Geçici İzin Belgesinin Ruhsata Dönüştürülmesi için Gerekli Evraklar

1.    TÜRMOB Hesabına yatırılan Ruhsat – Kimlik ve Fon Bedellerine ait banka Dekontu.
2.     Ruhsat Başvuru Formu.
3.    7 adet biyometrik fotoğraf
4.    Üyenin Oda’ya Aidat Borcunun Tahsili
5.    Geçici İzin Belgesi Aslı.
6.    Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesi.
7.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Not : Geçici İzin Belgesi kaybedilmişse gazete ilanı, çalınmışsa karakol tutanağının eklenmesi gerekir.

TÜRMOB’a Ödenecek Bedeller ve Banka Hesabı

1.    Ruhsat Bedeli                                                            :  17.865,00 TL
2.    Eğitim Fonu                                                              :     1.285,00 TL
3.    İnşaat Fonu                                                               :    1.285,00 TL
4.    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu        :    1.285,00 TL
5.    TÜRMOB Kimlik Bedeli                                             :    550,00 TL
TÜRMOB’A TOPLAM : 22.270,00 TL

6322 Sayılı Kanun gereğince                                  : 36.751,30.- TL
Ruhsat Harcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz

 

TÜRMOB HESAPLARI: 
T. İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021     IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

Bursa YMM Odası’na Ödenecek Bedeller
Geçmiş Dönem Aidat Borcu        : ……….TL

Makbuz veya Kredi Kartı ile Tahsil Edilebilir.

NOT: Tüm Evraklar Tamamlanıp Bursa YMM Odasına Getirilir.

Adres: Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 (BAOB Yerleşkesi) A3 Blok K:3 Nilüfer / BURSA

1. Oda’dan alınacak Sınav Dosyası. ( 1.000,00 TL)

- Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği
- İkametgah Belgesi
- Diploma veya Çıkış Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği
- Cumhuriyet Savcılığı’ndan Alınacak Adli Sicil Belgesi (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
Sabıka kaydı olanlardan mahkeme karar fotokopisi
- 3 adet biyometrik fotoğraf
- En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yaptığını Gösterir Belge veya Hizmet Çizelgesi
- SMMM Ruhsatının onaylı fotokopisi
- Faaliyet Belgesi / Oda Kayıt Belgesi (SMMM Odası’ndan alınacak)
- Banka Dekontu (Sınav Harcı)
- SMMM Başvuru Dosya Fotokopisi (Mutlaka SMMM olur yazısı içinde olacak)

TÜRMOB tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka belgeler de istenebilir.

2- Sınavı Kazandıktan Sonraki Ruhsat İşlemleri

1. TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı.
2. Ruhsat Başvuru Formu.
3. 7 adet biyometrik fotograf. ( 5 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4. TÜRMOB Hesabına Yatırılan Ruhsat ve Kimlik Bedeline Ait Dekont Aslı. (Gelen yazıda belirtiliyor.)
5. Varsa SMMM Ruhsatının Aslı
6. SMMM ruhsatı varsa, SMMM Odası’dan alınacak borcu yoktur yazısı ve üyelik kaydının silindiğine dair yazı.
7. Onaylı Diploma Fotokopisi.
8. Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği.
9. İkametgah İlmuhaberi.
10. Sabıkasızlık Belgesi (Yeni tarihli C.Savcılığından ) - (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer: TÜRMOB, Konu: Resmi Kurum seçilecek)
11. En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yaptığını Gösterir Belge veya Hizmet Çizelgesi
12. 6322 Sayılı Kanun gereğince 36.751,30.- TL'lik Ruhsat Harcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası'na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz aslı.

Bursa YMM Odası Olarak

2.500 TL Oda giriş Aidatı.

Hesap Numaralarımız:

İş Bankası Beşevler Şubesi : TR 8500 0640 0000 1222 9008 8017

TÜRMOB HESAPLARI

T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Başvuru İçin Gerekli işlemler 01.01.2023

1. Oda’dan alınacak Başvuru Dosyası…………………………………1.500,00 TL
- Oda’dan Doldurulacak Başvuru Formu.
- Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
- İkametgah İlmuhaberi
- 3568 Sayılı Yasanın 5/A-a maddesinde belirtilen Yüksek Öğretim Kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan da onaylatılabilir)
- Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)

