Vergi Mevzuatı

Vergi Mevzuatı

  • 1 – Kurumlar Vergisi Kanunu [Kanun No:5422] (Yürürlükten Kalktı)

Özet:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden, yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

21.07.202231899 ( Yürürlükte)

Özet:

5326 sayılı Kabahatler Kanununda 7417 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler neticesinde idari para cezalarının uygulamasına yönelik yapılan açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

21.07.202231899 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

27.11.202131672 ( Yürürlükte)

Özet:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

09.02.202131390 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

28.11.202031318 ( Yürürlükte)

Özet:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2019 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

24.01.202031018 ( Yürürlükte)

Özet:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlendi.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.12.201930994 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

23.12.201930987 ( Yürürlükte)

Özet:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlendi.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

25.10.201930929 ( Yürürlükte)

Özet:

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-İrsaliye ve Diğer e-dönüşüm ürünlerine geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

19.10.201930923 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.11.201830611 ( Yürürlükte)

Özet:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan tecil faizi oranı ve aynı kanunun 51 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

06.09.201830527 ( Yürürlükte)

Özet:

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

11.06.201830448 ( Yürürlükte)

Özet:

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

21.03.201830367 ( Yürürlükte)

Özet:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

28.02.201830346 ( Yürürlükte)

Özet:

Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hk. (Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler, Tecil süreleri ve faiz oranları, Yİ-ÜFE uygulaması)

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

24.02.201830342 ( Yürürlükte)

Özet:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2017 yılı sonu itibarıyla Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

25.01.201830312 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

11.11.201730237 ( Yürürlükte)

Özet:

Mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları Ödeme Kaydedici Cihazların niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.09.201730196 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

11.11.201629885 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

10.11.201529528 ( Yürürlükte)

Özet:

Elektronik Tebligat (E-Tebligat) uygulamasına geçiş ile ilgili usul ve esaslar.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

27.08.201529458 ( Yürürlükte)

Özet:

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

20.06.201529392 ( Yürürlükte değil)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

15.11.201429176 ( Yürürlükte)

Özet:

Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.12.201328867 ( Yürürlükte değil)

Özet:

Yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

19.11.201328826 ( Yürürlükte)

Özet:

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler hk. (İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar, Standart İade Talep Dilekçeleri, İade Talebinin Değiştirilmesi veya Talepten Vazgeçilmesi…)

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

10.10.201328791 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranının 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

10.11.201228463 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranının 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

17.11.201128115 ( Yürürlükte)

Özet:

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

11.12.201027782 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranının 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

12.11.201027757 ( Yürürlükte)

Özet:

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesi hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

21.10.201027736 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranının 2009 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

14.11.200927406 ( Yürürlükte)

Özet:

Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

28.11.200827068 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranının 2008 yılı için % 12 (oniki) olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

20.11.200827060 ( Yürürlükte)

Özet:

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının tecil ve taksitlendirme şartları hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.10.200827039 ( Yürürlükte)

Özet:

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapılması hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

19.07.200826941 ( Yürürlükte)

Özet:

Yeniden değerleme oranının 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmesi hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

17.11.200726703 ( Yürürlükte)

Özet:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik bugüne kadar yayımlanmış tebliğlerde yapılan açıklamaların güncellenmesi ve Kanun uygulamasına yönelik yeni açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.06.200726568 ( Yürürlükte)

Özet:

5560 sayılı Kanunla 5326 sayılı Kanunda yapılan değişiklik neticesinde idari para cezalarının uygulamasına yönelik yapılan açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

12.05.200726520 ( Yürürlükte)

Özet:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin satış ilanı hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.01.200726419 ( Yürürlükte değil)

Özet:

5479 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler ve Kanunun 62 ve 64 üncü maddelerinin uygulamasına yönelik açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

30.01.200726419 ( Yürürlükte değil)

Özet:

6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranının belirlenmesi ile aynı Kanunun 51. maddesi uyarınca belirlenen ve ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanan aylık gecikme zammı oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

28.04.200626152 ( Yürürlükte değil)

Özet:

6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranının belirlenmesi ile aynı Kanunun 51. maddesi uyarınca belirlenen ve ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanan aylık gecikme zammı oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

04.03.200525745 ( Yürürlükte değil)

Özet:

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar hk.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

10.04.2007 ( Yürürlükte)