasına konulur.

Takdirname

Madde 62  – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan personele takdirname verilebilir.  Takdirnameler, personelin sicil dosyasına işlenir.

İkramiye

Madde 63 –  Personele, yılda iki aylık ücreti tutarını geçmemek üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği zaman ve miktarlarda ikramiye verilebilir.

 Hangi personele ne miktarda ikramiye verileceği, Değerlendirme Raporlarındaki puanları  da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

 Olumsuz rapor (sicil)  alan personele, izleyen 6 aylık dönem için  ikramiye verilmez.

 Kanunen çalışılmış gibi sayılan haller hariç olmak üzere, ikramiye verilen dönemde tam çalışmayan personele,  fiili hizmeti ile orantılı olmak üzere (kısıt) ödeme yapılır.

Ödül

Madde  64 –  Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Oda personeline,  Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine, bir takvim yılı içinde bir aylığı tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir.  Ödül verildiği, personelin sicil dosyasına işlenir.

Takdir, teşekkür ve ödüllendirmede uygulanacak esaslar

Madde 65 –  Takdir, Teşekkür  ve Ödüllendirilmesi istenen personel, Genel İdare Müdürü tarafından Oda Sekreterine teklif edilir.  Oda Sekreterince de olumlu karşılanan teklif, Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Genel İdare Müdürü için teklif, Oda Sekreteri tarafından yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

Disiplin işleri

Disiplin cezaları

Madde 66 – Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, yönergelerin Odanın yetkili makamlarının yasal talimatlarının emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

 Cezaların uygulanması sırasında,  aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulur:

 1. a) Suç sayılan eylem ve davranışın Oda bünyesinde meydana getirdiği olumsuzluğun önem derecesi,
 2. b) Eylem ve davranışı yapan personelin görevi, Odadaki hizmet süresi, tutum ve davranışları ile kişiliği hakkındaki genel düşünce,
 3. c) Eylem ve davranışın nedenleri

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak eylem ve davranışlar

Madde 67 –  Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci paragrafında yer alan, “Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince;  göndermede bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 124 üncü maddesindeki düzenlemeler ve bu maddenin, “Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır” biçimindeki fıkrası gereği İş Kanunu hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle,  Odanın yapısı ve konumu da dikkate alınarak tespit edilen,  personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

A – Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 1. a)Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Oda tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
 2. b)Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.
 3. c)Oda yönetimi tarafından belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak.
 4. d)Oda personeline yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
 5. e)Görevine, üyelere veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
 6. f)Belirlenen giyim – kuşam hükümlerine uymamak.
 7. g)Görevin işbirliği ve uyum  içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

B – Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır :

 1. a)Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Oda Yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak.
 2. b)Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
 3. c)Hizmet dışında Oda Personelinin  itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
 4. d) Odaya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.
 5. e)Odaya ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyaya zarar vermek,  kaybetmek.
 6. f)İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele, Oda üyesi YMM’lere  ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
 7. g)İş arkadaşlarına, Oda üyelerine  ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.
 8. h)Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, internette ahlak dışı sitelere girmek.
 9. i)Verilen talimatlara  itiraz etmek.
 10. j)Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
 11. k)Odanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

C – Aylıktan kesme: Personelin, net ücretinin 3 günlük tutarını aşmamak üzere aylığından kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır :

 1. a)Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Oda tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.
 2. b)Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
 3. c)Odaya ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.
 4. d)Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.
 5. e)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

f)Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

 1. g)Hizmet içinde Oda Personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

D – İşten çıkarma:  İş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak işverence tek yanlı feshedilmesidir.

İşten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 1. a)Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, uyuşturucu madde kullanmak.
 2. b)Özürsüz ve kesintisiz 3 gün göreve gelmemek.
 3. c)Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
 4. d)Hırsızlık yapmak, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek.
 5. e)Amirine, mahiyetindekilere veya iş arkadaşlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.
 6. f)Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
 7. g)Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, belgelerde sahtecilik yapmak.
 8. h)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
 9. i)Başka işyerinde çalışmak veya işverenin bilgisi olmadan kazanç getirici faaliyette bulunmak.
 10. j)Görevin yerine getirilmesinde ayırımcılık yapmak, üyelerin ve diğer kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
 11. k)Gizli veya açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
 12. l)Yönetim Kurulu üyelerine, amirine, mahiyetindekilere, iş arkadaşlarına, Oda üyelerine veya iş sahiplerine hakarette bulunmak, bunları tehdit etmek, fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.
 13. m)İşveren ve işveren vekili  yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, yahut işveren ve vekili hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak.
 14. n)Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.
 15. o)İşi yavaşlatma, engelleme, boykot, yasa dışı  grev gibi eylemlerde bulunmak.
 16. p)Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini Odaya getirmek, Odanın herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
 17. q)Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.
 18. r)Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
 19. s)5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
 20. t)İş Sözleşmesi yapıldığı sırada, bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde, bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni yanıltmak,

 İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun, işverene bildirimsiz fesih hakkı tanıyan, yukarıdaki maddede sayılan fiiller ve haller dışındaki  hükümleri saklıdır.

Disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışların tekrarlanması

Madde 68 –  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylem veya davranışın tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.  Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

 Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve “iyi” veya “çok iyi” derecede sicil (Değerlendirme Raporu) alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

 Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

Madde 69 – Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca, disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu’na, diğer personel için Oda Sekreterine aittir.

 İşten çıkarma cezası, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.

Savunma hakkı

Madde 70  –  Oda personeli hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Yedi günden az olmamak üzere verilen süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Odanın dava açma hakkı

Madde 71 –   Oda Yönetimi, disiplin cezalarından ayrı olarak, suç işlediği kanaatine vardığı  personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabileceği gibi, tazminat davaları açabilme hakkına da sahiptir.

Ceza kovuşturması  ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

Madde 72 – Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.  Personelin Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

Disiplin cezalarının  uygulanması

Madde 73 –  Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

 Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşından uygulanır.  Ceza olarak kesilen para, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu amaçla açılmış bulunan hesaba gönderilir.

 Odaya ait demirbaş, araç ve gereçlerin hasara veya kayba uğratılması ve devamsızlık hallerinde disiplin cezası verilmiş olması;   hasara ve kayba uğratılan malların tazminine ve çalışılmayan günler için ücretten kesinti yapılmasına  engel değildir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İş sözleşmesinin sona ermesi

 

Sözleşmenin sona ermesi

Madde 74 –  İş sözleşmesi, personelin ölümü, emekliye ayrılması veya tarafların feshetmesi ile sona erer.  Belirli süreli iş sözleşmesi,  sözleşmenin uzatılacağının işveren tarafından 15 gün önceden ihbar edilmemesi halinde, sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer.  Ancak, işveren bildirimsiz fesih hakkının doğduğu hallerde, sözleşmeyi sürenin bitmesini beklemeden sona erdirebilir.

Bildirimli fesih

Madde 75 –  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

 Bildirim süreleri;

 1. a)İşi altı aydan az sürmüş olan personel için 2 hafta,
 2. b)İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan personel için 4 hafta,
 3. c)İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan personel için 7 hafta,
 4. d)İşi üç yıldan fazla sürmüş personel için 9 hafta,

olarak uygulanır.

 Bildirim sürelerine uyulmaması halinde, İş Kanununda öngörülen tazminat, yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak hesaplanıp  ödenir. İş arama izni ve  bildirimli fesih ile ilgili diğer konularda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Derhal fesih

Madde 76 – İşveren, gerek bu Yönergede yazılı “işten çıkarma” cezasını gerektiren durumlarda, gerekse İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda yazılı olup da,  “İşten çıkarma” cezaları arasında sayılmayan haklı sebeplerin varlığı halinde, iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.

 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi

Madde 77 – Derhal fesih hakkının doğduğu hallerde fesih yetkisi, İş Kanununda belirtilen hak düşürücü süre içinde kullanılır.

Fesihten sonra devir teslim

Madde 78 –  Personel, işten ayrılırken kendisine tevdi ve teslim edilmiş olan Oda demirbaşları ile mallarını yetkililere teslim etmekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı

Madde 79 – Kıdem tazminatına hak kazanılması, kıdem tazminatına esas hizmet, ücret, kıdem tazminatının ödenmesi konularında İş Kanunu hükümleri uygulanır.  Ancak, İş Kanununda her bir yıllık hizmet karşılığında, 30 günlük ücret tutarında hesaplanacağı belirtilen kıdem tazminatı, oda personeli için 35 günlük ücreti tutarında hesaplanır.  Bu şekilde bulunan bir yıllık hizmet karşılığı kıdem tazminatı tutarı,  yasada öngörülen  yıllık sınırlamayı geçemez.

Çalışma belgesi

Madde 80 – İşten ayrılan personele, çalıştığı süreyi ve son görevini gösteren çalışma belgesi verilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Son hükümler

Yönergede  düzenlenmeyen konular

Madde 81 –  Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda, İş Kanunu hükümleri uygulanır..

İş Yasasında yapılacak değişikliklerin iş sözleşmelerine etkisi

Madde 82 –  Bu Yönetmelikle düzenlenen konularla ilgili olarak, İş Kanunlarında yapılacak değişiklikler ile personel yararına daha elverişli haklar tanınması halinde, Kanun hükümleri uygulanır.

Yönergenin niteliği

Madde 83 –  Personel Yönergesi, süresi belirsiz sürekli iş sözleşmelerinin  eki niteliğindedir. Süresi belirli ya da kısmi süreli iş sözleşmelerinde, bu Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı veya hangi hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 84 – Mayıs 2004 tarihli Oda İç Personel Yönetmeliği yürürlülükten kaldırılmıştır.

 Madde 85 – Personel Yönergesi, Genel Kurulun kabulü ile 01/06/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

BURSA YEMİNLİ  MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞ İSTEK FORMU

KİMLİK  BİLDİRİMİ

Kimlik Bilgileri Nüfusta Kayıtlı Olduğu Nüfus Cüzdanının
Adı İl Seri No
Soyadı İlçe No
Baba Adı Köy Verildiği Yer
Doğum Yeri Mahalle Veriliş Nedeni
Doğum Tarihi Cilt No Kayıt No
Ana Adı Aile Sıra No Veriliş Tarihi
Vatandaşlık Numarası Sıra No Kan Grubu

ADRES VE TELEFON BİLDİRİMİ

Ev Adresi……………………..
İş Adresi………………………..
Telefon / Cep Telefonu……
Faks………………………………
e mail adresi………………….

ÖĞRENİM BİLDİRİMİ

Öğrenim Gördüğü Okulun Adı Öğrenim Dönemi Okulun Bulunduğu Yer

(İl, İlçe, Köy)

Diploma Derecesi
1- ……………………………………………..
2- ……………………………………………..
3 – …………………………………………….
4-………………………………………………

AİLE BİLDİRİMİ

Yakınlığı Adı Soyadı Doğum Tarihi Eğitim Düzeyi İşi Adresi
1 – Anne
2 – Baba
3 – Eş
4 – Çocuk
5 – Çocuk
6 – Çocuk
7 – Çocuk

ÇALIŞMA YAŞAMI BİLDİRİMİ

Çalıştığı İşyerleri Adresi İşyerindeki Pozisyonu Çalışma Süresi Ayrılma Sebebi
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –

BİLGİ, BECERİ VE YETENEK BİLDİRİMİ

Bildiği Yabancı Dil Yabancı Dil Seviyesi

(Az, İyi, Çok İyi)

Muhasebe ve Maliye Bilgisi

(Az, İyi, Çok İyi)

SM veya SMMM ruhsatı

(Var, Yok)

Kullandığı Bilgisayar Programları[1]
1 -……………….. 1 – …………………..
2 – ………………. 2 – …………………….
3 – ……………… 3 – …………………….
Diğer Beceriler : ► 1 – ………………….. 2 – ……………………. 3 – ……………. 4 – ……………………..

 

 

 

REFERANS BİLDİRİMİ

Referans Gösterilenin Adı ve Soyadı Görevi Yakınlık Derecesi Adres ve Telefonları
1 – ………………………………
2 – ……………………………..
3 – ……………………………..
4 – ……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

PERSONEL DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Adı ve Soyadı  :…………………. Giriş Tarihi :……………………………

Görevi             :…………………. Maaşı         :……………………………

Değerlendirme Dönemi[2] :……Ortalama Puanı ………………………

 

DEĞERLENDİRME PUANLARI

100 – 85   ÇOK İYİ

84 – 70     İYİ

69 – 55     VASAT

54 – 40     ZAYIF

39 –           ÇOK ZAYIF

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Genel İdare Müdürünün Değerlendirmesi Oda Sekreterinin Değerlendirmesi Genel Başkanın Değerlendirmesi
A – PERFORMANS (30)      
. İş bilgisi ve becerisi (6)
. Görevi eksiksiz ve zamanında bitirebilme (6)
. Yaptığı işin niteliği (4)
. Zor koşullarda çalışma yeteneği (3)
. İş Birliği Potansiyeli   (4)
. Verimlilik ve çalışma kalitesi (4)
. Kullandığı araç-gerece  özen gösterme (3)
B – DAVRANIŞ (25)      
. Çalışma heyecanı (5)
. Üyelerle ilişkileri (5)
. İş arkadaşları ile ilişkileri ve yardımlaşma (5)
. Değişme ve eleştiri kabul edebilme yeteneği (5)
. Amirlerine bağlılık ve uyumu (5)
C – KİŞİSEL NİTELİKLER (25)      
. Güvenirlik (5)
. Ahlaki seviye (5)
. Kişisel bakım ve temizlik (4)
. Araştırmacılık (4)
. Güncel olaylara ilgi (4)
. İşine dönük merak ve sevgi (3)
D – GELİŞME KAPASİTESİ (10)      
. İnisiyatif kullanma potansiyeli (4)
. Liderlik edebilme potansiyeli (3)
. Organizasyon yeteneği (3)
 
E –EĞİTİMDEN YARARLANMA DERECESİ (10)
. Eğitime Gösterdiği İlgi  (3)
. Eğitimi Algılama Derecesi (3)
. Eğitimin Yaptığı İşe Etkisi (4)
                                     TOPLAM PUAN

NOT:  Bu form, Genel İdare Müdürü için Oda Sekreteri ve Genel Başkan tarafından; diğer personel için Genel İdare Müdürü ve Oda Sekreteri tarafından,   yılda iki  kez 30 Haziran ve 31  Aralık tarihleri  itibariyle düzenlenir.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER :

(Genel İdare Müdürü)  ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

(Oda Sekreteri)  ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

(Genel Başkan)  ……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………….

(Verilen Eğitim Konusu/Konuları)……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

GENEL İDARE MÜDÜRÜ     ODA SEKRETERİ      GENEL BAŞKAN

 

 

 (Örnek: 3)

BURSA YEMİNLİ  MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

YILLIK ÜCRETLİ İZİN FORMU

İzin Talep Tarihi              
Sicil No                           
Adı ve Soyadı                 
Unvanı                            
Toplam İzin Süresi     
Talep Edilen İzin Süresi 
Ücretsiz Yol İzni
İznin Başlama Tarihi      
İznin Bitiş Tarihi             
Göreve Dönüş Tarihi       
Kalan İzin Süresi            
İzin Sırasında Haberleşme Adresi ve Telefonları       
İznini Geçireceği Yer      

Yukarıda belirtilen tarihler arasında ………………… iş günü  yıllık ücretli izin verilmesini arz ederim.

 

                                                       Personel İmza :……………

 

İstenilen tarihler arasında izne ayrılması uygundur.   …./…./……..

 

                                                        Oda Sekreteri: ………………

 

 

 

 

 

[2] 30 Haziran ve 31 Aralık tarihi itibariyle geçmiş 6 aylık dönem  için yapılan değerlendirmeyi ifade eder.  Örneğin, 30.06.2003 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede değerlendirme dönemi 2003/1; 31.12.2003 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede, değerlendirme dönemi 2003/2’dir.

BURSA  YEMİNLİ  MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler

Amaç, kapsam, dayanak

Madde 1 – Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Oda personeli tarafından yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek madde 1/a maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama önceliği
Madde 2 – İşbu yönerge, esas itibariyle, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır.

 Ancak, 3568 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve diğer mevzuatta yer alan mevcut ve gelecekteki düzenlemeler ile işbu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında farklılık veya çelişki meydana geldiği takdirde,  uygulama önceliği 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındır.

Oda yönergelerinde değişiklik yapılması

Madde 3 –   3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile uygulamada ortaya çıkabilecek  sorunlar nedeniyle, Oda yönergelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıktığında,  yönetim kurulunca hazırlanacak değişiklik teklifleri,  değişiklik ihtiyacının  ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk  genel kurulun gündemine alınarak,  yönergelerin güncellenmesi sağlanır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4  – Bu yönergede geçen ;

 1. a) Kanun :3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
 2. b) Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı,
 3. c) Birlik: (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
 4. d) TESMER:Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezini,
 5. e) Oda: BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odasını,
 6. f) Genel kurul: BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası genel kurulunu,
 7. g) Yönetim kurulu: BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetim kurulunu,
 8. h) Denetim kurulu: BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası denetim kurulunu,

ı) Disiplin kurulu : BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası disiplin kurulunu,

 1. i) Kurul, komite ve komisyonlar :BURSA  Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici kurul, komite ve komisyonları,
 2. j) Meslek mensubu: BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi yeminli mali müşavirleri,
 3. k) Çalışma yönetmeliği: 03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
 4. l) Tasdik Yönetmeliği:02.01.1990 tarihli 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği;
 5. m) Ücret yönetmeliği: 02.01.1990 tarihli 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliği,
 6. n) YMM Odaları yönetmeliği: 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Yönetmeliğini,
 7. o) Tebliğler :3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerini,

ö) Disiplin yönetmeliği : 31.10.2000 tarihli 24216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini,

 1. p) Disiplin yönergesi :BURSAYeminli Mali Müşavirler Odasının …. Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe konulan, “Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kovuşturmaları ile İlgili İnceleme ve Soruşturmaların Usul ve Esasları İle Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Oda Yönergesi’ni,
 2. r) İhale yönergesi :BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odasının ………. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “Yeminli Mali Müşavirler Odası İhale Yönergesi”ni,
 3. s) Personel yönergesi :BURSAYeminli Mali Müşavirler Odasının  Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “Yeminli Mali Müşavirler Odası Personel Yönergesi”ni, ifade eder.

Yazışma form ve kalıplarının tespiti ve değiştirilmesi

Madde 5 –  Bu yönergede geçen işlem konuları ile ilgili olarak daha önce belirlenmiş ve halen kullanılmakta olan form ve yazışma kalıpları ile bundan sonra kullanılacak formlar ve yazışma kalıpları; birer ÖRNEK sıra numarası altında, -bilgisayar ortamında ve arşivde ayrı ayrı olmak üzere-  bir klasörde toplanır.