- 4 adet biyometrik fotoğraf (2 tanesi TÜRMOB'a gönderiliyor)
- 26.07.2008 tarihinden önce, vergi inceleme yetkisi alan mesleki yeterlilik sınavını veren ve 10 yıllık süreyi tamamlayanlar ile bu tarihten önce Kanunun 9.maddesinin 2.fıkrasında sayılan konularda profesör unvanı almış olanlardan, bu durumlarını göstermek iç in ilgili kurumdan alacakları belge aslı. TÜRMOB hesabına yatırılacakları başvuru bedeli…………………1.755,00 TL

2. Dosya Yönetim Kurulundan Olumlu olarak çıktıktan sonra TÜRMOB’a gönderilir.

Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1. TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı.
2. Oda’dan Doldurulacak Ruhsat Formu.
3. 7 Adet biyometrik fotoğraf. ( 5 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4. TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat ve Kimlik Bedeli 1.755,00.- TL
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Oda Giriş Aidatı ……………………………………………….... 2.500,00/2= 1.250,00 TL
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7. 6322 Sayılı Kanun gereğince 36.751,30.- TL
Ruhsat Harıcının Veraset ve İntikal Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası'na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

Hesap Numaramız:

İş Bankası Beşevler Şubesi TR 8500 0640 0000 1222 9008 8017

TÜRMOB HESAPLARI

T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021

IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Başvuru İçin Gerekli işlemler

1- Başvuru formu

YMM BAŞVURU FORMU
2- Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
3- İkametgah belgesi
4- 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen yükseköğretim kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
5- Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
6- Hizmet cetveli
7- Yeterlilik sınavının verildiğine dair belge
8- 2 adet biyometrik fotoğraf
9- YMM sınavını kazandığına dair TÜRMOB’un yazısı

Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1- TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı
2- Ruhsat Başvuru Formu.
3- 7 Adet Biyometrik Fotoğraf. ( 5 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4- TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat ve Kimlik Bedeli 20.055.- TL
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Oda Giriş Aidatı ……………………………………… 2.500,00/2= 1.250,00 TL
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7- 6322 Sayılı Kanun gereğince 36.751,30.- TL
Ruhsat Harcının Veraset ve İntikal Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası'na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

Hesap Numaralarımız:

T. İŞ BANKASI/BEŞEVLER ŞUBESİ

TR85 0006 4000 0012 2290 0880 17

TÜRMOB HESAPLARI

T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

TÜRMOB ESKİ KARTLARIN YENİ CİPLİ KART İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

1- TÜRMOB’un web sayfasından e-birlik bölümüne giriş yapılır.

https://service2.turmob.org.tr/?ReturnUrl=https://ebirlik.turmob.org.tr/AccountManager

2- E-birliğe üye değilseniz öncelikle üyeliğin oluşturulması gerekir.

3- Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Başvurular” menüsünden işlem yapmak istediğiniz menüyü seçip başvurunuzu yapabilirsiniz.

TÜRMOB CİPLİ KARTLARIN KAYBOLMASI/ YENİLENMESİ TALEBİ HALİNDE YENİDEN ÇIKARTLMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

1- TÜRMOB’un web sayfasından e-birlik bölümüne giriş yapılır.

https://service2.turmob.org.tr/?ReturnUrl=https://ebirlik.turmob.org.tr/AccountManager

2- E-birliğe üye değilseniz öncelikle üyeliğin oluşturulması gerekir.

3- Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Başvurular” menüsünden işlem yapmak istediğiniz menüyü seçip başvurunuzu yapabilirsiniz.

4- TÜRMOB Hesabına 210,00 TL yatırılması gerekmektedir.

TÜRMOB HESABI:
T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021

IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021

IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

Ruhsatın Yenilenmesi İçin Yapılması Gerekli İşlemler

1. Oda’ya hitaben ruhsatın yenilenmesine dair dilekçe.
2. Ruhsat Başvuru Formu.
3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf
4. TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat Bedeli dekontunun aslı (320,00 TL)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. YMM Odası’na varsa borcunun tahsili
7. YMM Ruhsatının aslı.

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

1. Oda’ya hitaben ruhsatın kaybedildiğine dair dilekçe.
2. Ruhsat Başvuru Formu.
3. Kayıp İlanı (Gazete Aslı)
4. 5 adet biyometrik fotoğraf (2 tanesi Oda tarafından alınıyor)
5. TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat Bedeli dekontunun aslı (320,00 TL)
6. Nüfus Cüzdanı Örneği
7. YMM Odası’na varsa borcunun tahsili.