 Oda işlemlerinde, mümkün olduğunca belirlenen standart form ve yazışma kalıplarının kullanılmasına özen gösterilir.

 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, Birlik ve Bakanlık tarafından kullanılan ve önerilen form ve yazışma kalıplarının değiştirilmesi,  belirlenen form ve kalıpların işin gereğine göre  ihtiyaca cevap vermemesi ve benzeri durumlarda,  farklı biçim ve üslupta  form kullanılabilir ve yazışma yapılabilir.

Süreye bağlı işlemlerle ilgili takvim oluşturulması ve izlenmesi

Madde  6 –  Her yılın aralık ayı içinde, izleyen yılın ocak – aralık aylarını kapsamak üzere, üyelerin Odaya; Odanın Bakanlık, Birlik, Vergi Dairesi, SSK veya diğer ilgili mercilere olan yükümlülüklerini veya Oda içinde belirli tarihlerde/dönemlerde  yapılması gereken iş ve işlemleri  gösteren bir takvim hazırlanır.

 Aylar itibariyle hazırlanacak  “Süreye Bağlı İşlemler Takviminde”;  yapılması gereken iş ve işlemler ile bunların mevzuatta öngörülen dönem veya tarihleri ve iş ve işlemi takiple görevlendirilen memur/memurların ad ve soyadları yer alır.

 Süreye bağlı işlemler takviminde yer alacak iş ve işlemlere, üyeler tarafından imzalanan sözleşmelerin Odaya verilmesi, bunların Oda tarafından gözden geçirilmesi; Bakanlığa, Vergi Dairesi Başkanlığına veya doğrudan vergi dairelerine iletilmesi gereken tarihler, maktu ve nispi aidatların tahakkuk ve ödeme süreleri, müşteri bildirim listelerinin verilme zamanı, Odaya üye olanlar ile vefat, istifa ve nakil sebebiyle ayrılanların Birliğe ve Bakanlığa bildirilmesi zamanları,  genel kurul hazırlıklarının başlama ve genel kurulun yapılması gereken tarihler, ücret tarifesinin hazırlanması zamanı, muhtasar ve sigorta bildirimlerinin verilmesi gereken tarihler; planlanan konferans, seminer  veya kurslar ve benzerleri örnek gösterilebilir.

 Genel idare müdürü tarafından hazırlanıp/hazırlatılıp imzalanan; Oda başkanı ve Oda sekreteri tarafından onaylanan süreye bağlı işlemler takviminin, birer örneği yönetim Kurulu başkan ve  üyelerine verilir; bir örneği genel idare müdürünün odasına,  bir örneği memurların odasına asılır.  Müdür ve memurlar tarafından titizlikle takip edilir.

Yasa, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer mevzuatla yeni yükümlülükler öngörülmesi, mevcut yükümlülüklerden bir ya da birkaçının kaldırılması, tarihlerinin değiştirilmesi veya bir kısmının unutulduğunun sonradan anlaşılması halinde, “Süreye Bağlı İşlemler Takvimi” derhal güncellenir.

 Süreye bağlı işlemler takviminin hazırlanmasından ve uygulanmasından genel idare müdürü birinci derecede sorumludur.

Evrak kaydı ve yazışmaların izlenmesi

Madde  7 –  Odaya gelen her evrak, “Evrak Giriş Defterine”; Oda’dan çıkan her evrak ise “Evrak Çıkış Defterine” kaydedilir.

 Disiplin ile ilgili evrak, Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir.

 Evrak kaydının bilgisayarda tutulması halinde,  bilgisayardan aylık çıktı alınarak bir dosyada saklanır;  yıl tamamlandığında bu çıktılar ciltlenerek arşivde saklanır.

 Gelen evrakı gönderen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bir cevap beklendiğinde,  evrak kaydına takipli şerhi konulur.  Oda tarafından gönderilen evrak karşılığında bir cevap beklendiğinde de aynı şekilde işlem yapılır.

 Gelen evraka beklenen karşılık verildiğinde veya giden evrakta beklenen karşılık geldiğinde takipli kaydı kapatılır.

 Mevzuatta daha kısa bir süre belirlenmediği takdirde, TAKİPLİ evrak genel idare müdürü tarafından  aylık olarak izlenir.  İzleme sonuçları,  Oda başkanına ve Oda sekreterine ayda bir rapor edilir.

Yazışmaların numaralanması ve dosya arşiv düzeni

Madde 8 –  Gelen ve giden evrak, daha önce tespit edilen ve bilgisayar ortamında (EXCEL) kayıtlı bulunan dosya arşiv düzenine göre numaralandırılır.

 Dosya arşiv düzeninin ilk numarası ana konuyu, ikinci numarası alt konuyu, üçüncü numarası evrak kayıt defterindeki sırayı gösterir.

 Gelen veya giden evrakın birden fazla dosya konusunu ilgilendirmesi halinde,  evraka ağırlıklı ana konunun numarası verilmekle birlikte, evrakın bir örneği ilgili diğer dosyaya da takılır.

Yazıların hazırlanması ve yazışma kuralları

Madde 9 –  Oda tarafından yapılan yazışmaların, yazım kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve   gerekçeli olması;  yazılarda,  Odanın geleneğine uygun olarak  saygılı bir üslup kullanılması asıldır.

 Oda tarafından gönderilecek yazılar, kural olarak genel idare müdürü tarafından hazırlanarak, ilgisine göre  Oda sekreterinin veya Oda başkanının onayına sunulur.  Yazıların ikinci nüshası, ilgili memur ve genel idare müdürü tarafından parafe edilir.

 Gönderilecek yazı konusunun önemi ve özelliği dikkate alınarak, Bakanlık, kurul ve kurumlarla olan yazışmaların, yönetim kurulunca yapılacak işbölümü çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinden  biri tarafından hazırlanmasına karar verilebilir.

 Oda sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re’sen imzaya yetkilidir.  Oda Sekreteri bu yetkisini kısmen veya tamamen genel idare müdürüne devredebilir.

 Oda sekreterinin re’sen yetkili bulunduklarının dışındaki yazışmalar, yönetim kurulu başkanının,  başkanın görevde bulunmaması halinde başkan yardımcısının olumlu görüşü alındıktan sonra Oda sekreteri tarafından imzalanabilir.

Bilgisayarların kullanımı ve bakımı

Madde 10 –  Odanın en önemli faaliyetlerinin bilgisayarlar aracılığı ile yürütülmesi nedeniyle,  bilgisayarların kullanımı ve bakımı konusunda en üst düzeyde dikkat ve titizlik gösterilmesi asıldır.

 Bilgisayarlara yüklenen anti-virüs programlarının güncellenmesi, dosya koruma programlarının izlenmesi ve önerilmesi,  dosyaların virüslere ve korsan programlara karşı korunması, personelin sorumluluğundadır.

 Bu amaçlarla;

 1. a) Oda  personelinin ve sözleşmeli muhasebecinin kullanımına verilen bilgisayarların,  personelin yakınları da dahil olmak üzere bir başkası tarafından kullanılması;
 2. b) Oda personeli ve   yetkili servis elemanları dışında bilgisayarlara müdahale edilmesi;
 3. c) Bilgisayarların, personelin özel işlerinde kullanılması; bu çerçevede dışarıdan getirilen disket ve CD’lerin sürücülere takılması; mahiyeti bilinmeyen e-postaların ve e-maillerin açılması;
 4. d) İzinsiz internete girilmesi,  Odanın faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan programların indirilmesi, chat yapılması, bilgisayarlarda oyun oynanması; yasaktır.

Oda kütüphanesi ile ilgili işlemler

Madde 11 –  Odaya gönderilen, Oda tarafından bastırılan veya satın alınan broşür, dergi, kitap ve diğer basılı yayınlar, bilgisayar ortamında tutulan kütüphane fihristi dosyasına kaydedildikten sonra numaralanır ve “BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odasının Malıdır” kaşesi ile damgalandıktan sonra, belli bir düzen ve sistem içinde, üyelerin istifadesine sunulmak üzere  kütüphaneye konulur.

 Periyodik yayınlar izlenerek,  kesintiye uğramaması sağlanır.

 Kütüphaneye konulan yayınlar,  yayının adı, yazarı, yayıncısı, basım yılı itibariyle kaydedilir. Dergilerin bilgisayara kaydında,  derginin adı, yılı, sayısı, yayınlanan makaleler ve yazarları ayrıca belirtilir.

 Daha önce CD’lere aktarılarak üyelere dağıtılan kütüphane fihristi,  üyelerin talepleri üzerine, ücretsiz olarak  güncellenir.

 Kütüphane işlemleri,  genel idare müdürünün gözetimi altında,  görevlendireceği  memurun sorumluluğunda yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

 

Genel idare müdürünün, görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12 – Genel idare müdürü, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde sayılan iş ve işlemleri, Oda sekreteri tarafından yetki verildiği ölçüde,  Odanın rutin işlerini ise yetki devrine gerek bulunmaksızın  yapmakla yükümlüdür.

 Oda sekreterinin görev ve yetki devri, yazılı olabileceği gibi, sözlü de olabilir.

 Oda işlerinin yürütülmesinde, Personel yönergesinin 28-38 inci maddelerinde sayılan “Çalışma İlkeleri”nin gözetilmesi esastır.

 Bu çerçevede genel idare müdürünün görev ve yetkileri:

 1. a)Odanın işlem ve yazışmalarını yürütmek, hazırladığı yazıları Oda Sekreterinin onayına sunmak; yetki verilenleri imzalamak,
 2. b)Yönetim kurulu gündeminin hazırlanmasında ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında Oda sekreterine yardımcı olmak ve bu konudaki iş ve işlemleri yerine getirmek,
 3. c)Oda personelinin devamını, çalışmasını, üyelere karşı tutum ve davranışlarını, giyim-kuşamını izlemek; gereken uyarılarda bulunmak,
 4. d)Oda personelinin izin kullanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Oda sekreterine öneride bulunmak;  memurlar ve yardımcı personel için Personel Yönergesinin 57 ve 58 inci maddelerinde sözü edilen “Değerlendirme (sicil) Raporu” düzenlemek,
 5. e)Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,  yetki verildiği takdirde söz konusu belgeleri imzalamak,
 6. f)Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının, gelen – giden evrak defterinin düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak; takipli evrakı izlemek ve sonuçları hakkında Oda Sekreterine aylık rapor vermek,
 7. g)Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde sayılan defterler ile Oda tarafından tutulan ve tutulacak diğer defterlerin,  usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve saklanmasını, Oda sekreteri adına izlemek, denetlemek; bu konuda Oda sekreterini düzenli olarak bilgilendirmek, önerilerde bulunmak,
 8. h)Muhasebe ve kasa işlemlerini günlük olarak izlemek ve denetlemek;
 9. i)Kıymetli evrak stokunu izlemek ve devamlılığını sağlamak;
 10. j)İhale ve personel yönergeleri uyarınca verilen veya yükümlü olduğu görevleri yapmak;
 11. k)Odanın kullanımında bulunan binanın, büro malzemeleri ve demirbaşın  bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak;
 12. l)Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kırtasiye kullanımında tasarrufu özendirmek,  gelen faturaları takip edip, süresi içinde ödenmesini sağlamak;  mükerrer ödemelere engel olmak;
 13. m)Yönetim kurulu başkanı ve Oda sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Memurların görev  ve sorumlulukları

 

Madde  13 –  Memurlar,  Oda başkanı, Oda sekreteri veya onun adına genel idare müdürü tarafından verilen görevleri,  Personel yönergesinin 28 – 38 inci maddelerinde yazılı “Çalışma İlkeleri”  çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle  yükümlüdürler.

Yardımcı personelin görev ve sorumluluğu

Madde 14 – Yardımcı personel, Oda başkanı, Oda sekreteri veya onun adına genel idare müdürü ve memurlar tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin 28-38 inci maddelerinde yazılı “Çalışma ilkeleri” çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 Oda yöneticilerine, personele ve konuklara çay, kahve vs. hazırlamak ve servis yapmak; Oda içinde ve dışında evrak dağıtımını sağlamak; fotokopi hizmetleri ile becerisi dahilinde bina ve demirbaşa ait küçük onarımları gerçekleştirmek; mesai başlamadan önce hizmet binasını açıp kullanılır hale getirmek; mesai bitiminde kapı ve pencerelerini kilitlemek, musluk, ocak, kombi ve şofbenin ve elektrikle çalışan cihazların kapalı olup olmadığını kontrol etmek;  Odanın su, elektrik, doğalgaz, telefon vs. faturalarını yatırmak; bina içini ve çevresini daima temiz tutmak; bahçenin bakımını yapmak; lojman tahsis edilmesi halinde, aynı zamanda hizmet binasına bekçilik yapmak;  lojmanı ve çevresini temiz ve bakımlı tutmak; ses ve görüntü kirliliğine sebep olmamak; yardımcı personelin görevleri dahilindedir.

Personel takibi ve puantaj

Madde 15 –  Genel idare müdürü tarafından personelin günlük çalışması puantaj cetveli ile takip olunur.  Puantaj cetveline personelin normal mesaisi ile varsa fazla mesaisi hafta ve genel tatil çalışmaları günlük olarak işlenir.

 Puantaj cetveli ay sonunda genel idare müdürü tarafından “fiili mesaiye uygundur” açıklaması ile imzalandıktan  sonra Oda Sekreterinin onayına sunulur.  Oda sekreteri tarafından onaylanan puantaj cetvelinin bir örneği,  ücret bordrosunun hazırlanmasında dikkate alınmak üzere muhasebeciye gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel kurul hazırlık çalışmaları ile
ilgili işlemler
Gündemin belirlenmesi

Madde 16 –  Genel kurul gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma raporunun hazırlanması

Madde 17–  Önceki dönemlerde kullanılan çalışma raporlarından esinlenerek,  standart bir çalışma raporu kalıbı belirlenip bilgisayar ortamına kaydedilir.
 Çalışma raporunda yer alacak tüm bilgiler 30 Nisan tarihi itibariyle, genel idare müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından, belirlenen rapor kalıbı üzerine işlenerek güncellenir.  Geçen bir yıllık döneme ait tüm faaliyetler,  rapor kalıbının ilgili yerlerine kaydedilir.

 Muhasebeci ve Oda saymanı tarafından birlikte hazırlanan mali rapor taslağı,  çalışma raporunun ilgili yerlerine aktarılır.

 Bu şekilde hazırlanan taslak rapor, genel idare müdürü tarafından Oda sekreterine sunulur.  Oda sekreterinin talimatı doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hazırlanan çalışma raporu taslağı, başkan tarafından da incelenerek yönetim kurulu gündemine alınıp görüşülür.

Yönetim kurulunda son şekli verildikten sonra kabul edilen rapor,  yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.  Bu şekilde kesinleşen raporun denetim kurulu raporu ile birlikte;  denetim kurulu raporu henüz düzenlenmemişse ayrı olarak basımı gerçekleştirilir.

Gündemin ve çalışma raporunun üyelere gönderilmesi

Madde 18-  Yönetim kurulunca belirlenecek gündem,  genel kurul tarihinden en az on gün önce taahhütlü olarak ve PTT aracılığı ile Odaya kayıtlı tüm üyelere gönderilir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.

 Çalışma ve denetim raporunun hazırlanması ve basımının yetişmesi halinde, gündemle birlikte; yetişmezse, genel kurul toplantısından önce üyelerin ellerine geçecek şekilde daha sonra gönderilir.

 Genel kurul gündeminde, yönerge ve değişikliklerinin görüşülmesi yer almış ise, bu konuya ilişkin olarak hazırlanan taslak metinler de çalışma raporu ile birlikte üyelere ulaştırılır.

 Odanın protokol listesinde kayıtlı bulunanlara, gündemin belirtildiği özel davetiye gönderilir.

Bildirimler ve üye listelerinin kesinleşmesi ve diğer işlemler

Madde 19-   Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda seçimleri için üyeleri belirleyen liste üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir.

 Valilik ve emniyet müdürlüğü’ne genel kurul yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilir.

 İlçe seçim kurulu tarafından onaylanıp Odada ve Birlikte ilan edilmek üzere iade edilen liste ile toplantıya ait diğer hususlar, seçim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Oda panosuna asılmak suretiyle ilan edilir.  Her gün için ayrı ayrı ilan tespit tutanağı düzenlenir.  Aynı işlemler Birlik tarafından da yerine getirilir.  Birlikçe düzenlenen ilan tespit tutanakları Odaya teslim edildiğinde Oda tarafından düzenlenen tutanaklar ile beraber ilçe seçim kuruluna gönderilir.

 Üye listesine herhangi bir itiraz olmadığına dair hazırlanan duyuru  Odanın ilan panosuna asılır.

 İlçe seçim kurulu tarafından organ seçimlerinde görevli personele tahakkuk ettirilen tutar hak sahiplerine ödenmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığı’nın ilgili banka hesabına yatırılır.

 Bastırılan oy pusulaları mühürlenmesi için ilçe seçim kuruluna gönderilir.

 

Toplantı salonunun belirlenmesi ve düzenlenmesi

Madde 20–  Genel Kurul toplantılarının hangi salonda veya salonlarda yapılacağı,  yönetim kurulu tarafından gündemle birlikte belirlenir.

 Genel idare müdürü,  toplantının yapılacağı salonun düzenlenmesi (masaların tanzimi, isim levhalarının hazırlanması, afiş, bayrak ve flamaların asılması, ses düzeninin ve istiklal marşı kasetinin kontrol ve test edilmesi vs.),   personelin görevlendirilmesi ve görev bölümü,  toplantıya katılanlara yapılacak ikramların aksamaması ve toplantının düzeni için gereken önlemleri almakla yükümlüdür.

Birinci toplantıdaki işlemler

Madde  21-  İlçe seçim kurulu tarafından onaylanan üye listesinin bir nüshası (hazirun listesi)  genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır.

 Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Hükümet komiserleri tarafından çoğunluk sağlanamadığına dair bir tutanak tanzim edilir. Ayrıca yönetim kurulunca, denetleme kurulu başkanı’nın da bulunduğu bir erteleme tutanağı düzenlenir.

İkinci toplantıdaki işlemler
Madde 22–  İkinci toplantıdaki işlemler aşağıda özetlendiği gibidir.

Birinci Gün: 

 1. a) İlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin diğer nüshası (hazirun listesi)  genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır.
 2. b) Önerilen genel kurul divan başkanı ve divan üyelerinin seçimi,  Oda sekreteri tarafından genel kurul üyelerinin onayına sunulur.
 3. c) Genel kurul toplantısı,  bu şekilde oluşturulan divan’ın yönetiminde, gündemdeki sıraya göre gerçekleştirilir.

İkinci  Gün

 1. a) Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Oy kullanacak olan üye ilçe seçim kurulu tarafından onaylanan listeyi, kimliğini ibraz ederek imzalar.

 İlçe seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçimler tamamlanır.

 Seçim sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından Odaya ve Birliğe  tebliğ edilir.

Seçim sonrası yapılan işlemler

Madde 23-  Seçilen üyelerin mazbatalarını alabilmesi için ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılır. Bu görev dağılımına göre imza sirküleri hazırlanıp, notere tasdik ettirilir. Daha sonra ilgili bankalara gönderilir.

 Seçilen disiplin ve denetleme kurulu üyeleri de ilk toplantılarında görev dağılımını yapıp, yönetim kurulu’na üst yazı ile bildirir.

 Genel kurul divan tutanakları yazılıp, divan kurulu üyelerince imzalandıktan sonra genel kurul karar defterine işlenir.

 Seçim sonuçları; Valiliğe, Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumları, Birliğe, YMM ve SMMM Odalarına ve tüm üyelerimize duyurulur.

 

 

Mali genel kurulda yapılan işlemler

Madde 24–   Mali genel kurulda seçim yapılmayacağı için, seçime ilişkin esas ve usuller, bu genel kurullarda uygulanmaz.

 Mali genel kurula ilişkin diğer hususlar, yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili işlemler
Gündem hazırlanması ve dağıtılması

Madde 25–   Yönetim kurulu, önceden hazırlanan gündemle toplanır Yönetim kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır.  Gündemi, Oda sekreteri, başkana danışarak hazırlar veya genel idare müdürüne hazırlatır.

  Yönetim kurulu kararını gerektiren süreye bağlı iş ve işlemler (örneğin,  Oda sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamaların yetki sınırına yaklaşması,  yönetim kurulunda görüşülmesi gereken disiplin inceleme ve soruşturma raporunun verilmiş olması, aidatların ve basılı belge fiyatlarının belirlenmesi vb.), üyelerden alınan şikayet, tepki ve değerlendirmeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerileri,  genel idare müdürü tarafından izlenerek,  zamanında gündeme  alınması Oda Sekreterine hatırlatılır.

 Üyelerden alınan şikayet, tepki ve değerlendirmeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerilerinin her üç ayda bir yönetim kurulu gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasından, aynı zamanda yönetim temsilcisi olan Oda sekreteri  sorumludur.

  Yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda sekreterine bildirirler.

Oda Sekreteri tarafından başkana danışılarak  belirlenen gündem konuları, “Yönetim Kurulu’nun …../…./…….  Günü Saat …  Toplantı Gündemi” başlıklı kağıda; 

Yönetim ile ilgili konular,

Disiplin ile ilgili konular,

Kalite yönetim sistemi ile ilgili konular

Sair konular,

 

Ara başlıkları  halinde  listelenir.

  Her toplantının gündem ekleri arasına, disiplin kovuşturmaları takip çizelgesi ile mali durum çizelgesi çıkarılarak mutlaka konulur.

  Başkanın onayından sonra kesinleştirilen gündem,  ekleriyle birlikte bir dosya halinde hazırlanarak, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir.  Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir.

  Gündeme alınan konulara ilişkin olarak mevcut dilekçe, yazı, rapor, karar ve diğer dokümanlar ile konuya ilişkin daha önce yapılan yazışmalar, alınan kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri genel idare müdürü tarafından derlenerek, birer EK numarası altında  gündem ekleri arasına konulur.

  Gündem ekleri arasında GİZLİ kaydı bulunan rapor ve belgelerin bulunması halinde,  hazırlanan gündem dosyası kapalı zarflar içinde üyelere dağıtılır.

Yönetim kurulu kararlarında belirtilmesi gereken hususlar

Madde 26 –  Yönetim kurulu, gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağlar. Gündemde varsa, kaynak ihtiyaçları, üye talepleri, hizmetin iyileştirilmesi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesi konuları kararlarda ayrıca belirtilir.

Yönetim kurulunca alınan kararların yazımı ve saklanması

Madde 27–  Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların, görüşmelerin bitiminde yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması asıldır. Aynı gün yazılmasına olanak bulunamayan kararlar daha sonra, Oda sekreteri tarafından –Oda sekreterinin görevde bulunmaması halinde yönetim kurulunca görevlendirilen üye tarafından yazılır, Oda sekreteri veya kararı yazan diğer üye  tarafından parafe edildikten sonra Kurulun bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur.  Kararların, açık, anlaşılır  ve gerekçeli olması gerekir.

 Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Bu işlem, bilgisayarda yazılan karar metinlerinin karar defterine yapıştırılması suretiyle de yerine getirilebilir.   Bu takdirde, kararın yazılı olduğu kağıt ile defterin birleştiği yerler  mühürlenerek onaylanır.  İmzalanan kararlar sıra numarası dahilinde ve düzenli bir şekilde korunur.

 Alınan karara muhalif olan yönetim kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler.  Bu şerhin gerekçeli olması şarttır.

 Karara bağlanan hususlar Oda sekreteri tarafından veya yetki verdiği ölçüde genel idare müdürü tarafından yerine getirilir.

Kararlara ilişkin veri bankası oluşturulması

Madde 28- Belirli konulara ilişkin olarak yönetim kurulunca daha önce alınmış bulunan kararlara kolayca ulaşılabilmesi amacıyla,  bilgisayar ortamında yönetim kurulu kararlarını kapsayan bir veri bankası oluşturulur.  Veri Bankasının oluşturulmasında, kararların konularına göre (örneğin:  sözleşmeler, raporlar, ücret tarifesi, mühür/ruhsat iadesi, aidatlar, mal bildirimi, ihale/satınalma, reklam yasağı, sorumluluk/sigorta, vergi kanunları, başvurular, çalışanlar listesine kayıt/silme/nakil, seminer/panel/eğitim,  komisyonlar, oda içi düzenlemeler, 3568 Sayılı Kanun’a ilişkin çalışmalar, sorular/yanıtlar  vb.) tasnifi esas alınır.   Veri bankasının, hangi tarihten itibaren alınan kararları kapsayacağı, yönetim kurulunca karara bağlanır.

 Veri bankasının oluşturulması tamamlandıktan sonra alınan ve kesinleşen her karar, genel idare müdürünün gözetiminde, bu işle görevlendirilen memur tarafından veri bankasına kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin işlemleri

Disiplin yönetmeliklerinin uygulanması

Madde 29–  Disiplinle ilgili iş ve işlemlerde Disiplin Yönetmeliği ile Disiplin Yönergesi hükümlerinin uygulanması asıl olup, iş bu yönetmelikte düzenlenen konular, anılan yönetmelik hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Oda içinde yapılan iş ve işlem basamaklarının ayrıntılı olarak belirtilmesinden ibarettir.

Gizlilik ilkesi

Madde 30–  Disiplinle ilgili tüm iş ve işlemlerin GİZLİLİK ilkesine uyularak yerine getirilmesi asıldır.  Bu amaçla Disiplin Yönergesinin 12 nci maddesinde  ve Personel Yönergesinin 35 inci maddesinde sayılan  ilke ve kurallara  titizlikle uyulması gerekir.  Gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiği belirlenen personel hakkında Personel Yönergesi uyarınca işlem yapılır.

 

Sekretarya işleri

Madde 31- Disiplin ile ilgili sekretarya hizmetleri, Oda personeli tarafından yerine getirilir.   Usulü işlemlerin mümkün olduğunca hatasız yapılması ve gizlilik ilkesinin korunması amacıyla, sekretarya hizmetlerinin genel idare müdürünün denetim ve gözetiminde ismen belirlenecek tek bir memur  tarafından yürütülmesine özen gösterilir.

Disiplinle ilgili  ilk işlemler

Madde 32-  Yetkili mercilerden GİZLİDİR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa sürede başkan veya başkan yardımcısının bilgisine sunulur.  Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine “tarafımdan açıldı” meşruhatı ve tarih konularak, Oda sekreteri tarafından imzalanır.  Oda sekreteri bu yetkisini genel idare müdürüne devredebilir.

(1) Sözlü ihbar ve şikayetler ile değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler hakkında Disiplin Yönergesi 3 ve 5 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Gelen evrak Kaydı ve dosyanın oda başkanına sunulması

Madde 33-  Disiplinle ilgili ihbar, şikayet ve istek yazıları, genel evrak defterinden ayrı tutulan disiplin evrak kayıt defterine ve bilgisayar ortamında tutulan disiplin tablosuna kaydedilir.

(2) Giriş kaydı yapılan yazıya, hakkında disiplin kovuşturması  talep edilen üyenin geçmişte geçirdiği disiplin kovuşturmalarının bir listesi ile  meslek içi eğitim programlarına katılımını gösteren bir liste eklenir ve Oda başkanına sunulur.

İnceleme ve soruşturma aşamasındaki işlemler

Madde 34-  Oda disiplin yönergesi çerçevesinde inceleme ve soruşturma amacıyla yönetim kurulu üyelerine havale edilen dosya,  Oda başkanı veya Oda sekreterinin imzalayacağı bir üst yazı ile havale yapılan yönetim kurulu ve/veya Oda üye veya üyelerine, -üst yazının ikinci nüshası üzerine alınacak imzası karşılığında- tarih de belirtilmek suretiyle  tevdi edilir.

 Bilgisayar ortamında tutulan disiplin tablosuna yeni gelen dosya tüm ayrıntıları ile işlenir. Dosya içinde yer alan belgeler, bir nüshası hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyeye gönderilmek;  bir nüshası da Odada muhafaza edilmek üzere fotokopi ile 2 nüsha çoğaltılır.  Dosyanın aslı, inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen üye veya üyelere verilir.

 Disiplin dosyaları bir dizi pusulasına bağlanarak Disiplin yönergesinin 16 ncı maddesinde tarif edildiği şekilde düzenlenir.

 İnceleme ve soruşturma ile görevlendirilen yönetim kurulu üyesi, hakkında kovuşturma istenilen YMM’nin yazılı savunmasının alınması amacıyla savunma istem yazısı, örneğine uygun olarak hazırlanarak üyenin imzasına sunulur.

 Savunma istem yazısı disiplin evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra, YMM’nin Odada kayıtlı işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM’nin tebellüğ tarihinden itibaren, savunma için verilen 15 günlük sürenin takibi yapılır.

 Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması halinde, durum,  inceleme ve soruşturma yapan yönetim kurulu üyesine veya oda üyesine bir üst yazı ile bildirilir.

 YMM’nin savunması Odaya ulaştığında disiplin evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra  bir üst yazı ile inceleme ve soruşturma yapan kişi veya kişilere verilir.

 Üç aylık inceleme süresi içerisinde, görevlendirilen üyeler inceleme ve soruşturma raporunu Oda sekreterine veya genel idare müdürüne teslim eder.  İnceleme ve Soruşturma Raporu disiplin evrak Kayıt defterine kaydedilir ve yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine dahil edilir.

Yönetim kurulundaki görüşmeler ve sonrası işlemler

Madde 35-   İnceleme ve Soruşturma Raporunu görüşen yönetim kurulu, YMM hakkında disiplin kovuşturmasına gerek olmadığına karar verir ise; disiplin kovuşturması talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar ile  hakkında disiplin kovuşturması talep edilen  YMM’ye yazılı olarak bilgi verilir.  Yazılar  iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazının ikinci nüshası ilgili disiplin dosyasında saklanır.

   Yönetim kurulunca, hakkında disiplin kovuşturması talep edilen YMM’nin disiplin kurulu’na sevkine karar verilir ise; oluşturulan disiplin dosyasının aslı bir üst yazı ile birlikte Oda disiplin kurulu başkanlığına gönderilir.

Disiplin kurulu aşamasındaki işlemler

Madde 36–  Yönetim kurulu tarafından gönderilen dosya, disiplin kuruluna gelir.  Disiplin kurulu başkanı tarafından, hakkında kovuşturma başlatılan YMM’den savunma istenir (savunmasının kişinin isteğine bağlı olarak sözlü veya yazılı olarak bildirilmesi istenir). Savunma istem yazısı disiplin evrak kayıt defterinde kayıta alınır ve iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.

  Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM’nin tebellüğ tarihinden itibaren savunma için verilen sürenin takibi yapılır.

  Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması hallerinde, durum,  disiplin kurulu başkanlığına  bir yazı ile bildirilir.

  Hakkında kovuşturma açılan YMM’nin Odaya göndermiş olduğu savunma yazısı bir üst yazı ile disiplin kuruluna gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM sözlü savunma yapmak isterse, disiplin kurulu başkanının talimatıyla sözlü savunma yapacağı gün ve saati belirtir bir üst yazı ile YMM’ye bilgi verilir.

  Disiplin kurulu, sözlü savunmaya davet edilen YMM’den istenilecek bilgileri soru şeklinde düzenler.  Sözlü savunmaya katılan YMM’nin verdiği bilgiler doğrultusunda sözlü savunma soru – cevap şeklinde yazıya dökülür. Bu yazı, YMM’ye okutulduktan sonra imzalatılır.  YMM’nin imzalamış olduğu sözlü savunma, disiplin kurulu tarafından düzenlenen tutanağa eklenir.

  Disiplin kurulu dosyayı altı aylık inceleme süresi içinde karara bağladıktan sonra, disiplin dosyasının aslı ve disiplin kurulunca alınan karar;  Oda yönetim kurulu başkanlığına bir üst yazı ile iade edilir.

Disiplin Kurulu Kararı Sonrasında Yapılacak İşlemler

Madde 37–   Disiplin kurulu tarafından:

 1. a) Yargıya intikal ettiği için dava sonucuna kadar beklemeye alınan dosyalar:

Mahkeme sonucu alınana kadar yönetim kurulu’na iade edilir. Şikayette bulunana bir üst yazı ile dava sonucuna kadar bekletildiği bildirilir.  İlgili mahkemeden yargılama sonucu hakkında bilgi istenir ve takibi yapılır. Mahkemeden alınacak olan karar doğrultusunda dosya tekrar disiplin kurulu’na gönderilir.

 1. b) Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına karar verilmiş ise;

Bu karara Oda yönetim kurulu’nun itiraz etme hakkı olduğundan yönetim kurulunun ilk toplantısının gündem maddesine eklenir.

Oda yönetim kurulu

–    Disiplin kurulu’nun bu kararına itiraz ederse, dosya incelenmek üzere yeniden disiplin kurulu’na sevk edilir.

–    İtiraza mahal olmadığına karar verirse, disiplin kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye ve Birlik disiplin kuruluna birer üst yazı ile gönderilir.

 1. c) Disiplin cezalarından herhangi biri verilmiş ise;

Oda disiplin kurulu kararlarının birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik disiplin kurulu başkanlığına gönderilir.  Ayrıca cezanın niteliğine göre aşağıdaki işlemler yapılır.

Oda disiplin kurulunun ceza kararları ile ilgili işlemler

Madde 38–   Oda disiplin kurulu tarafından;

 1. a) Uyarma veya  kınama cezası verilmiş ise;

Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye ve Birlik disiplin kuruluna üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM’nin bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik disiplin kurulu’na gönderilir.  Karar, Birlik disiplin kurulu kararının Maliye Bakanlığı’nca onaylanması ve YMM’ye tebliği ile kesinleşir.

 1. b) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmiş ise;

Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye ve Birlik disiplin kuruluna birer üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM’nin bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik disiplin kurulu’na gönderilir.  Karar, Birlik disiplin kurulu kararının Maliye Bakanlığı’nın onayı ve YMM’ye tebliği ile kesinleşir.

Kararın Bakanlığa sunulması, onanması ve yayınlanması işlemleri  Birlik disiplin kurulu tarafından yerine getirilir. Birlik disiplin kurulu, Maliye Bakanlığı’nın onama yazısını ve kararın yayınlandığı Resmi Gazete’nin bir örneğini Odaya gönderir.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının kesinleşmesi üzerine :

–    Hakkında kovuşturma açılan YMM’ye yazı yazılır. Yazının tebliğinden itibaren süre takibi yapılır.

–    Ceza kaldırılmış ise, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye yazılı olarak bilgi verilir ve yazının ikinci nüshası ilgili dosyasına takılır.

 1. c) Meslekten Çıkarma Cezası verilmiş ise;

Geçici men cezası ile ilgili yukarıda açıklanan prosedür uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yeminli mali müşavirlik başvuruları ve ruhsat işlemleri

İlgili mevzuat

Madde 39–  Yeminli mali müşavir olmak isteyenlerin başvurularına, ruhsat verilmesine ve meslek unvanlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği,  “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” (Başvuru Yönetmeliği)  asıl olmak üzere, başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile Oda tarafından yapılacak işlemler aşağıdaki maddelerde  açıklanmıştır.

 

Madde 40– Başvuru Usul ve Esasları

1) a) Başvuru ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki Odaya, Odası bulunmuyorsa bu ilin bağlı bulunduğu Odaya yapılır.

b)Başvuru dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru Formu” ile yapılır.  Başvuru formunun şekil ve içeriği Birlikçe belirlenir.

 1. c) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:  Bunlardan c, d, g fıkralarında yazılı olanlar,  yeminli mali müşavir olmak için sınav şartı aranmayanlar tarafından verilmez.
 2. ca) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 3. cb) İkametgah ilmühaberi,
 4. cc)Staj bitirme sınav başarı belgesi,
 5. cd)Son üç yıl içinde düzenlediği vergi dairesince onaylı bilançolar,
 6. ce) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 7. cf) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 8. cg) En az on yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptığını gösterir belge,
 9. ch) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavlarını vermiş olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge,

 

Oda tarafından yapılacak ilk işlemler

 

Madde 41–  a) Sınav şartı aranmayanların başvurularında :

 1. aa) Ücret karşılığında YMM Başvuru Dosyası verilir.
 2. ab) Birlik ve Oda hesabına başvuru bedellerinin yatırılması istenir.
 3. ac) Yukarıdaki maddenin a, b, e, f ve h fıkralarında yazılı belgeleri tamamlaması istenir.
 1. b)Sınav şartı arananların başvurularında:

–    YMM sınavına girecek olan kişi Oda’dan ücret karşılığında Sınav Dosyası alır.  Sınav dosyası içinde,  başvuru sahibinin Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavına katılmak isteğini ve sınav başvuru dosyasında olması gereken belgeleri gösteren matbu dilekçe ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Formu yer alır.  (Sınav dosyaları Odamızca Birlik’ten temin edilmektedir.)

–    Sınav Dosyası başvuru sahibi tarafından  tamamlanır ve  TESMER’e teslim edilir.

–    YMM Sınavını kazananlar Listesi  Birlik tarafından Oda’ya bildirilir.