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

TÜRMOB KİMLİĞİNİN KAYBOLMASI HALİNDE YENİDEN ÇIKARTILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. TÜRMOB Kimlik Talep Formu

2. TÜRMOB Hesabına yatırılması gereken 210,00 TL’nin banka dekontu

Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.
(Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

3. Nüfus cüzdanının fotokopisi

4. 2 adet biyometrik fotoğraf

5. Kayıp ilan yazısı

6. Oda’ya hitaben dilekçe.

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021

IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

ODA TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Yukarıda belirtilen evraklar bir üst yazı ile TÜRMOB’a gönderiliyor

2. TÜRMOB’dan kimlik Oda’ya ulaştığında üyeye teslim ediliyor.

DİĞER ODA’LARDAN BURSA YMM ODASI’NA NAKİL İŞLEMLERİ

MÜHÜR SAHİBİ DEĞİL İSE;

1. Odaya hitaben nakil olmak istediğini belirtir dilekçe
2. İkametgah Belgesi
3. Oda Giriş Aidatı : 2.500,00 TL
(Odadan nakilde üye giriş aidatı, %50 indirimli olarak uygulanır.)

NOT: Nakil gelen üyenin bağlı olduğu Oda'ya borcunun olmaması gerekmektedir.

MÜHÜR SAHİBİ İSE;

1. Odaya hitaben nakil olmak istediğini belirtir dilekçe
2. İkametgah Belgesi
3. Oda Giriş Aidatı : 2.500,00 TL
(Odadan nakilde üye giriş aidatı, %50 indirimli olarak uygulanır.)

4. Vergi Dairesi Belgesi ( YMM Mükellef Kaydının Olduğuna Dair Belge veya Vergi Levhası Fotokopisi)

5. İşyeri Kira Kontratının Fotokopisi.( Daire kendinin ise Tapu fotokopisi)

6. İmza Sirküsü Aslı ( Şahıs-Ortaklık-Tüzel Kişilik )

Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra;

Odaya ödenmesi gereken ücretler;

1. Çalışanlar Listesine Kayıt Bedeli olarak 7.000,00 TL

NOT: Yönetim Kurulunda nakil talebiniz görüşüldükten sonra ruhsat değişikliği için işlemlere başlayabileceksiniz.

Nakil Talebi Kabul Edilenlerin YMM Ruhsatının Değiştirilmesi İçin Gerekli Evraklar

1. TÜRMOB Hesabına Ruhsat ve Kimlik Bedelinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
2. Oda’dan Doldurulacak Ruhsat Formu.
3. 7 adet biyometrik fotoğraf. (3’ü TÜRMOB’a)
4. Eski YMM Ruhsat ve Kimlik Aslı.
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

TÜRMOB’a Ödenecek Bedeller ve Banka Hesabı

1. Ruhsat Yenileme Bedeli : 320,00 TL
2. TÜRMOB Kimlik Yenileme Bedeli : 210,00 TL

TÜRMOB HESAPLARI:
T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

Mühür yıpranması durumunda yapılması gereken işlemler

1. Mühür için TÜRMOB hesabına yatırılması gereken 4.855,00 TL’nin ödendiğine dair banka dekontu
Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

(Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

2. Yıpranan mühür

3. Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi ( 1 Asıl, 2 Fotokopi ) (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)

4. Odaya Hitaben Dilekçe

YMM üst dilekçe ile Oda’ya başvuruyor. Oda evrakların birer fotokopisini alıyor, YMM Oda’nın hazırladığı üst yazıyı elden TÜRMOB’a götürüyor. TÜRMOB’dan alınan üst yazı ile Bakanlıktan yeniden mühür alınıyor.

TÜRMOB :

İncek Kızılcaşar Mh. 2669 Sk. No:19 Gölbaşı/ANKARA Tel: 586 00 00-pbx Fax : 586 00 11-586 00 18

SMMM KÖKENLİ ÜYELERİN MÜHÜR İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER (1 Ocak 2024 Tarihi İtibariyle)

1. TÜRMOB Hesabına Mühür bedeli olarak yatırılması gereken 23.325,00 TL’nin banka dekontu (2 adet)

Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

(Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)
2. YMM Ruhsat Fotokopisi. ( 2 Adet )

3. Vergi Dairesi Belgesi ( 2 Adet )
( YMM Mükellef Kaydının Olduğuna Dair Belge veya Vergi Levhası Fotokopisi faaliyet kodu : 692004))

4. İşyeri Kira kontratının Fotokopisi.( Daire kendinin ise Tapu fotokopisi)

5. İkametgah İlmuhaberi ( 2 Adet)

6. 2 Adet biyometrik fotoğraf. (Oda’ya)

7. Diploma Fotokopisi ( 1 Adet )

8. Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi ( 1 Asıl, 2 Fotokopi ) (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum:

Diğer: TÜRMOB, Konu: Resmi Kurum seçilecek)

9. Yemin Tutanağı Asıl ( 3 Adet )
( Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinden alınacaktır. )

10. Ortaklık varsa Ortaklık Sözleşmesi Asıl ( 2 Adet )

11. İmza Sirküsü ( Şahıs-Ortaklık-Tüzel Kişilik ) ( 2 Asıl, 1 fotokopi)

12. Bağ-Kur’dan alınacak Borcu yoktur yazısı ( 2 Adet)
(Emekli olanlar için : Emeklilik Karne Fotokopisi)

13. Odaya Hitaben Dilekçe ( 1 Adet )

14. Mal Bildirim Formu ( 1 Adet) (Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilecektir)

15. Çalışanlar Listesine Kayıt Bedeli olarak 7.000,00 TL
( Odamız tarafından tahsil edilecektir.)

Not : 1- Evrakınız tamamlandıktan sonra işlemlerinizin başlatılması için ilk önce Oda’ya gelinmesi gerekmektedir.
Ardından TÜRMOB’a ve Bakanlığa giderek mühür işlemleri tamamlanacaktır.

2- Mühür numaranızın Odamıza ve TÜRMOB’a bildirilmesi gerekmektedir.

TÜRMOB :

İncek Kızılcaşar Mh. 2669 Sk. No:19 Gölbaşı/ANKARA Tel: 586 00 00-pbx Fax : 586 00 11-586 00 18

MÜHÜR İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER (1 Ocak 2024 Tarihi İtibariyle)

1. TÜRMOB Hesabına Mühür bedeli olarak yatırılması gereken 23.325,00 TL’nin banka dekontu ( 2 adet )

Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

TÜRMOB HESAPLARI:

T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

(Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi aşağıdaki evraklarla birlikte Odaya getirilecek )

2. YMM Ruhsat Fotokopisi. ( 2 Adet )

3. Vergi Dairesi Belgesi ( 2 Adet )
( Mükellef Kaydının Olduğuna Dair Belge veya Vergi Levhası Fotokopisi )

4. İşyeri Kira kontratının Fotokopisi.( Daire kendinin ise Tapu fotokopisi) ( 1 Adet )

5. İkametgah İlmühaberi ( 2 Adet )

6. 2 Adet biyometrik fotoğraf.

7. Diploma Fotokopisi ( 2 Adet )

8. Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi ( 1 Asıl, 3 Fotokopi ) (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)

9. Yemin Tutanağı Asıl ( 3 Adet )
( Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinden alınacaktır. )

10. Ortaklık varsa Ortaklık Sözleşmesi Asıl ( 2 Adet )

11. İmza Sirküleri ( Şahıs-Ortaklık-Tüzel Kişilik ) ( 2 Asıl, 2 Fotokopi)

12. İlişiksizlik Belgesi (2 Adet)

( İstifa edenler için : Kurumun yazmış olduğu istifa kabul yazısı.)
( Emekli olanlar için : Emeklilik Karne Fotokopisi )

13. Odaya Hitaben Dilekçe ( 1 Adet )

14. Mal Bildirim Formu ( 1 Adet) (Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilecektir)

15. Üyenin Odamıza borcu varsa, bu miktar öncelikle Oda tarafından tahsil edilecektir.

16. Çalışanlar Listesine Kayıt Bedeli olarak 7.000,00 TL
( Odamız tarafından tahsil edilecektir.)

Not : 1- Evrakınız tamamlandıktan sonra işlemlerinizin başlatılması için ilk önce Oda’ya gelinmesi gerekmektedir.
Ardından TÜRMOB’a ve Bakanlığı giderek mühür işlemleri tamamlanacaktır.

2- Mühür numaranızın Odamıza ve TÜRMOB’a bildirilmesi gerekmektedir.