–    YMM Mesleki Yeterlik Sınav Sonuçları Birlik tarafından başvuru sahibine de ayrıca  bildirilir.  Yapılan bildirimde ilindeki YMM Odasına başvurarak kayıt yaptırması ve meslek ruhsatının hazırlanabilmesi için yapılacak işlemler ve ödemeler hatırlatılır.  Bu yazının bir örneği alınarak ilgilinin dosyasına konulur.

–    Odadan alacağı Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat Formunu dolduran aday, ruhsat işlemlerini başlatır.

–    Ruhsat işlemleri için Ruhsat Formunun doldurulmasından başka;  ruhsat ve kimlik bedelinin Birlik hesabına yatırıldığını gösterir makbuz aslı; Birlikten başvuru sahibine gönderilen sınav başarı belgesi,  7 adet renkli vesikalık fotoğraf (5 adedi Birliğe gönderilir),  SMMM Ruhsatının aslı, SMMM Odasından alacağı borcu yoktur yazısı, Noterden onaylı Diploma Örneği, Onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, sabıkasızlık belgesi tamamlanır.

 

Başvuru ve değerlendirme komisyonu ile yönetim kurulunca yapılacak işlemler

Madde 42–  Başvuru ve değerlendirme komisyonu ile yönetim kurulunda gerçekleştirilecek işlemler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. a) Tekemmül ettirilen başvuru dosyası, başvuru ve değerlendirme Komisyonuna gönderilir.
 2. b) Başvuru ve değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından doldurulup imzalanan “Üyelik Başvurusu Değerlendirme Formu”nda, olumlu ve olumsuz yöndeki görüş gerekçesi ile gösterilir.
 3. c) Başvuru ve değerlendirme komisyonundan gelen dosyanın,  yönetim kurulunun ilk

toplantısının gündemine alınması sağlanır.

d)Yönetim kurulundan olumlu veya olumsuz görüşle çıkan dosyanın aslı, bir üst yazı ile Birliğe gönderilir.  Dosyanın fotokopi ile çoğaltılan bir örneği Odada saklanır.

e)Eksik ya da yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse, bu durum gerekçesi ile birlikte Birliğe ve tamamlatılmak veya düzeltilmek üzere de ilgiliye gönderilir.

 1. f)Başvuruları tam ve doğru olduğu anlaşılanların başvuruları, başvuru gününden en geç altmış gün içinde Birliğe gönderilir.

Başvurusu kabul edilmeyenler için yapılan işlemler

Madde 43–  Başvurunun Oda ve Birlik tarafından kabul edilmemesine göre yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 1. A) Başvurunun Oda tarafından kabul edilmemesi
 2. a)Yeminli Mali Müşavirlik başvurusu, başvuru

değerlendirme komisyonu ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyenlere, bu durum gerekçeli bir yazı ile bildirilir.  Yazıda, yönetim kurulu kararına karşı Birlik nezdinde itiraz hakkı bulunduğu hatırlatılarak, itiraz halinde kullanacağı dilekçe örneği yazı ekinde gönderilir.

 1. b)Başvuru sahibi, başvurusunun reddine ilişkin karara itiraz etmiş ise, itiraz dilekçesi evrak kaydından geçirildikten sonra, başvuru dosyası  bir üst yazı ile Birliğe gönderilir.
 2. c)Başvurunun Oda tarafından kabul edilmemesi yönündeki karara itiraz edilmemesi durumunda dahi,  başvuru dosyası Birliğe gönderilir.
 3. d)Oda tarafından reddedilen başvuru dosyasının bir örneği Odada muhafaza edilir.
 4. B) Başvurunun Birlik tarafından kabul edilmemesi
 5. a)Birlikçe ruhsatnamenin verilmeyeceğine dair karar alınmışsa, bu karar ilgili Odaya ve başvuru sahibine en geç altmış gün içinde Birlik tarafından tebliğ edilir.
 6. b)İtiraz süresi, Birlik kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür.  Birlikçe alınan karara,  başvuru sahibinin yanı sıra Oda tarafından da itiraz edilebilir.  İtiraz dilekçesi Bakanlığa iletilmek üzere Birliğe verilir. Birlik kararına karşı itiraz mercii Maliye Bakanıdır. Bakanın vereceği karar nihaidir.

Birlikçe gönderilen ruhsatların ilgililerine teslimi

Madde 44–  Ruhsatname Odaya geldiğinde,  ruhsatın gönderildiğine ilişkin Birlik yazısı evrak kaydına alınır ve ruhsat ilgilisine verilmek üzere kasaya konulur.

 Ruhsatnamenin muhatabı tarafından alınması için Odaca iadeli taahhütlü tebligat yapılır.  Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ruhsatlarını almayanlara on günden az olmamak üzere ikinci bir süre verilir.  İkinci tebligatta verilen sürede alınmaması halinde ruhsatnamenin Birliğe iade edileceği açıkça belirtilir.

 Tebligat sonrası ruhsatını almak üzere gelenlerin ruhsatları,  Üye sicil defterine kaydedilerek imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir.  Oda’ya gelemeyen üyelerin ruhsatı, noter tasdikli vekaletname ile teslim edilebilir. 

 Üye sicil defterleri hiçbir surette Oda dışına çıkarılamaz ve ruhsatlar Oda dışında teslim edilemez.

 Verilen süreler içinde ruhsatlarını almayan meslek mensubunun ruhsatı Birliğe iade olunur.

Üyelik kaydı, giriş (kayıt) ücreti alınması ve kimlik düzenlenmesi

Madde 45–  YMM Odaları Yönetmeliği uyarınca, Yeminli  mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır.  Odaya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatları geri alınır. (m.34)

 Bu nedenle, YMM ruhsatı Oda tarafından teslim edilen başvuru sahibi,  ruhsatını aldığı tarihten geçerli olmak üzere, yönetim kurulu kararı ile Odaya üye kaydedilir ve kendisine bir sicil numarası verilir.

 Odaya kaydı yapılan üyeden kayıt anında bir kere olmak üzere,  “Odaya giriş (kayıt) ücreti ile birlikte genel kurulca karara bağlanan diğer ödentiler alınır.

 Kaydı yapılan üyeye, Oda tarafından hazırlanan kimlik kartı verilir.  Belirlenmiş ise, kimlik ücreti tahsil edilir. Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için sigortaya bildirilir.

Yıllık maktu ve nispi aidatlar,   ilgili yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar dahilinde tahsil edilir.

BÖLÜM VII

Çalışanlar listesine kayıt ve mühür işlemleri

 Çalışanlar Listesine kayıt işlemleri

Madde 46–   Çalışanlar listesine kayıt işlemleri, sınav şartı aranmaksızın ruhsat alanlar ile sınavla ruhsat alanlar bakımından ayrı ayrı açıklanmıştır.

 1. A) Sınav şartı aranmaksızın ruhsat alanlar bakımından yapılacak işlemler:
 2. a)Ruhsat sahibi Yeminli Mali Müşavir,  çalışanlar listesine kaydının yapılması isteği ile Odaya başvurduğunda, kendisine, bu konuya ilişkin matbu dilekçe örneği ve tamamlaması gereken işlem ve belgeleri gösteren bir liste verilerek,  bunları tamamladıktan sonra Odaya başvurması istenir.

Çalışanlar listesine kayıt ve mühür için gerekli işlem ve belgeler aşağıda gösterildiği gibidir :

 1. aa)Mühür bedelinin Birlik Hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 2. ab) YMM Ruhsatlarını 1991-92-93 yıllarında alan üyelerden, Birlik tarafından Eğitim, Doğal Afet Fonu, İnşaat Fonu ve Kimlik Bedeli tahsil edilmektedir.
 3. ac)  YMM Ruhsat Fotokopisi. ( 4 Adet )
 4. ad) Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydının olduğuna dair belge veya vergi levhası fotokopisi ( 4 Adet )
 5. ae) İşyeri kira ise kira sözleşmesinin; kendi mülkü ise tapusunun fotokopisi (4 Adet )
 6. af) İkametgah ilmühaberi (1 Adet )
 7. ag) Renkli vesikalık fotoğraf. (5 adet)
 8. ah) Diploma fotokopisi ( 4 Adet )

aı) Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi  ( 4 Adet )

 1. ai) Yemin tutanağı (Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinden) ( 4 Adet)
 2. aj) Varsa ortaklık sözleşmesi  ( 4 Adet )
 3. ak) İmza sirküleri ( Şahıs-ortaklık-tüzel kişilik ) ( 4 Adet )
 4. al) İlişiksiz belgesi. (İstifa ile ayrılanlar için istifa ettiği kurumun yazısı, emekliye ayrılanlar için emeklilik cüzdanı fotokopisi)
 5. b) –Varsa aidat borcu tahsil edilir.
 6. c) –Dilekçeye ekli olarak bir dosya içinde sunulan belgelerin tamam olup olmadığı kontrol edilir.  Belgeleri tamam olduğu anlaşılanların dosyası, yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır.
 7. d)Yönetim kurulundan olumlu yönde karar çıkması halinde, başvuru sahibine haber verilip, çalışanlar listesine kayıt bedeli, deri kaplı kimlik bedeli, albüm bedeli (daha önce verilmemiş ise) ve onaylı yemin metni bedelini yatırması istenilir.
 8. e)Başvuru sahibine çalışanlar listesine kaydının yapıldığını bildiren bir yazı; bu yazı ile birlikte, dörder nüsha olarak hazırlanan belgelerin birer nüshası Oda tarafından alıkonulup, diğer nüshaları, mührünü alabilmesi amacıyla Birlik ve Bakanlığa verilmek üzere başvuru sahibine verilir.  Mührünü aldıktan sonra mühür numarasını Odaya bildirmesi söylenir.
 9. f)Mührünün verildiği tarih ile  mühür numarası bir dilekçe ile başvuru sahibi tarafından Odaya bildirilir.
 10. g)Bunun üzerine hazırlanan Kimlik Belgesi ve Yemin Metni Oda Başkanına imzalatıldıktan sonra başvuru sahibine teslim edilir.  Teslim sırasında imzası alınır.

 

 1. B) YMM ruhsatını sınavla alanlar bakımından yapılacak işlemler.Yukarıdaki prosedürün aynısı uygulanır.  Farklı olarak  “ilişiksizbelgesi” yerine, çalışanlar için   “Bağ-Kur’dan Borcu Yoktur.” yazısı istenir.

Mühür alınması işlemleri

Madde 47–  Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazıları uyarınca, Yeminli Mali Müşavirlik mührü almak isteyen üyelerimizin aşağıda sıralanan belgelerle birlikte Maliye Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 1. a) Odadan alınacak çalışanlar listesine kayıtlı olduğuna ilişkin yazı,
 2. b)İlgili vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet kaydını gösterir belge,
 3. c)Nöbetçi Ticaret Mahkemesinden alınacak Yemin Tutanağı,
 4. d)Banka dekontu veya tahsilat makbuzu,
 5. e)Şirket olarak faaliyet göstereceklerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan şirket ana sözleşmesi,
 6. f)Yeminli Mali Müşavirlik başvuru dosyasının bir örneği,

Mührün kaybolması halinde yapılacak işlemler

Madde 48- Yeminli Mali Müşavirlik mührünü kaybedenlerin, ayrıca, mührün kaybedildiği günü takip eden iş gününde gazeteye ilan vermeleri gerekmektedir.

(2) Gazeteye verilecek ilanın ebadı, (1 SÜTUN 5 cm (3,2 x 5 cam) EBAT (ÇERÇEVE)

(3) İlan metni ise; “KAYIP İLANI” başlığı altında, “…..numaralı Yeminli Mali Müşavirlik mührümü Kaybettim.  Hükümsüzdür.” Yazısı altına Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı ve Unvanı yer alacak şekilde düzenlenecektir.

(4) Odaya verilen dilekçeye, mühür kaybolmuş ise gazete ilanı, çalınmış ise karakol tutanağı eklenir.

(5) Gazete ilanı veya karakol tutanağı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir ve yeni mühür için gerekli ücret Birliğe yatırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ayrılma, vefat ve nakil halinde yapılacak işlemler

Ayrılma halinde yapılacak işlemler

Madde  49-  Ayrılma halinde yapılacak işlemler aşağıda sıralandığı gibidir.

 1. a) Ayrılma dilekçesi Odaya ulaştığında,  yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır.
 2. b) Yönetim kurulunca verilen kararda; aidat, kimlik konusunda yapılacak işlemler belirtilir.  Karar doğrultusunda işlem yapılır.

c)Ruhsat ve kimlik istifa dilekçesi ekinde teslim edilmemişse,  15 gün içinde iade edilmesi

iadeli taahhütlü yazı ile istenilir; gönderilen yazıda ayrıca varsa birikmiş aidat borçlarının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmesi gereği hatırlatılır;

 1. d)Gönderilen yazı, giden evrak defterinde “takipli” kaydı ile izlenir.
 2. e)Ruhsat, kimlik ve sicil dosyasının fotokopisi çıkarılarak Odada saklanır; aslı ise bir üst yazı ile Birliğe gönderilir.
 3. f)Verilen süreye rağmen ruhsatın iade edilmemesi halinde, durum Birliğe bildirilir.
 4. g)Geçmiş döneme ait aidat borçlarının ödenmemesi durumunda ise, yasal yollarla tahsili amacıyla dosya hukuk müşavirine gönderilir.
 5. h) Oda üyeleri için ferdi kaza sigortası yapılmış ise, istifa suretiyle ayrılanların isimlerinin poliçe kapsamından çıkarılması sağlanır.

 

Çalışanlar listesinden silinme

Madde 50-  Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı, çalışanlar listesinden silinir:

a- Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması,

b- Çalışma bürosunun Oda bölgesi dışına nakledilmiş bulunması,

c- Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,

d – Meslek mensubu olabilmek için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,

e – Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması,

f –  Mesleki faaliyetine son verdiğinin Odaca tespit ve tevsik edilmiş olması,

 Çalışanlar listesinden silme yönetim Kurulu kararı ile olur.  Yukarıdaki c, d, e bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. 

 Çalışanlar listesinden silme kararına karşı itiraz ve diğer işlemler hakkında YMM Odaları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

 Çalışanlar listesinden kaydının silinmesini isteyen üye,  vergi dairesi tarafından düzenlenen ilişik kesme belgesi veya yoklama fişini dilekçesine ekler.  Sözü edilen belgeler dilekçeye ekli olarak sunulmamış ise, bunların tamamlanması istenilir ve dosyasına konulur.

 

Nakil işlemleri

Madde 51–   Nakil istekleri,  başka Odadan nakil ve başka Odaya nakil olmak üzere iki türlü gerçekleşebilir.

 1. A)Başka Odadan Nakil İstekleri İle İlgili İşlemler
 2. a)Nakil işlemi,  meslek mensubunun yazılı başvurusu ile olur. Başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu Odanın adı, sicil numarası, nakletmek istediği Oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir.
 3. b)Nakil talebi yönetim kurulu gündemine alınır ve karara bağlanır.  Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.
 4. c)Yönetim kurulunca nakil isteğinin kabulüne karar verildiği takdirde, YMM’nin kaydının bulunduğu Oda’dan sicil dosyası talep edilir.
 5. d)Nakil gelen üyeden, daha önce kayıtlı bulunduğu Oda’ya borcunun olmadığını gösteren belge istenir.
 6. e)Nakil isteği kabul edilen üye, Üye kütüğüne kaydedilir ve Oda giriş (kayıt) ücreti ile albüm bedeli tahsil edilir.
 7. f) Kayıt günü Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir.  Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir.  Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür, sonuçları ayrıca bildirilir.
 8. g) Ruhsatının değişmesi için, ruhsat işlemleri listesini tamamlaması istenir ve tekemmül ettirilen dosya Birliğe gönderilir.
 9. h) Birlik tarafından hazırlanıp Odaya gönderilen yeni ruhsat,  Üye kayıt defterine alınacak imzası karşılığında üyeye teslim edilir.

      ı) Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için sigortaya bildirilir.

 

Başka Odaya nakil istekleri ile ilgili işlemler:

      a)YMM’nin nakil suretiyle kaydolmak istediği Odanın yazısı ile bilgi sahibi olunur.

      b)Karşı Odanın yazısı yönetim kurulu gündemine alınarak karara bağlanır.

      c)Nakil isteğinin kabulü halinde, varsa üyenin borçları tahsil edilir.

      d)Karşı Oda’ya sicil dosyası varsa çalışan dosyasının asılları ile var ise YMM hakkındaki disiplin kovuşturmaları ile ilgili çizelge gönderilir.  Gönderilmeden önce dosyalardan bir takım fotokopi alınarak saklanır.

      e)Nakil gitmek isteyen üye hakkında devam eden disiplin kovuşturması var ise, sonuçlandığında karşı Odaya bildirilir.

      f)Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için sigortaya bildirilir.

Üyenin vefatı ve çalışamayacak durumda olması halinde yapılacak işlemler

 

Madde 52 – Vefat halinde yapılacak işlemler

 1. A)Özellikle çalışanlar listesinekayıtlı bulunmayan üyelerimizin vefatı Odaya zamanında ulaşmamaktadır.  Bu eksikliğin giderilmesi konusunda yönetim kurulunca uygun görülecek önlemler alınmakla birlikte aşağıdaki işlemler yapılır.
 2. a) Üyenin vefat ettiği bilgisi Odaya ulaştığında, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilir ve üyelere duyurulur.
 3. b) Vefat tarihi itibariyle üyelik kaydı silinir ve varsa aidat borçları terkin edilir.
 4. c) Üye kütüğündeki kaydına, vefat tarihi ile “vefat” şerhi konulur.
 5. d) Sicil dosyası ve varsa çalışan dosyasından birer fotokopi çıkartılarak Odada muhafaza edilir.  Dosyaların asılları bir yazı ekinde Birliğe gönderilir.
 6. e) Varsa ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için sigorta şirketine bildirilir.
 7. f) vefat eden üye çalışanlar listesine kayıtlı ise, mührünün Bakanlığa teslim edilmesi ve alınacak teslim tutanağının Odaya ibrazı gerektiği varislerine bildirilir.
 1. B)Vefat eden üyenin tasdik sözleşmesi imzaladığı şahıs, firma ve kuruluşların talebi halinde düzenlenmesi gereken tasdik raporları gönüllü üyeler tarafından tasdikten doğan  sorumluluk kendilerine ait olmak üzere ücret talep edilmeksizin sözleşme yapmak suretiyle düzenlenebilecektir. Ücretin bir kısmının henüz tahsil edilmediği hallerde, kalan ücret miktarı üzerinden sözleşme yapılarak tasdik raporu düzenlenmesi de mümkündür.

Ücretsiz veya kısmi ücret ile tasdik raporu düzenleme konusunda gönüllü üye YMM’nin olmaması halinde,  o yıla ait maktu asgari ücret tarifesinin yarısı Oda tarafından karşılanmak kaydıyla tasdik raporlarının Oda üyelerinden bu tasdiki yapmak isteyenlere yaptırılmasına Oda yönetim kurulu tarafından karar verilebilir.

Bu iş için Oda bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur.

 Çalışamayacak durumda olan üyeler için yapılacak işlemler

Çalışanlar listesine kayıtlı üyelerin, çalışamayacak derecede hastalık ve sakatlığa uğraması, geçici veya sürekli olarak meslekten çıkarılması sebebiyle tasdik raporunu düzenleyememesi hallerinde, maddenin (1) numaralı fıkrasının (B) bendinde yazılı  prosedüre göre işlem yapılır.

 

Ruhsat iptali ile ilgili işlemler:

Madde 53-  Odaya kayıtlı üyenin herhangi bir nedenle ruhsatının iptali yönünde Birlikten yazı geldiğinde;

 1. a) Gelen evrak kayıt numarası verilen yazı, yönetim kurulunun ilk toplantısı gündemine alınarak karara bağlanır.
 2. b) Ruhsatının iptali istenen üyeden, Birlik yazısı ilgi gösterilmek suretiyle ruhsat ve varsa kimliğinin iadesi istenir.
 3. c) İade edilen ruhsat-kimlik ve sicil dosyası aslı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. Odada saklanmak üzere ruhsat ve dosyadan bir fotokopi alınır.
 4. d) Üye kaydının silinmesi ve aidat borçları hakkında yönetim kurulu kararı uyarınca işlem yapılır.
 5. e) Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için sigortaya bildirilir.

Adres değişikliği ile ilgili işlemler

Madde 54-  Adres değişikliği ile ilgili işlemler aşağıdaki gibidir.

 1. a)Üyenin adres değişikliğini SM, SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde Odaya bildirmesi gerekir. (Disiplin Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca adres değişikliğinin Odaya bildirilmemesi, Disiplin uygulamasını gerektirmektedir.)
 2. b)Odaya hitaben adres değişikliği dilekçesi istenir.
 3. c)Adres değişikliği ücreti alınır.
 4. d)Makbuz kesilir.
 5. e)İlgili dosyalarında güncelleme yapılır.
Değişikliklerin Birliğe Bildirilmesi

Madde 55–  Üyeler hakkında her türlü (adres, telefon, faks vs.) değişiklikler ilgili genelge uyarınca her ay sonu Birliğe bildirilir.

Vefat eden ve her hangi bir nedenle üyeliği iptal edilen üyelerin ruhsat, ve kimlikleri özlük dosyalarının aslı ile birleştirilerek en kısa sürede Birliğe gönderilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mesleki şirketler ve ortaklık büroları ile ilgili işlemler

 

Şirketler ve ortaklıklar ile ilgili olarak tutulan kayıtlar

Madde 56–  İlgili yönetmelik ve mecburi meslek kararları çerçevesinde kurulan ortaklık büroları ve şirketler Odalarca çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne kaydolunur.

 

 Oda çalışanlar listesine kaydedilmek ortaklık büroları ve şirketler ile şirketlerin şubelerinden kayıt anında Odaya giriş (kayıt) ücreti alınır.

 

 Şirketler ve ortaklıklar sicili (dosyası): Her şirket veya ortaklık bürosu için verilen bir sıra numarası altında tutulan sicil dosyasında, şirketin veya ortaklığın Odaya kaydının yapılabilmesi için istenilen tüm belgeler, talep üzerine verilen kayıt suretlerinin bir örnekleri ile şirket ve ortaklıkla ilgili bütün yazışmaları muhafaza edilir.

 

 Şirketler ve ortaklıklar listesi: Bilgisayar ortamında tutulan listede, şirketin veya ortaklığın Oda kayıt (sıra) numarası, pasta ve elektronik posta adresi, telefon numarası, faks numarası, tescil tarihi, ticaret sicil numarası, unvanı, türü, ortakların ve çalışan meslek mensuplarının isimleri, adresleri, ruhsat numaraları, bağlı oldukları Oda sicil numarası, müdürler kurulu üyelerine ait bilgiler ile Birlik tarafından istenen diğer bilgiler yer alır.

 Birliğe bilgi verme zorunluluğu: Oda siciline kayıtlı şirketler ve ortaklık bürolarına ilişkin bilgiler Birlikçe belirlenen formatta ve sürelerde Birliğe bildirilir.

Şirketler ve ortaklıkların çalışanlar listesine kayıt işlemleri:

Madde 57- YMM Odaları Yönetmeliği ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca şirketlerin ve ortaklıkların Odaya ortaklar tarafından bir ay içinde bildirilmesi gerekir.

  Şirketlerin ve Ortaklıkların Oda şirketler ve ortaklar  çalışanlar listesine  kaydedilebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen belgelerin Odaya verilmesi gerekir.

 1. a)Dilekçe,
 2. b)Şirketlerde; Şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek Oda tarafından onaylanmış bir sureti,
 3. c)Ortaklık Bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği,
 4. d)Noterden onaylı imza sirküleri,
 5. e)Ortaklık bürolarında;  vergi dairesince düzenlenen yoklama fişi,
 6. f)Şirket ve ortaklık kayıt çizelgesi (Odadan alınır ve eksiksiz doldurulur.)

Bu belgelerle birlikte ;

 1. g)Şirket ortaklarından en az birinin, ortaklık bürolarında ise ortakların tamamının Odamızın çalışanlar listesine kayıtlı olması,
 2. h)Şirket merkezinin  veya ortaklık bürosunun  Odasına bağlı illerden birinin  sınırları içerisinde bulunması;

şartlarının varlığı  aranır.

İstenilen bilgi ve belgeler tamamlandıktan ve genel kurulca belirlenen kayıt ücreti tahsil edildikten sonra,  kaydı yapılan şirket veya ortaklığa  bir sıra numarası verilir ve Şirketler ve Ortaklıklar  Listesine ayrıntıları ile işlenir.

Ortakların değişmesi

Madde 58-  Şirket ve ortaklıklarda,  ortakların, ortaklık paylarının veya adreslerinin değişmesi halinde;

 1. a)Konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Ticaret Sicilinden alınmış bir örneği veya aslı görülerek Oda tarafından onaylanmış bir örneği,
 2. b)Yeni ortağın imza sirküleri istenir.
 3. c)Yeniden şirket ve ortaklık kayıt çizelgesi düzenlettirilir.
 4. d)Değişikliğe ilişkin belgeler şirket veya ortaklığa ait sicil dosyasına konulduktan sonra,  tüm değişiklikler şirketler ve ortaklıklar listesine ayrıca işlenir.

 

Mesleki şirketin unvan değişikliği

Madde 59-   Unvan değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği ve başvuru dilekçesi istenir.

Dilekçe evrak kaydından geçirildikten sonra, ilgili dosyalarına konulur. Gerekli güncelleme  yapılır.

 

Adres değişikliği

Madde 60-  İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bildirmek zorundadırlar.

 Adres değişikliğine ilişkin dilekçe istenir ve tarifeye göre belirlenen “adres değişikliği tescil ücreti”  tahsil edildikten sonra, kayıtlar üzerinde gerekli değişiklikler yapılır.

Mesleki şirketin şube açması

Madde 61-  Şube açabilmek için öncelikle meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa tabi bir mesleki şirket kurmaları şarttır.  Aynı ilin sınırları içinde şube açılamaz.  Şube açılan ilin Odasının çalışanlar kütüğüne kayıtlı, temsil ve ilzama yetkili sorumlu ortak görevlendirilmesi halinde şube açılabilir.  Kişisel olarak mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplarımızın şube açması mümkün değildir.  Şubede sorumlu olarak görevli meslek mensubu ayrıca kişisel olarak mesleki faaliyette bulunamaz.”

 Şube açıldığı Odaya bir dilekçe ile bildirilir.  Söz konusu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. a)Şube açıldığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin nüshası,
 2. b)Noterden onaylıimza sirküleri,
 3. c)Şubenin kira sözleşmesi,
 4. d)Odadan temin edilip doldurulacakşirketler ve ortaklıklar formu.

 

Mesleki şirketin şube kapanış işlemleri

Madde 62- Şube kapanış işlemleri; şirketin kapanış işlemleri ile aynıdır.

 

Mesleki şirketin faaliyetinin sona ermesi

Madde 63-  Şirketin faaliyetinin sona erdiğine ilişkin olarak dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 2. b)Vergi Dairesinden alınan yoklama tutanağı.

ONUNCU BÖLÜM

Üyelerin belge talepleri ve karşılanması

 

Faaliyet belgesi talepleri ile ilgili işlemler

Madde 64-  Faaliyet belgeleri, Birlik tarafından 3 nüsha ve 50’lik koçanlar halinde bastırılıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır.

 Faaliyet belgesi ihtiyacı ortaya çıktığında, Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar faaliyet belgesinin ücreti Birlik hesabına yatırılır.  Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur.

 Birlik tarafından gönderilen faaliyet belgeleri, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir.

 Faaliyet belgesi istekleri, üyeler tarafından bir gün önceden telefon veya faksla Odaya bildirilir.

 Üyelerden gelen talep yazısı, gelen evrak kaydından geçirilir.

 Faaliyet belgesi hazırlanmadan önce, talepte bulunan üyenin çalışanlar listesine kayıtlı olup olmadığı,   faaliyetini engelleyen bir disiplin cezasının bulunup bulunmadığı, Odaya borcunun olup olmadığı araştırılır.

 Faaliyet belgesi 3 nüsha olarak hazırlanır.  Belge numarası ilk iki rakamı verilen yılı, sonraki beş haneli rakam da o güne kadar verilen faaliyet belgesi sayısını gösterecek şekilde düzenlenir. Örneğin, 2008 yılında talep edilen 153 üncü faaliyet belgesine (08/00153) numarası verilir.

 Faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bölümüne, yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre yazılır.

 Faaliyet belgesinin bütün nüshalarına, “Fotokopi ve Suretler Geçerli Değildir.” kaşesi basılır.

 Faaliyet Belgesinin birinci nüshası Oda sekreteri veya yetki vermesi halinde yerine notu ile genel idare müdürü, o da yoksa en kıdemli memur tarafından isim de yazılarak imzalanır ve Odanın mührü ile mühürlenir.

 Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilip makbuzu düzenlenir.

 Talep yazısının üstüne belgeyi almaya gelen kişinin adı, soyadı ve teslim tarihi yazılarak,  “elden teslim aldım” açıklaması ile imzası alındıktan sonra 3 nüsha hazırlanan faaliyet belgesi/belgeleri teslim edilir.  Bu yazı ilgili dosyasında saklanır.

 Verilen faaliyet belgesi/belgeleri bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına,  (Makbuz No, Tarih,  YMM adı ve soyadı, faaliyet belgesinin başlangıç ve bitiş numarası, adedi, birim fiyatı, toplam tutar) bilgilerini içerecek şekilde kaydedilir.

 Faaliyet belgelerinin hangi tarihte, kimlere, hangi numara ile ve kaç adet verildiği, ayrı bir çizelgeye günlük olarak işlenir ve bu çizelgeler faaliyet belgeleri günlük takip klasöründe muhafaza edilir.

 Verilen faaliyet belgesinin/belgelerinin iki nüshasının YMM tarafından imzalandıktan sonra en kısa sürede Odaya iade edilmesi istenir. Görevli memur tarafından izlenir.

 YMM tarafından imzalanıp Odaya iade edilen ikinci ve üçüncü nüshalar,  faaliyet belgeleri yıllık takip klasöründe muhafaza edilir.  Bunların bir nüshası, talep halinde Birliğe gönderilir.

Sözleşme talepleri ile ilgili işlemler

Madde 65–   YMM’ler tarafından kullanılan,  sözleşmeler, matbu olarak Odadan temin edilmektedir.

 Sözleşmelerin temini ve üyelere verilmesi işlemleri, faaliyet belgelerindeki prosedüre tabidir.  Sözleşmeler üzerine Oda tarafından herhangi bir kayıt konulmadan üyelere boş olarak verilir.  Bu nedenle sözleşmelerin, faaliyet belgelerinde olduğu gibi bir gün önceden talep edilmesi şartı aranmaz.

 Sözleşmelerin Oda tarafından bastırılması, Birlikten alınması ve üyelere verilmesi işlemleri,  aynı gün stok takibi kayıtlarına işlenir.

 Sözleşmelerin hangilerinden, hangi tarihte, kimlere, hangi numara ile ve kaç adet verildiği, ayrı birer çizelgeye günlük olarak işlenir ve bu çizelgeler sözleşmeler günlük takip klasöründe muhafaza edilir.

Oda kayıt sureti talepleri ile ilgili işlemler

Madde 66–  Çeşitli kuruluşlardan üyenin Odaya kayıtlı olduğuna dair bir belge istendiğinde; Odadan talep karşılığında Odaya kayıtlı olduğuna dair yazı verilir.

 Üyelerden gelen talep yazısı, evrak kaydından geçirilip, dosyasına kaldırılır. (Üyenin kendisi gelmiş ise talep yazısına gerek yoktur.)

 Oda kayıt sureti hazırlanmadan önce, talepte bulunan üyenin Odaya borcunun olup olmadığı araştırılır.

 Talep yazısının üstüne belgeyi almaya gelen kişinin adı, soyadı ve teslim tarihi yazılarak,  “elden teslim aldım” açıklaması ile imzası alındıktan sonra teslim edilir.  Bu yazı ilgili dosyasında saklanır.

 Oda kayıt sureti; Oda sekreteri veya yetki vermesi halinde genel idare müdürü, o da yoksa en kıdemli memur tarafından yerine notu ile isim de yazılarak imzalanır ve Odanın mührü ile mühürlenir.

 Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilip makbuzu düzenlenir.

 Giden evrak numarası verilerek hazırlanan Oda kayıt suretinin ilk nüshası üyeye verilir, ikinci nüshası dosyasına kaldırılır.

 Şirket Oda kayıt sureti de aynı şekilde verilir.

Başvuru ve sınav dosyası alımı ile ilgili işlemler

Madde 67– Başvuru dosyası ve sınav dosyası Birlik tarafından hazırlanıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır.

 Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar dosyanın ücreti Birlik hesabına yatırılır.  Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur.

 Birlik tarafından gönderilen başvuru ve sınav dosyaları, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir.

 Dosya talebinde bulunan şahıslar Odaya gelerek istedikleri dosyayı satın alırlar ve karşılığında makbuz kesilerek (yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilir), stok kaydından düşülür.

Stajyer kimlik kartı alımı ile ilgili işlemler

Madde 68–  Stajyer tanıtım kartı Birlik tarafından hazırlanıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır.

 Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar stajyer tanıtım kartının ücreti Birlik hesabına yatırılır.  Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur.

 Birlik tarafından gönderilen Stajyer Tanıtım Kartları, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir.

 YMM tarafından Odaya hitaben stajyer kimlik kartı için talepte bulunulur. Talep evrak kayıt defterine işlenerek dosyasına kaldırılır. Oda tarafından doldurulan kimlik kartı Oda başkanı tarafından imzalanır. Yönetim kurulunca belirlenen ücret makbuz mukabili tahsil edildikten sonra kişiye teslim edilir ve stok kaydından düşülür.

 

 

 

 

Kredi kartı ödeme talimatları ile belge talepleri

Madde 69–   Belge taleplerinin kredi kartı ödeme talimatı ile karşılanması mümkündür.  Bu takdirde:

 1. a)Kredi kartı ödeme talimatı Üyemiz tarafından doldurulduktan sonra bir yazı ile Odamıza gönderilir veya fakslanır.
 2. b)Talep yazısının gelen evrak kaydı yapılır.
 3. c)İlgili Bankadan provizyon numarası alınır.
 4. d)Makbuz kesilir.
 5. e)Sipariş cevap yazısı ile istenilen belgeler ve makbuz gönderilir.
 6. f)Yazının ikinci nüshası giden evrak kaydına alındıktan sonra ilgili dosyaya konulur.
 7. g)Belgenin cinsine göre, yukarıdaki maddelerde açıklanan stok ve takip işlemleri yerine getirilir.

 

SSK ve Bağ-Kur belgelerinin onaylanması istekleri

Madde 70– Üyelerimiz tarafından onaylanmak üzere Odaya getirilen Bağ-Kur ve SSK Belgelerinde aşağıdaki işlemler yerine getirilir.

a) Bağ-Kur sigortalılık belgesinin oda tarafından onaylanması

Bağ-Kurun standart formlarından olan Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi onaylanmak üzere Odaya ibraz edildiğinde sırayla aşağıdaki işlemler yerine getirilir.

Belgenin öncelikle ilgili Vergi Dairesince onaylanıp onaylanmadığı araştırılır, onaylatılmamışsa onaylatılması istenir.

Belgenin Odayı ilgilendiren bölümü doldurulduktan sonra Oda Sekreterine veya genel idare müdürüne imzalattırılır.

Tarifeye göre, “Resmi evrak tasdik  ücreti” alınarak makbuz kesilir.

Onaylanan belgeden  bir fotokopi alınır ve ilgili dosyasına takılır.

 

 1. b) SSK İlişiksiz belgesinin Oda tarafından onaylanması

 “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Bildirim” başlıklı formlar, SSK’ya ibraz edilmek üzere onaylanmak için Odaya getirildiğinde, sırayla aşağıdaki işlemler yapılır.

Formun doldurulduktan sonra Odaya getirilmesi gerekir.

Oda başkanı, Oda sekreteri veya yetki verilmişse genel idare müdürüne imzalattırılır.

Tarifeye göre, “Resmi evrak tasdik  ücreti” alınarak makbuz kesilir.

Onaylanan belgeden  bir fotokopi alınır ve ilgili dosyasına takılır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Müşteri bildirim listelerinin verilmesi ve izlenmesi

Madde 71-  03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SM, SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinde, meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları Odalara 6 ayda bir bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

 Bu nedenle, Yönetmelik ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan müşteri bildirim listelerinin Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez Odaya bildirilmesi gerekir.

 Üyelerden gelen müşteri bildirim listeleri, evrak kaydına alındıktan sonra,  bilgisayarda aynı adı taşıyan klasöre işlenir.  Listelerin aslı ise dosyasına takılır.

 Bildirmeyen üyeler takip edilir ve bir yazı ile söz konusu bildirimleri göndermeleri istenir.

Yazı ile istenilmesine rağmen müşteri bildirim listelerini göndermeyen YMM’ler bir liste halinde yönetim kurulu gündemine alınmak üzere Oda sekreterine verilir.

Yönetim kurulunun alacağı karara göre işlem yapılır.