TÜRMOB :

İncek Kızılcaşar Mh. 2669 Sk. No:19 Gölbaşı/ANKARA Tel: 586 00 00-pbx Fax : 586 00 11-586 00 18

MÜHÜR ÇALINTI VEYA KAYIP DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Mühür için TÜRMOB hesabına yatırılması gereken 4.855,00 TL’nin ödendiğine dair banka dekontu
Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

TÜRMOB HESAPLARI:
T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

(Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

2. Çalıntı ise Karakol Tutanağı onaylı olacak
Kayıp ise Gazete İlanı

3. Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi ( 1 Asıl, 3 Fotokopi ) (e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)

4. Odaya Hitaben Dilekçe

Mührünü kaybeden YMM üst dilekçe ile Oda’ya başvuruyor. Oda evrakların birer fotokopisini alıyor, YMM Oda’nın hazırladığı üst yazıyı elden TÜRMOB’a götürüyor. TÜRMOB’dan alınan üst yazı ile Bakanlıktan yeniden mühür alınıyor.

TÜRMOB :

İncek Kızılcaşar Mh. 2669 Sk. No:19 Gölbaşı/ANKARA

Tel: 586 00 00-pbx Fax : 586 00 11-586 00 18

İSTİFA NEDENİYLE RUHSATI İPTAL EDİLENLERİN YENİDEN RUHSAT ALMAK İSTEDİKLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

.1. TÜRMOB Hesabına Ruhsat ve Kimlik Bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu............. TL (Daha önce hangi hakla ruhsat aldıysa o hakla ilgili ruhsat ücretini yatıracak) TÜRMOB'a sorulacak

(1 Ocak 2024’den itibaren)

TÜRMOB HESAPLARI:
T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

2. Dilekçe.

3. 7 adet biyometrik fotoğraf (4’ü TÜRMOB’a)

4. Ruhsat Başvuru Formu.

5. Adli Sicil Kaydı Örneği(e-devlet'den alınırsa; Verilecek Kurum: TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)

6. Nüfus Cüzdanı Örneği

7. 6322 Sayılı Kanun gereğince ....................- TL
Ruhsat Harcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine yatırıldığına dair makbuz (ilk ruhsat aldığı tarihte harç ödememişse ödemeyecek) TÜRMOB'a sorulacak

Bursa YMM Odası’na ödenecek bedel :

Oda Giriş Aidatı : 2.500,00 TL

(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)

Makbuz veya Kredi Kartı ile Tahsil Edilebilir.

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM ŞİRKET KAYIT İŞLEMLERİ

1. Oda’ya hitaben dilekçe.
2. Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.
3. İmza Sirküleri.
4. Şirket Kayıt Çizelgesi.
5. Şirket Kayıt Ücreti. –8.000,00 TL
6. Vergi Levhası Fotokopisi.

NOT : Her ortak ve adres değişikliği ya da benzeri durumlarda; Limited Şirketler için yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi, Anonim Şirketler için Yönetim Kurulu Kararı veya Ticaret Sicil Gazetesi ve güncellenen YMM Şirket Kayıt Çizelgesi şirketten istenilir.

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ

1. Şube açıldığına dair Ticaret Sicil Gazetesi.
2. İmza Sirküleri.
3. Şubenin Kira Kontratı.
4. Oda’ya hitaben dilekçe.
5. Şirket Kayıt Çizelgesi.
6. Şube Kayıt Ücreti. -7.000,00 TL

Hesap Numaramız:

Banka Adı Şubesi IBAN NO

İş Bankası Beşevler Şubesi : TR 8500 0640 0000 1222 9008 8017

Not: Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür. (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik md.14)

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

YMM ŞİRKET KAYIT ÇİZELGESİ

 

Oda Kayıt No’su

 

 

Adresi :
Telefon :
Faks :
e-mail :
Web Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi No’su :
Tescil Tarihi :
Ticaret Sicil No’su :
Kuruluş Sermayesi :
En Son Sermayesi :
ŞİRKET ORTAKLARININ
 

Adı-Soyadı

 

 

Bağlı Bulunduğu Oda

 

 

Sicil No.su

 

 

Mühür No.su

 

 

Hisse Oranı %

 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.    

BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

ODASI BAŞKANLIĞI’NA

BURSA

Odanızın Çalışanlar Listesine kaydımın yapılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Adı – Soyadı :

İkametgah Adresi :

İkametgah Telefonu :

İş Adresi :

İş Telefonu :

Faks :

Cep Telefonu :

e-mail :