 

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Üye aidatları ile ilgili işlemler

Aidatların Tahsil ve Takibi

Madde 72–   a)  Maktu Aidatlar: İlgili Yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle miktarı genel kurulca belirlenen maktu aidatların,  Odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından, her yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

  Şubat ayı sonuna kadar aidatlarını ödemeyen üyeler tespit edilerek,  yönetim kurulunun alacağı karara göre bir uyarı yazısı gönderilir.

Uyarı yazısından sonra da aidatlarını yatırmayanlar hakkında yapılacak işlemler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 1. b)  Nispi Aidatlar:Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki mesleki kazancın %1’ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1’ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi yıllık aidatın üst sınırı maktu yıllık aidatın 20 katını geçemez.

Yıllık nispi aidatların, mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekir. Bu nedenle nispi aidatının hesaplanmasına ilişkin “nispi aidat beyan formu” Odaya gönderilmesi gerekir. Beyanda bulunmayanlar için üst limitten re’sen borç tahakkuku yapılır. 

Nispi aidatlarını süresinde ödemeyen üyeler tespit edilerek, yönetim kurulunun alacağı karara göre bir uyarı yazısı gönderilir.

Uyarı yazısından sonra da aidatlarını yatırmayanlar hakkında yapılacak işlemler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer işlemler

Meslek içi eğitim programları

Madde 73-  Üyelerin meslek ile ilgili mevzuatı yakından takip edebilmeleri için belirli dönemlerde Odamız tarafından seminer, panel, konferans düzenlenmektedir.

 Seminer, panel, konferans konuları, üyelerin istekleri ve konunun güncelliği  göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu amaçla, her yıl bir anket düzenlenerek,  üyelerin tercihleri belirlenmeye çalışılır.

 Yönetim kurulu tarafından son şekli verilen eğitim programları,  kararda belirtilen esaslar doğrultusunda üyelere duyurularak katılım talepleri alınır.

 Eğitim programının başlamasından iki gün önce, talepte bulunanlardan teyit alınarak,  katılımcı sayısının tam olarak tespitine çalışılır.

 Katılımcı sayısının Odanın konferans salonunun kapasitesini aşması durumunda, bir başka salon temini yoluna gidilir.

  Eğitim programlarına katılanlar, imza yoklaması ile tespit edilir.  Üyelerden kimlerin hangi programlara katıldıkları bilgisayar ortamında izlenir.

Stok takibi işlemleri

Madde 74-  Gerek Birlikten temin edilen gerekse Oda tarafından bastırılan, (faaliyet belgesi, hizmet sözleşmesi, sınav ve başvuru dosyası, kimlik belgesi, albüm, kitap, stajyer tanıtım kartı vd.)   basılı  evrakın stok takibi bilgisayar ortamında yapılarak,  tükenmeden temini yoluna gidilir.

a)Birlikten temin edilen basılı evrak Birlik hesabına bedeli yatırılmak suretiyle bir yazı ile talep edilir. Yazıya banka dekontunun bir örneği eklenir.

b)Oda tarafından bastırılan ve TÜRMOB’dan alınan belgelerin stok girişi  yapılır.

 1. c)Satılan veya herhangi bir suretle elden çıkarılan tüm basılı evrakın,  makbuz, posta çeki dekontu,  banka dekontu, karar, tutanak  ve benzeri belgelere dayanılarak stok çıkışı yapılır.

Muhasebe işlemleri

Madde 75–   Oda işlemleri ile ilgili ön muhasebe,  Sayman üyenin ve Muhasebecinin öneri ve talimatları doğrultusunda genel idare müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından tutulur.

Banka işlemleri

Madde 76–  Bankaya yazılan ödeme talimatları imzaya sunulurken, ödemenin hangi iş ve hizmet karşılığı olduğunu ve talimatta yazılı meblağın hesap şeklini gösterir bir açıklama ile  ödemenin dayanağını oluşturan sözleşme, fatura, bordro vs. belgelerin birer örneği imza kartonuna konulur.

 Ödeme talimatının ikinci nüshası, yazan memur ve genel idare müdürü tarafından paraflanır.

 Üyeler tarafından düzenlenip Odaya verilen/gönderilen kredi kartı ödeme talimatları, Bankaya gönderilmeden önce bir liste halinde kayda alınır.  Bankadan gelen hesap ekstraları ile söz konusu listeler karşılaştırılarak,  Banka ile mutabakat sağlanır.

Kasa işlemleri

Madde 77- a) Tahsil İşlemleri

Gün içinde kasaya yapılan nakit tahsilatlar işlenir.

           

 1. b) Tediye İşlemleri

Gün içinde kasadan yapılan harcamalar işlenir.

Gün bitiminde kasa sayılıp, Yönetim Kurulunca belirlenen rakamın üzerinde ise bankaya yatırılır. Daha sonra döküm alınır.

 Bilgisayardan dökümü alınan kasa işlemleri,  kasayı işleyen memur ve genel idare müdürü tarafından imzalanarak, Oda başkanı ve Oda saymanına fakslanır.

İşbu yönetmelikle belirtilmeyen iş ve işlemler

Madde 78–  Bu yönetmelikte sayılmayan iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri, yönetim kurulu kararları, başkan ve Oda sekreterinin talimatları ve yerleşik Oda uygulamaları çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 79-   Bu Yönerge,  Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip  02/06/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönerge hükümleri BURSA yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

BURSA YEMİNLİ MALİ  MÜŞAVİRLER  ODASI İHALE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 –  BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odasının mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Yönerge hükümlerine göre yürütülür.

 Odanın büro tüketim malzemesi, kırtasiye, temizlik malzemesi, çay, kahve, şeker gibi günlük ve müteferrik sarfiyatları; kurs,  seminer, konferans ve toplantılarda konuklara ve üyelere ikram edilecek meşrubat, pasta, yemek harcamaları ile bu toplantılarda çektirilen fotoğraf,  film ve benzeri ihtiyaçlarının temini; büro bilgisayar ve diğer iletişim araçları ile makinelerinin sözleşmeye bağlanmayan acil onarımı ve niteliği itibariyle bunlara benzeyen günlük ve müteferrik ihtiyaçların temini bu Yönerge hükümlerine tabi değildir. Oda Sekreterinin harcama yetkisi limitini aşmaması koşuluyla, bu tür ihtiyaçların çarşı pazarlığı ile ve en ekonomik şekilde teminine çalışılır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/c hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –  Bu yönergenin uygulamasında;

 1. a) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
 2. b) Hizmet: Odada çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, kamuoyu araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
 3. c) Yapım: Bina, alt yapı, enerji ve haberleşme hattı  gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

ç) Yaklaşık maliyet : İhale konusu olan işlerin piyasa araştırması sonucu belirlenen yaklaşık maliyet bedelini,

 1. d) İstekli :Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,
 2. e) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
 3. f) İhale yetkilisi: Odanın, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını,
 4. g) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,
 5. h) Uygun bedel: Ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı bedeli,

ı) Teklif : Bu yönergeye göre yapılacak ihalelerde isteklinin Odaya sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

 1. i) İhale: Bu yönergede yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri;
 2. j) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı;
 3. k) Belli istekliler arasında ihale usulü:  Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Oda tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
 4. l) Pazarlık usulü: Bu yönergede belirtilen hallerde kullanılabilen,  Odanın ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü;
 5. m) Davet Usulü: Bu yönergede belirtilen hallerde ihtiyaçların, Oda tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü; ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel ilkeler, ihale yetkilisi, ihale katılma şartları

Temel ilkeler

Madde 5 –  Hangi usul ile yapılırsa yapılsın, bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin,  denetimin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

İhale yetkilisi

Madde 6 – Yaklaşık maliyet bedeli Oda Sekreterinin harcama yetkisini aşan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin ihale yetkilisi, Yönetim Kurulu veya görevlendireceği İhale Komisyonudur.

 Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca, Genel Kurulca tespit edilen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale yetkilisi Oda Sekreteridir.

 Şu kadar ki, Oda Sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamalar ile İhale Komisyonu marifetiyle gerçekleştirilen ihalelerin, yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması şarttır.

 

İhaleye katılabilme şartları

Madde 7–   Bu yönergeye göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliğine ve yaklaşık maliyetinin büyüklüğüne göre Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenecek nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 8 –  Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 1. a) Yönetim Kurulu Üyeleri ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar;  bunların eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
 2. b)  Yukarıda sayılanların ortakları ile şirketleri, (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç)
 3. c) Oda personeli ile bunların eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
 4. d) Görevleri sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile;  istifa, sözleşmenin feshi, emeklilik ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılan Oda personeli, (Görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca)
 5. e) Geçici veya sürekli olarak Oda veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, varsa geçici teminatları gelir kaydedilir.  Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale öncesi işlemler

Şartname hazırlanması

Madde 9 –  İhale yetkilisi tarafından gerekli görülmesi halinde, ihale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten idari ve teknik şartname ve varsa ekleri Oda görevlileri tarafından hazırlanır.

 Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle Oda tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönerge hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 Hazırlanacak şartnamelerin Yönetim Kurulunca kabul ve onaylanması şarttır.

Yaklaşık maliyet bedelinin tespiti

Madde 10 –   Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi dahil olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir.

İhale komisyonu

Madde 11 –  Yönetim Kurulu,  mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği, yaklaşık maliyet bedelinin büyüklüğü gibi nedenlerle;  söz konusu işlerin oluşturulacak bir komisyon marifetiyle  ihale edilmesini kararlaştırabilir.

 Bu takdirde Yönetim Kurulu; Oda Sekreterinin başkanlığında, Sayman Üye,  Oda Kurullarında görevli olmayan iki Oda Üyesi ve Genel İdare Müdürünün katılımı ile 5 kişilik bir komisyon görevlendirir.

 İhale Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde, ihalesi yapılacak işin uzmanı olan kişi veya kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.  Danışmanlık hizmet giderleri, bu Yönerge hükümlerine göre karşılanır.

 İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.  Komisyon kararları çoğunlukla alınır.  Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

 İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhalenin ilanı

Madde 12 –    Yönetim Kurulu,  mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği, yaklaşık maliyet bedelinin büyüklüğü gibi nedenlerle;  söz konusu işlerin ilan yoluyla duyurulmasına karar verebilir.  Bu takdirde ilanın hangi aralıklarla ve hangi basın-yayın organlarında yayınlanacağı, ilanda yer alacak konular ve ilana ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

İhale yetkilisinin karar serbestisi

Madde 13 – İhalenin onaylanmasından önceki herhangi bir aşamada,  Yönetim Kurulu, gerekçesini kararında belirtmek kaydıyla, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  Bu takdirde Oda, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(2) Ancak bu yetki, hiçbir şekilde keyfi olarak kullanılamaz.

Teminat alınması

Madde 14 –   İhale yetkilisinin gerekli gördüğü hallerde,  teklif edilen bedelin % 2’sinden az % 4’ünden fazla olmamak üzere geçici teminat;  sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 6 oranında kesin teminat alınır.  Daha önce alınan geçici teminat, kesin teminata tamamlattırılır.

 İhale üzerinde kalmayanların geçici teminatları geri verilir.  Kesin teminatların geri verilmesi ise, yüklenicinin vergi ve sigorta dahil tüm sorumluluklarını yerine getirmesi ile olur.

 Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.

 Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Oda tarafından belirlenir.  İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale usulleri

İhale usulleri

Madde 15  –  Bu yönetmelikte yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

 1. a) Belli istekliler arasında ihale usulü.
 2. b) Pazarlık usulü.
 3. c) Davet usulü.

Belli istekliler arasında ihale usulü

Madde 16 –  Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Oda tarafından davet edilen en az üç isteklinin  teklif verebildiği usuldür.  İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılır.

 Ön yeterlilik için hangi kriterlerin aranacağı Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenip, davet edilecek isteklilere duyurulur.

Pazarlık usulü

Madde 17– Yönetim Kurulunun belli istekliler arasında ihale usulü yapılmasına gerek görmediği ve yaklaşık maliyet bedeli Oda Sekreterinin harcama yetkisinin üstünde olan tüm ihaleler,  pazarlık usulü ile yapılır.  Pazarlık usulünde,  en az üç tedarikçi veya hizmet sunucusundan teklif alınması şarttır.  Pazarlık,  alınacak mal ve hizmet ile yaptırılacak işlerin yaklaşık maliyet bedelleri de dikkate alınmak suretiyle, teklif edilen bedeller üzerinden yapılır.  Yapılan pazarlık sonucu, anlaşmaya varılan tedarikçi veya hizmet sunucusundan, anlaşmaya varılan rakamlara göre yeni bir teklif alınır.

Davet usulü

Madde 18 –  Oda sekreterinin harcama yetkisi dahilinde kalan ihaleler doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale ve sözleşme

Uygun bedel  

Madde 19 –   Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Sözleşme yapılması

Madde 20 –  İhalesi yapılan malın tesliminin veya hizmetin yerine getirilmesinin belli bir süreyi gerektirmesi;  mal veya hizmet alınmasından önce avans verilmesinin kararlaştırılması hallerinde, ihaleler sözleşmeye bağlanır.  Yapım işlerinin sözleşmeye bağlanması zorunludur.

Sözleşmeler Oda tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.  Gerektiğinde notere onaylattırılır.   Sözleşme masrafları ve Damga Vergisi yüklenici tarafından karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM

İhale sonrası işlemler

Yüklenicinin sorumluluğu

Madde 21–  Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine,  Odanın 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde geçici veya kesin teminat gelir kaydedilir.  İhale hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Muayene ve kabul işlemleri

Madde 22 –  Teslim edilen mal, hizmet ile gerçekleştirilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri,  Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişi veya komisyonlar tarafından yapılır.  Muayene ve kabul sonrası iki nüsha tutanak düzenlenir.  Tutanağın bir nüshası ihale dosyasında saklanır, diğer nüshası ödeme belgesine eklenir.

Avans ve ihzarat bedeli verilmesi

Madde 23 – Sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşmede kararlaştırılmış olması; sözleşmeye bağlanmayan işlerde ise Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, ihale konusu işin bitiminden önce;

 1. a) Teminat karşılığı avans verilebilir.  Bu takdirde verilecek avans, ihale bedelinin 1/3’ ünden fazla olamaz.
 2. b) Yüklenici tarafından Odaya teslim edilen malzemenin alış faturasında yazılı bedelinin % 75’ini geçmemek üzere, ihzarat bedeli ödenebilir.

İhale bedelinin ödenmesi

Madde 24 – Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra , ihale  konusu işin cinsi, niteliği, miktarı, fiyatı, yüklenicinin adı veya unvanı,  ihale kararının tarih ve sayısını belirten  Onay belgesi’ne istinaden işin bedeli, faturası karşılığında   yükleniciye veya bildireceği banka hesabına   ödenir.

Sözleşmeye bağlanan ihalelerde,  mal veya hizmet alımı ile yapım işi gerçekleştirildikçe, sözleşme hükümleri doğrultusunda ve sözleşme ile belirlenen zamanlarda faturası karşılığında ödeme yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son hükümler

Yürürlük ve yürürlükten kaldırma

Madde 25 – Bu yönerge Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayından sonra 02/06/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 –  Bu yönerge BURSA Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunca yürütülür.

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, hukuki dayanak, tanımlar

            Amaç

 Madde 1-  Bu yönergenin amacı, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasına mevzuatla verilmiş bulunan görevlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için geçici olarak yurt içinde ve dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı ile usul ve esaslarını belirlemektir.

            Kapsam

 Madde 2 –  Bu Yönerge;

a)  Odanın yönetim, denetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile Odamız TÜRMOB Delegeleri

b)  Oda bünyesinde kurulan daimi ve geçici kurul, komite ve komisyonların başkan ve üyeleri,

c)  Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen oda üyeleri,

d)  Oda Personeli,

hakkında uygulanır.

Hukuki dayanak

Madde 3 –  (1) Bu Yönerge, 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği’ne 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 üncü maddesiyle eklenen Ek Madde 1/e hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –  Bu Yönergede geçen;

a)  Yönetim kurulu : Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetim kurulunu,

b)  Kurul üyesi : Bursa  Yeminli Mali Müşavirler Odasının yönetim, denetim ve disiplin kurulları başkan ve üyelerini;

c)  Komisyon, kurul, komite üyesi : Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici kurul, komite, komisyonların başkan ve üyelerini,

d)  Üye :Bursa  Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, yukarıda belirtilen kurulların herhangi birinde asli görevli olmayan  Yeminli Mali Müşavirleri,

e)  Personel : Bursa  Yeminli Mali Müşavirler Odasının genel idare müdürünü, memurlarını ve yardımcı personelini;

f)  Asli görev yeri: Çalışanlar listesine kayıtlı üyeler bakımından işyerlerinin;  çalışanlar listesine kayıtlı olmayan üyeler bakımından ikametgâhlarının;  personel bakımından oda merkezinin bulunduğu il ve ilçelerin belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu il ve ilçelerin devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerleri;

g)  Başka yer:  Yukarıda yazılı asli görev yerleri dışındaki yerleri,

h)  Geçici görev: Kurul üyeleri, üyeler ve personelin asli görevli olduğu yerden belirli bir süre için başka bir yere görevlendirilmesini,

i)   Harcırah: Bu yönergeye göre ödenmesi gereken gündelik, konaklama ve yol giderlerinden birini, bir kaçını veya tamamını,

j)   Beyanname: Geçici görevin tamamlamasından sonra, görevlendirilenler tarafından doldurulan ve harcırah unsurlarının ayrıntısını gösteren harcama tablosunu,

k)  Görev onayı:  Görevli olarak başka yere gönderileceklerle ilgili olarak onay makamının    kararını,

l)   Onay makamı: Kurul üyeleri ve üyeler bakımından Bursa  Yeminli  Mali Müşavirler Odası yönetim kurulunu;  personel bakımından, işin gereğine göre yönetim kurulunu, yönetim kurulu

başkanını veya oda sekreterini;

m)  Mutat vasıta: Şehirlerarası ve şehir içi otobüs, havalimanı servisi, tren, vapur, metro, tramvay, dolmuş, taksi, taksi dolmuşu’nu   ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Harcıraha hak kazanma, geçici görevlendirme yetkisi

 

            Harcıraha hak kazanma

  Madde 5 –    Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasına mevzuatla verilmiş bir  görevin yerine getirilmesi amacıyla ve yetkili makamın onayı ile;

a)  Görevli olarak başka bir yere gönderilenlere;

b)  İzinde iken, iznin bitiminden önce göreve çağrılan personele;

c)  Konferans, kongre, panel, kurs, seminer, oda başkanları toplantısı ve benzeri  toplantılara, odayı temsil amacıyla gönderilenlere,

d)   Yönetim kurulu toplantısının Bursa’dan başka bir yerde yapılması  halinde yönetim kurulu toplantısına katılmak amacıyla toplantı yerine giden kurul  üyelerine,

e)  Asli görev yerleri Bursa dışında olup da toplantı için Bursa’ya gelen yönetim, denetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyelerine;

f)  Disiplin kovuşturması amacıyla işyerinin bulunduğu yerden başka yere gönderilen disiplin kurulu başkan ve üyelerine;

g)  Denetimin gerektirdiği bir inceleme ve araştırma için işyerinin bulunduğu yerden başka yere gönderilen denetim kurulu başkan ve üyelerine,

bu yönergedeki yazılı esaslar dahilinde harcırah ödenir.

Her ne sebeple olursa olsun, kendilerine yurt içi ve yurt dışı görev verilenlerin aile bireyleri veya yakınları için harcırah verilmez.

 

 

 

Geçici görevlendirme yetkisi ve onayı

Madde 6 –    Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası harcırah yönergesi kapsamında bulunanlar için görevlendirme yetkisi ve onay makamı aşağıda gösterildiği gibidir.

A) Yurt içi yolculuklarında

a) Kurul üyeleri ve Odaya kayıtlı üyeler bakımından :Asli görev yerleri Bursa dışında olan yönetim, denetim ve disiplin kurulları başkan ve üyelerinden,  mutat kurul toplantıları için Bursa’ya gelip gitmek zorunda olanlar için,  kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanağı (kurul kararı) görev onayı yerine geçer.Bunun dışındaki görevlendirmeler, yönetim kurul kararı ile olur

Odanın denetim ve disiplin kurulları ile daimi ve geçici komisyonların çalışmaları ile ilgili olarak geçici görevlendirme ihtiyacı ortaya çıktığında, bu durum, gerekçeli bir yazı ile yönetim kurulu başkanlığına iletilir.  Yönetim kurulu başkanı tarafından gündeme alınması sağlanan görevlendirme teklifi, yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

Teklifin yönetim kurulunca benimsenmesi halinde ilgili harcıraha hak kazanır.

 1. b) Oda personeli bakımından:

Genel idare müdürünün geçici görevle bir başka yere gönderilmesi oda sekreterinin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile;  diğer personelin görevlendirilmesi ise oda sekreterinin teklifi ve yönetim kurulu başkanının onayı ile olur.

B) Yurtdışı yolculuklarında ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil)

Yönerge kapsamında bulunan Üyelerin yurt dışı geçici görevle görevlendirilmesi, Odanın temsili amacıyla sınırlıdır.

Odanın uluslararası toplantı ve kongrelerde temsiline ve bu iş için görevlendirileceklerin tespitine ilişkin yönetim kurulu kararlarının oybirliği ile alınması şarttır.

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği uyarınca, Odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Maliye Bakanlığının iznine tabidir.

Bu bakımdan, yurt dışı görevlendirmeye ilişkin olarak alınması gereken yönetim kurulu kararı Maliye Bakanlığının onayına sunulur.  Yönetim kurulunun teklifi Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, görevlendirme onayı tamamlanmış olur.

Konferans, kongre, panel, kurs, seminer, Oda başkanları toplantısı ve benzeri toplantılara katılanların harcırahı

Madde 7 –   Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla, kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri etkinliklere  katılanlara kural olarak harcırah ödenmez.  Ancak bu katılım,  yönetim kurulu kararıyla ve Odayı temsil amacıyla gerçekleşmişse,  harcırah verilir.

 Oda başkanları toplantısı ile Birlik tarafından organize edilen diğer toplantılara veya meslek örgütlerince düzenlenen çeşitli toplantılara Odayı temsilen katılanlara harcırah ödenir.

 Bu maddede sözü edilen etkinlik ve toplantıları   organize edenler tarafından belli bir  katılım ücreti istenmekte ve bu katılım ücreti konaklama ve yemek ücretinden  her ikisini de kapsamakta ise;  bu takdirde katılım ücretinin tamamı  Oda tarafından karşılanır, yukarıdaki ücretlerden herhangi birisinin  organizatör tarafından karşılanmaması halinde bu ihtiyacı harcırah verilecek tutarı geçmemek kaydı ile  oda  karşılar, ayrıca,  etkinlik veya toplantının devamı süresince  gündelik ve konaklama gideri verilmez.

 Yol masrafı , bu sınırlamanın dışındadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt içi harcırahı

            Yurt içinde verilecek gündelik

            Madde 8 –    Yetkili makamın onayı ile geçici görevle yurt içinde bir başka yere gönderilenlerden:

 1. a) Yönetim, denetim ve disiplin  kurulu başkan ve üyeleri ile daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyeleri ile yönetim kurulu tarafından kendilerine geçici görev verilen oda üyelerine, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, en yüksek devlet memuru “Başbakanlık Müsteşarı”  için öngörülen miktar kadar;
 2. b) Genel idare müdürüne, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, aylık/kadro derecesi 1-4 olan memurlar için öngörülen kadar,
 3. c) Memurlara ve yardımcı personele, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, aylık/kadro derecesi 5-15 olan memurlar için öngörülen kadar,

yolda ve görev yerinde geçen süre için   gündelik ödenir.

Günübirlik görevlendirmelerde ödenecek gündelik

            Madde 9 –   Asli görev mahalli dışında günübirlik görevlendirilenlere geçici görev yerinde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birisi geçirenlere 1/3, ikisini de geçirenlere 2/3 gündelik ödenir.

İzinden çağrılan personelin harcırahı

            Madde 10 –   İzinde iken göreve çağrılan personele, yolda geçen süre için gündelik ve yol parası ödenir. Görev bitiminde izin mahalline dönen personele de aynı ödemeler yapılır.  Personel Yönergesinin 27 nci maddesinde sözü edilen “maddi kayıp” bu şekilde telafi edilir.

Yurt içinde konaklama gideri

Madde 11 –    Geçici görevle başka yere gönderilenlerin, beher gün için hak kazanabilecekleri gündelikleri miktarının 5 katını  aşmayan konaklama giderleri, belgelenmesi şartı ile oda tarafından karşılanır.

 

Yurt İçinde Yol Masrafı

Madde 12  –   Yetkili makamın onayı ile bir başka yere geçici görevle gönderilen:

a) Yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyeleri ile  oda üyeleri, geçici görev yolculuklarını  uçakla veya yataklı trenle yapabilirler.

b) Bunlardan özel otomobilleri ile seyahat edenlere,  uçak seferlerinin bulunduğu yerler için uçak bilet ücreti kadar;   diğer yerler için, gönderilenin tercihine göre,  otobüs veya tren bilet ücreti kadar ya da her 100 km uzaklık için 12 litreyi aşmayan akaryakıt bedeli kadar yol masrafı verilir.

c) Oda personeline otobüs veya tren bilet ücreti ödenir.

d) Şehirlerarası seyahate ilişkin her türlü ulaşım ücreti,  belgelendirilmek kaydıyla ödenir.  Özel otomobilleri ile seyahat edenler için ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiçler ile THY ve TCDD ücret tarifesi belge yerine geçer. Özel otomobili ile seyahat edenlere yol masrafı karşılığı akaryakıt bedeli ödenebilmesi için fatura ibrazı gerekir.

e) Aynı görev onayı ile birlikte aynı yere geçici görevlendirilen personelin üst unvandakilerle birlikte seyahat etmesinin gerekli görülmesi halinde,  bunlara da  üst unvandakilere  ödenen yol parası belgelendirilmek kaydıyla ödenir.

f) Geçici görevlendirmelerde, gidişte ikametgahtan terminal, istasyon, havalimanı servisi kalkış yeri vb. yerlere kadar;  varışta ise konaklama veya çalışma yerine kadar;  geçici görevin bitiminde de aynı güzergahlar arasında gerçekleşecek taşıt giderleri ödenir.

Uçakla seyahatlerde havalimanı servisinin bulunduğu yerlerde, servisin kalkış yerinden havaalanı arasında taksi ücreti ödenmez. Bu yerler arasında yapılacak seyahatlere ilişkin olarak havalimanı servis ücreti verilir.

g) Geçici görev mahallerinde, görev yeri ile konaklama yeri arasında faydalanılacak mutat vasıta ücreti beyana göre ödenir. Seyahat edilen taşıtın taksi olması halinde bu ücretin belgelendirilmesi gerekir.

h) Özel otomobilleri ile seyahat edenlerden, yol masrafı olarak akaryakıt bedelini tercih edenlere,  gidiş ve varış mahallerinde gerçekleşecek şehir içi yolculukları için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

ı) Asli görev yerleri Bursa’da bulunanlara, Odaya geliş gidişleri için (personele, Personel Yönergesine göre yapılan yol yardımı hariç) herhangi bir ödeme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt dışı harcırahı

 

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görevlendirme

Madde 13:  A) Gündelik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görevlendirileceklere ödenecek gündeliğin tespitinde, Harcırah kanununun 34 üncü maddesi uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları ekindeki cetvel’de yazılı rakamlar esas alınır.

a) Yönetim, denetim ve disiplin  kurulu başkan ve üyeleri ile daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyeleri ile yönetim kurulu tarafından kendilerine geçici görev verilen oda üyelerine, Kararname eki Cetvel’de, en yüksek devlet memuru “Başbakanlık Müsteşarı”  için öngörülen miktar kadar;

b) Genel idare müdürüne, Kararname eki Cetvel’de, aylık/kadro derecesi 1-4 olan memurlar için öngörülen kadar,

c) Memurlara ve yardımcı personele, Kararname eki cetvel’de, aylık/kadro derecesi 5-15 olan memurlar için öngörülen kadar,

gündelik ödenir.

B) Konaklama gideri:Kıbrıs için belirlenen gündeliğin 3 katını geçmeyen konaklama gideri, faturası karşılığında ödenir.

Yurtdışında görevlendirme

Madde 14:  A) Gündelik: Yurt Dışında (K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) görevlendirmelerde ödenecek gündeliğin tespitinde, Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ekindeki cetvel’de  yazılı yabancı para cinsinden miktarlar esas alınır.

a) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Kararname eki cetvelin IV numaralı sütununda yer alan miktarlar kadar;

b) Odayı temsil görevi verilen diğer üyelere, Kararname eki cetvelin V numaralı sütununda yazılı miktarlar kadar;

gündelik ödenir.

Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

Yurt dışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, Kararname eki cetvelin ilgili sütunlarında yazılı miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Yurt dışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının TC Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış  kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır.

Oda yönetim kurulu, hizmetin özellikleri, bütçe imkanları ve görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilip edilmediği gibi hususları dikkate almak suretiyle, Bakanlar Kurulu Kararına ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödenmesine karar verebilir.

B) Konaklama gideri:Yurt dışına gönderilenlerden, görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirilenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir.

 C) Pasaport ve vize masrafları: Görevlendirilenlerden ilk defa yurt dışına çıkacak olanların pasaport masrafları ile görevlendirildiği ülke makamlarınca istenen vize işlemleri için yapılacak masraflar,  belgesi karşılığında Oda tarafından karşılanır.
Yurt dışında yol masrafı

Madde 15 –  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler dahil, yurt dışında geçici görev yolculuklarında, yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir.  Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Gündeliğin azami ödenme süresi

            Madde 16 – Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere verilecek gündelik, yolda ve  görevde geçirilen süre ile sınırlıdır.

 Görev yerine önceden gidip sonradan ayrılanlara, fazla günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

             Seyahat süresinin hesabı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 43. maddesine göre yapılır.

 

            Konaklama giderinin  azami ödenme süresi

            Madde 17 –  Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görevin devamı süresi ile sınırlı olmak üzere konaklama gideri ödenir.

             Görev yerine önceden gidip sonradan ayrılanlara, fazla günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Göreve ilişkin masrafların başka kişi veya kuruluşlarca karşılanması

Madde 18 – Yurtiçinde veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlerin masraflarının başka kişi veya kuruluşlarca karşılanması halinde, bu personele karşılanan masraflarla ilgili olarak herhangi bir ad atında Odaca ödeme yapılmaz.

Geçici görevin iptal edilmesi

Madde 19 –  Yönetim Kurulu kararı ile seyahati iptal edilenlerin seyahatle ilgili yapmış olduğu ve geri alınması mümkün olmayan masrafları Oda tarafından karşılanır.

                                                                                                                                                     Avans verilmesi

Madde 20 –  Yönerge esaslarına göre verilecek harcıraha mahsuben, tahmini harcırah  tutarı göz önünde bulundurulmak suretiyle, avans ödenebilir.

Beyanname verilmesi,  süresi ve avansın mahsubu

Madde 21 –  Harcırah beyanlarında,  Harcırah Kanunu uyarınca belirlenen yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk beyannameleri kullanılır.

 Alınan avans, asli görev mahalline dönüş veya varış tarihinden itibaren en geç 10  gün içinde beyanname verilmek suretiyle kapatılır.

 Avans alanlardan 10 günlük süre içinde avansını kapatmayanların avansları, tanınan sürenin bitiminden itibaren geçen her ay için  hesaplanacak  % 5 basit faiz yöntemi ile birlikte tahsil edilir.Ay kesirleri tam ay olarak sayılır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması

Madde 22 –   Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara fazla ödenen harcırah yukarıdaki fıkrada  belirtilen orana göre faiz tahakkuk ettirilerek geri alınır. Bunlar hakkında ayrıca disiplin işlemi uygulanır.

Harcırahsız gitmek isteyenler

Madde 23 –  Görevlendirilenlerden kendi isteği ile harcırahsız olarak gitmek isteyenlere    harcırah ödenmez.

 Harcırahsız gitme isteğinin bir dilekçe ile Odaya bildirilmesi gerekir.

Yönergede yer almayan hususlar

Madde 24 –  Bu Yönergede yer almayan veya aksine hüküm içermeyen hususlarda Harcırah Kanunu ve Yurt dışı gündeliklerinin tespitine ilişkin Bakanlar kurulu Kararı  hükümleri  uygulanır.

 

Yürürlük ve yürütme

Madde 25 – Bu Yönerge, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 02/06/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 Bu Yönerge hükümleri  Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunca yürütür.

BURSA YMMO DİSİPLİN YÖNERGESİ

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

DİSİPLİN KOVUŞTURMALARI İLE İLGİLİ İNCELEME VE SORUŞTURMALARIN USUL VE ESASLARI İLE KESİNLEŞEN

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASININ USULÜ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar

 

Amaç, Kapsam, Dayanak

Madde 1 – Bu yönerge, Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu, üyeleri veya Oda üyeleri tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların usul ve esasları ile disiplin cezalarının uygulanması usullerinin belirlenmesi amacıyla ve 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik Yönetmeliğinin 20 inci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/d hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönerge, ihbar ve şikayet ile disiplin kovuşturması isteklerinin ulaştığı tarihte Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasının üyesi bulunan yeminli mali müşavirler ile istifa veya diğer nedenlerle sonradan üyelik kaydı silinse dahi, disiplin kovuşturmasını gerektiren işlem ve olayın gerçekleştiği tarihte Oda üyesi bulunanları kapsar.

Vefat eden meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması yapılamayacağı gibi,   başlatılmış olan disiplin kovuşturması da işlemden kaldırılır.

 

Tanımlar

Madde 2  – Bu yönergede geçen ;

 1. a) Kanun:3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
 2. b) Bakanlık:Maliye Bakanlığını,
 3. c) İlgili kurum ve Kuruluşlar:  YMM hakkında ihbar, şikayet veya disiplin kovuşturması isteminde bulunan, Maliye Bakanlığı dışındaki Bakanlık, Genel Müdürlük, Kurul, Kurum ve Kuruluşları,
 4. d) Yönetmelik:10.2000 gün ve 24216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliğini;
 5. e) Yönerge:Disiplin Kovuşturmaları ile İlgili İncelemenin ve Soruşturmaların Usul ve Esasları ile Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Yönergeyi,
 6. f) Birlik:Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
 7. g) Oda:Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasını,
 8. h) Genel Kurul:Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu,

 1. i) Disiplin Kurulu:Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulunu,
 2. j) Meslek mensubu:Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi yeminli mali müşavirleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ilk inceleme

 

İhbar, şikayet ve istekler hakkındaki ilk işlemler

Madde 3 –  Yetkili mercilerden “GİZLİDİR” kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa süre  içinde Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisine sunulur.  Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda Sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine “Tarafımdan açıldı” meşruhatı ve tarih konularak, Oda Sekreteri tarafından imzalanır. Oda Sekreteri bu yetkisini Genel İdare Müdürüne devredebilir.

İhbar ve şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

Sözlü ihbar ve şikayetlerin işleme konulabilmesi için, şikayetçinin açık kimliği ve adresi, ihbar ve şikayet olunan meslek mensubunun kimliği, şikayet konusu ve maddi olaylar ile tarihinin bir tutanakla tespit edilmesi ve tutanağın Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile şikayetçi tarafından imzalanması gerekmektedir.

İnceleme ve soruşturma yetkisi ve görevlendirme

Madde 4 – Yönetim Kurulu, Oda üyeleri hakkındaki ihbar ve şikayetler ile disiplin kovuşturması isteklerini; ihbar, şikayet veya isteğin Odaya ulaşmasından sonra gelen  ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşerek karara bağlayabileceği gibi, bu konuda ilk inceleme yapmak üzere bir veya birkaç üyeyi görevlendirebilir.

Yönetim Kurulunca oybirliği ile yetkili kılınması halinde Oda Başkanı,  ihbar, şikayet veya istemin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirir. Ancak, ihbar ve şikayetin Oda Başkanı hakkında olması halinde söz konusu görevlendirmeyi Yönetim Kurulu yapar.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde inceleme ve soruşturmaları Oda üyeleri arasından görevlendireceği kişiler marifeti ile de yaptırabilir.

Görevlendirme yazı ile olur.  Yazı ve eki dosya imza karşılığında görevlendirilen üyeye verilir.

Değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler

Madde 5-

a) İsim, adres ve imza içermeyen ihbar ve şikayetler ile konunun ve maddi olayların belirtilmediği ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.   Ancak, Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde şikayet konusu hakkında kendiliğinden soruşturma yapılması kararı alabilir.

b)Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya ilgili Kurum ve Kuruluşlarının merkez teşkilatının onayı olmadan, Vergi Daireleri, Vergi Dairesi Başkanlıkları, SGK Şube ve İl Müdürlükleri ile diğer kurumların Bölge, İl ve Şube Müdürlükleri tarafından; ilgili Bakanlık veya bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün onayı olmadan, Teftiş ve Denetim Kurullarınca veya müfettiş ve denetim elemanları tarafından; yapılan ihbar ve şikayetler ile  disiplin kovuşturması istekleri işleme konulmadan iade edilir.

c)CMUK veya HUMK uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca veya Mahkemelerce bilirkişi olarak görevlendirilen YMM’lerin düzenledikleri “bilirkişi raporları” nedeniyle, davanın taraflarınca haklarında  ihbar ve şikayette bulunulan YMM hakkında,  söz konusu raporların görevlendiren merciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden, disiplin kovuşturması yapılmaz.

Görülmekte olan bir davanın taraflarınca istenilmesi üzerine düzenlenen “özel amaçlı raporlar” nedeniyle haklarında ihbar ve şikayette bulunulan YMM’ler ile ilgili olarak,  hakimin herhangi bir mütalaa ile bağlı olmaması ve delilleri serbestçe takdir yetkisinin bulunması nedeniyle, -yargılama safhasında verilen yazılı görüşün yargı kararıyla çelişmesi halinde dahi-, hakkında ihbar ve şikayette bulunulan YMM hakkındaki  disiplin kovuşturması talepleri işleme konulmaz.

Ancak, Oda Yönetim Kurulu, işlem ve olayın özelliğine göre ihbar ve şikayet konusu hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir.

Disiplin kovuşturması talepleri hakkında alınan kararlar hakkında, -disiplin kovuşturmalarının gizliliği ilkesi de gözetilmek suretiyle- ihbar ve şikayette bulunan kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilir.

 

İlk İnceleme ve soruşturma süresi

Madde 6 – Yönetim Kurulu veya Oda Başkanı tarafından inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri veya Oda üyeleri bu incelemeyi görevlendirildikleri tarihten itibaren en çok iki ay içinde tamamlayarak düzenleyeceği raporu, Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.

Bu iki aylık süre, ihbar ve şikayet ile ilgili dosyanın inceleme ve soruşturma yapılması için gerekli olan bilgi ve belge eksikliklerinin Oda kanalıyla giderilerek inceleme ile görevli üyeye ulaştığı tarihten başlar.

Şu kadar ki; Genel Kurulun istediği soruşturmalar, Disiplin Kurulunca yapılır.

İlk İnceleme ve soruşturma yöntemi ve savunma alınması

Madde 7 – İnceleme ve soruşturma ile görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri veya Oda üyeleri Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen her türlü inceleme ve araştırmayı yapmak, delilleri toplamak,  taraflardan ek bilgi ve savunma istemek, gerekli gördüğü defter ve belgeleri, YMM’lerin çalışma kağıtlarını, inceleme notlarını istemek ve incelemek, gerekli gördüğü kimselerin ifadesini almak yetkisini haizdir.

Taraflardan istenilen bilgi, belge ve savunma için 15 günlük süre verilir.  İlgilinin yazılı talebi üzerine bu süre 7 gün uzatılabilir.  Görevli üye, hakkında ihbar veya şikayette bulunulan meslek mensubuna tanıdığı süre dolana kadar veya bu sürenin dolmasından sonra da gerekli göreceği kimselerin ifadesini alabilir ve gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir.

Savunma yazılı olarak istenir ve bu yazıda kişiye isnat edilen suç açıkça belirtilir.  Savunma istem yazıları iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir ve meslek mensubunun tebligatı aldığına dair belge mutlaka disiplin dosyasına konulur.  Bu yolla tebligat yapılamadığı takdirde Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Savunmanın yazılı olarak verilmesi esastır.   Meslek mensubu tarafından yazılı savunma verilmediği takdirde bu husus da belgelenerek soruşturmaya devam edilir.

Odaya bildirdiği adreslerine tebligat yapılamayan meslek mensubu hakkında dosya üzerinden yapılan inceleme üzerine yetinilir.

Görevli kişi veya kişiler; yapılan incelemelerle Birlikte, hakkında soruşturma yapılan meslek mensubunu da dinledikten veya dinlemek için verilen süre dolduktan veyahut da Odaya bildirdiği adreslerine tebligat yapılamaması nedeniyle meslek mensubuna ulaşılamaması durumunda dosyayı bir raporla Oda Yönetim Kuruluna verir.

Görevli kişi veya kişiler, Oda Yönetimi aracılığı ile soruşturma maksadıyla  her türlü adli ve idari mercilerden bilgi ve belge isteyebilirler, ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip, inceleyebilirler.

İlk İnceleme ve soruşturma raporu

Madde 8 – Düzenlenecek inceleme ve soruşturma raporunda, incelemenin dayanağı, incelemenin konusu, incelemeye konu olayın gelişimi, YMM’nin savunması,  alınan ifadeler ve edinilen diğer bilgiler, değerlendirme ve sonuç ve kanaat bölümlerine yer verilir.

İlk inceleme ve soruşturma raporu “GİZLİDİR” kaydı ile iki nüsha olarak düzenlenip Oda Sekreterine teslim edilir.   Teslim tarihini izleyen ilk Yönetim Kurulu gündemine alınan rapordan yeteri kadar çoğaltılarak, kapalı zarf içinde gündem ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

 

Disiplin kovuşturması yapılmayacak haller

Madde 9 – Aşağıdaki hallerde meslek mensubu hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz.

 1. a)Bakanlığın ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarının genel tebliğ, iç genelge veya münferit muktezaları ile belirlemiş olduğu görüşlerden farklı bir görüş çerçevesinde işlem yapmakla beraber, bu hususun düzenlenen tasdik raporunda açıkça belirtilmesi,
 2. b)Bakanlık ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarının görüşü ile konuya ilişkin yargı kararlarının farklı olması halinde, yargı kararına göre işlem yapılması ve bu hususun raporda belirtilmesi,
 3. c)Matrah, vergi ve hesaplama farkının, İdarenin genel tebliğ ile görüşünü açıkça belirlemediği ve farklı yorumlamaya müsait konulardan doğması,

ç) Matrah, vergi ve hesaplama farkının, kasıt oluşturması mümkün olmayacak derecede veya ihmal yönünden kovuşturmayı gerektirmeyecek ölçüde küçük ve önemsiz olması,

 1. d)Vergi farkının, Katma Değer Vergisi ve ÖTV İadesi hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin) % 10 ‘undan (% 10 dahil) daha az olması,
 2. e)Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılarak tespit edilen vergi farkının, beyan edilen veya iadesi talep edilen (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan) verginin % 5’ini aşmaması,
 3. f) İnceleme talep edilen işlemlerin, tasdik konusunun ve kapsamının dışında kalması,
 4. g)Oda Yönetim Kurulunca benimsenerek üyelere duyurulan ve Oda bünyesinde kurulan yetkili komisyonlarca oluşturulan görüşler çerçevesinde işlem yapılması ve bu hususun düzenlenen raporda açıkça belirtilmesi,

 

 Öte yandan, YMM hakkında, yukarıda sayılan hallerden hangisine göre disiplin kovuşturmasına gerek görülmediği hususu, düzenlenecek ilk inceleme raporunda açıkça belirtilir.

 

İlk İnceleme ve soruşturma raporunun görüşülüp karara bağlanması

Madde 10–  Hazırlanan ilk inceleme raporu,  verildiği tarihi izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınarak görüşülüp karara bağlanır.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikayet ile disiplin kovuşturması taleplerinin görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

Ancak Yönetim Kurulu, ilk inceleme raporunu eksik görür veya inceleme ve soruşturmanın derinleştirilmesini isterse; tespit edeceği eksikliklerin giderilmesi veya belirlediği konularda incelemenin derinleştirilmesi için, aynı veya başka kişileri görevlendirebilir.  Bu takdirde çalışmanın, Yönetim Kurulunca verilecek en çok 20 günlük ek süre içinde tamamlanarak hazırlanacak raporun Yönetim Kuruluna sunulması zorunludur.

İnceleme ve soruşturma için tanınan toplam süre, ihbar, şikayet ve istek tarihinden itibaren üç ayı geçemez.

 

Karar sonrası yapılacak işlemler

Madde 11 – Yönetim Kurulu tarafından şikayet konusu hakkında disiplin kovuşturmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde,  alınan kararın meslek mensubuna ve şikayetçiye karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.  Şikayetçinin bu karara itirazı üzerine Birlik Disiplin Kurulunca kovuşturma açılması yönünde karar verildiği takdirde dosya Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Yönetim Kurulunca hakkında inceleme ve soruşturma yapılan üyenin Disiplin Kuruluna sevkine karar verildiği takdirde inceleme ve soruşturma raporu ile ekleri gereği yapılmak üzere derhal Disiplin Kuruluna gönderilir.

Disiplin Kuruluna gönderilen dosya içinde şikayet edilen meslek mensubu veya aday meslek mensubunun sicili de bulunur.

Yönetim Kurulu, Yönetmeliğin 19’uncu maddesine göre yapmış olduğu inceleme ve soruşturmayı ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır.

 

İncelemede ve soruşturmada gizlilik ilkesi

Madde 12– Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, genel idare müdürü ve tüm Oda personeli, yapılan ihbar, şikayet ve disiplin kovuşturması istekleri ile ilgili olarak tümüyle gizlilik anlayışı içinde hareket etmek, Yönetim Kurulu üyelerinin tarafsızlığına gölge düşürebilecek her türlü davranış ve ilişkiden kaçınmak zorundadırlar.

Hakkında ihbar,  şikayet  veya disiplin kovuşturması talebinde bulunulan Üye ile temas ve görüşmelerin yalnızca inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen tarafından yürütülmesi asıldır.  Bu konuda Başkan ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine yapılabilecek başvurular, hiçbir yorum veya görüş belirtilmeksizin inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen kişi veya kişilere yönlendirilir.

 

Başlatılan disiplin soruşturmasının bekletilmesi

Madde 13 – Disiplin işlem ve kararına konu olacak bir eylem ve işlemde bulunmuş meslek mensubu hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise; durum inceleme raporunda belirtilerek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir ve Kurulun alacağı karara göre işlem yapılır.

Şu kadar ki, savcılığa suç duyurusunda bulunulması veya Cumhuriyet Savcılığında hazırlık soruşturmasına başlanılması ya da ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezaların kaldırılmasına ilişkin olarak dava açılmış olması,  disiplin soruşturma ve kovuşturmasını durdurmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesinleşen disiplin cezalarının uygulanması

 

Disiplin cezalarının bildirilmesi

Madde 14 –   Oda Disiplin Kurulu kararlarının onaylı birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlara duyurulur. Duyuru yapılan ilgili Kurum ve Kuruluşlar gerekli önlemleri alırlar.

Disiplin cezaları, meslek mensubunun dosyasında saklanır.  disiplin dosyalarının muhafazası genel idare müdürünün sorumluluğundadır.

 

Disiplin Kurulu kararlarına itiraz halinde yapılacak işlemler

Madde 15 – Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı ilgililer bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Oda aracılığı ile veya doğrudan Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.  İtiraz halinde, -30 günlük itiraz süresi geçirilmiş olsa bile-,  itiraza konu Disiplin Kurulu kararı ve ekleri, itiraz dilekçesinin veya Birlik Disiplin Kurulu yazısının Odaya ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde Oda Yönetim Kurulu Başkanlığınca Birlik Disiplin Kuruluna gönderilir. İtiraz doğrudan Odaya yapılmış ise, gönderilecek belgeler arasına itiraz dilekçesi de eklenir. Birlik Disiplin Kuruluna gönderilecek dosyalar, 16 ncı maddede belirtilen düzene uygun olarak hazırlanır.

Posta ile yapılan itirazlarda itiraz dilekçesinin iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınır.

 

Dosya düzeni

Madde 16 – Disiplin dosyalarının bir dizi pusulasına bağlanması ve dizi pusulasında yer alan sıraya göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin disiplin dosyasında bulunması gerekmektedir.

 1. a)Özlük dosyası bilgileri (Özellikle ilgilinin daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin bilgi)
 2. b)İhbar ve şikayete ilişkin bilgiler (İhbar ve şikayete ilişkin vergi inceleme raporu, Bakanlık veya Defterdarlık yazısı, ihbar ve şikayet eden şahsa ait kimlik, adres, ihbar konusu, tarihi, maddi olaylar, sözlü ihbara ilişkin tutanak)
 3. c)Oda Yönetim Kurulu üyelerinin ve görevlendirilen Oda üyelerinin yaptıkları inceleme ve soruşturmaya ilişkin bilgiler (Görevlendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı, toplanan kanıtlar, müşteki ve meslek mensubunun dinlenmesine ilişkin belgeler, düzenlenen rapor)
 4. d)Oda Yönetim Kurulunca dosyanın Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin karar ve yazısı, (Ek:1)
 5. e)Disiplin Kurulunca meslek mensubunun savunmasının istenmesine ilişkin yazı ve Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre dosyada bulunması gereken tebliğ belgesi,
 6. f)Duruşma yapılması halinde düzenlenmesi gereken, duruşmaya çağrı yazısı ve duruşma tutanağı, (Ek:2 ve 3)
 7. g)Yazılı kanıtlar, tanık ve bilirkişi dinlenmesi halinde düzenlenen tutanaklar,
 8. h)Disiplin Kurulu kararı (İsnat edilen suç, yapılan incelemeler, savunma ve kanıtların tartışılması, cezanın dayanağı olan Yasa ve Yönetmelik maddesi, tekerrür hali, cezanın bir derece hafif veya ağırının uygulanması halinde gerekçe kararda mutlaka bulunmalıdır.) (Ek:4)
 9. j)Disiplin Kurulu kararının ilgiliye tebliğine ilişkin yazı ve Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre yapılan tebliğin türüne göre dosyada bulunması gereken tebliğ belgesi, (Ek:5)
 10. k)Oda Disiplin Kurulu kararının onaylı bir örneğinin süresi içinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderildiğine ilişkin belge,
 11. l)Cezaya itiraz Oda aracılığı ile yapıldığı takdirde, itiraz dilekçesi ile bu dilekçenin alındığı tarihi belirtir belge ve TÜRMOB Disiplin Kuruluna gönderme yazısı, (Ek:6)

Yukarıda (Ek:1)’den (Ek:6)’ya kadar numaralanmış olan belgeler Birlik Disiplin Kurulunca standart olarak düzenlenip,  TÜRMOB’ca 2008/1 seri numaralı Genelgesi ile Odalara bildirilmiş olup, disiplin işlemlerinde bu formatlar kullanılır.  TÜRMOB tarafından yeni formatlar tespit edilmesi veya mevcut formatların değiştirilmesi halinde, yeni formatlara göre işlem yapılır.

Disiplin cezalarının kesinleşmesi

Madde 17 – 30 gün içinde itiraz edilmeyen Oda Disiplin Kurulu kararları ile süresinde yapılan itiraz üzerine Birlik Disiplin Kurulunca  “itirazın kabulüne” dair verilen kararlar kesindir.  Ancak, Birlik Disiplin Kurulunun “itirazların reddine” ait kararları, Maliye Bakanlığının onayı ile kesinleşir.  İlgililer bu kararlara karşı, kararların iş veya ikamet adreslerine bildirim tarihinden itibaren idari yargıya başvurabilirler.

Şu kadar ki, uyarma ve kınama cezasına ilişkin kararlar kesin olup Maliye Bakanlığı’nın onayına tabi değildir.

İtiraz edilmeyen Oda Disiplin Kurulu kararları, 30 günlük itiraz süresinin bitiminde; itiraz üzerine Birlik Disiplin Kurulunca  “itirazın kabulüne” dair verilen kararlar, kararın verildiği tarihte; “itirazın reddine” dair kararlar, Maliye Bakanlığınca onaylandığı tarihte kesinleşmiş olur.

Uyarma ve kınama cezaları hariç, diğer disiplin cezalarının Maliye Bakanlığı ile Yönergenin ikinci maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve Kuruluşlara duyurulması zorunludur.

 

Kesinleşen disiplin cezalarının uygulanması

Madde 18 – Disiplin cezaları, kesinleşme tarihlerinden itibaren Oda Yönetim Kurulu Başkanlığınca uygulanır.

Disiplin soruşturmasını gerektiren işlem ve olayın gerçekleştiği tarihte Oda üyesi olmakla Birlikte, istifa veya diğer sebeplerle sonradan üyelik kaydı silinenler hakkındaki kesinleşmiş kararlar, ilgilinin dosyasında saklanır.

 

Mesleki faaliyet yasağı ve mühürlerin geri alınması

Madde 19 – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarma cezası verilen YMM, cezanın kesinleştiği tarihten itibaren iş kabul edemez ve mühür kullanamaz.

Cezanın kesinleştiği tarihten itibaren mesleki faaliyette bulunduğu tespit edilen YMM hakkında yeniden disiplin kovuşturması açılmakla Birlikte, ilgili hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cesası verilen YMM, cezanın kendisine tebliği ile Birlikte mühürünü 7 gün içinde Odaya teslim eder. Oda tarafından muhafaza edilen mühür, cezanın bitim tarihinde YMM’ye geri verilir. Mührün alınması ve iadesi bir tutanakla yapılır. Teslim ve iadelerde Maliye Bakanlığı’na bilgi verilir.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının süresi,  cezanın kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanır.  Cezanın uygulanma süresi içinde aynı türden bir başka cezasının kesinleşmesi halinde, sonraki ceza, ilk cezanın bitimi tarihinden itibaren uygulanır.

Meslekten çıkarma cezası alan YMM, cezanın kendisine tebliğinden sonra mührünü derhal Maliye Bakanlığı’na iade etmek ve iadeye ilişkin teslim belgesini Odaya ibraz etmek zorundadır. Bu gibi durumlarda, YMM’nin mührünü Bakanlı’ğa iade edip etmediği Oda tarafından izlenir. İade etmeyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Vefat eden üyelerin mühürlerinin iadesi, mirasçılardan yazılı olarak talep edilir. Mirasçılar tarafından iade edilmeyen mühürler hakkında, Maliye Bakanlığı’na bilgi verilerek bu mühürlerin iptal edilmesi istenir.

İşlerin tasfiyesi

Madde 20 – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma  cezasını alan YMM; cezanın kesinleştiği  tarihten itibaren 60 gün içerisinde,  işlerini tasfiye eder;  var ise,  elindeki iş veya defter ve belgeleri Odaya teslim eder.  Oda bu iş veya defter ve belgeleri iş sahiplerine geri verir.  İş sahiplerinin isteği halinde; Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir meslek mensubuna, bu iş veya defter ve belgeler teslim edilir.

Yapılacak bildirimler

Madde 21 – Disiplin soruşturmalarına ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin bildirimler hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.  Ancak, bildirimin gazete ilanı ile yapılması gereken hallerde, Odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetenin yanı sıra, YMM’nin bürosunun bulunduğu ilin belediye sınırları içinde yayınlanan bir gazetede de ilan edilir. Ayrıca, Odanın internet sitesinde ilan edilir.

Zamanaşımı

Madde 22-  Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlemesinden itibaren beş yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz. Ancak, şikayet dilekçesinin Oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren zamanaşımı durur.

Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için Kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse, bu zamanaşımı süresi uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 23- Bu yönerge, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurul’un onayını müteakip 02.06.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu yönerge hükümleri Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nca yürütülür.