Kgk Mevzuatı

Mevzuat

Bağımsız Denetim Yönetmeliği(Güncel)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22/10/2015)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(22.12.2015)

Kurumumuzca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun bilgi ve görüşüne sunularak son şekli verilen, 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik ile; Yönetmeliğin denetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari koşulları düzenleyen 29 uncu maddesinin (a) bendine sadece 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin olarak yapılacak denetimlere ait sözleşmelerin bildirilmesi ve bununla birlikte genel kurul organı bulunmayan işletmeler tarafından imzalanacak denetim sözleşmelerinde, denetçi seçmeye yetkili organının kararının tarih ve sayısının bulunmasına yönelik değişiklik yapılmış; Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile denetim kuruluşları ve denetçiler için denetim sözleşmelerinin yanı sıra denetim raporları için de bildirim yükümlülüğü getirilmiş, bendin daha anlaşılır olması için birtakım düzenlemeler yapılmış ve bildirimde kolaylık sağlamak üzere bildirim süresi 30 (otuz) gün olarak yeniden belirlenmiş; denetçilere ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlendiği Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile de söz konusu maddeden yararlanacaklar hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22/10/2015) 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Güncel Hali)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21/07/2017)

21/7/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21/07/2017)

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Güncel Hali)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23/11/2018)

Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin güncel hali için tıklayınız.

Denetim
Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması Hakkında Kurul Kararı (27/10/2016)

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

KURUL KARARI

 

Karar No: 75935942-050.01.04 – [03/            ]                               Karar Tarihi: 27/10/2016

Konusu: Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması hk.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399 uncu maddesine göre, “denetçi, şirketin genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.” Bu çerçevede Kurul, 12/05/2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/  ] sayılı Kararı ile denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile Kanunun 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına karar vermiştir.

Bilindiği gibi, Kanunun 399 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, asliye ticaret mahkemesince atanacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak faaliyet dönemi içerisinde denetçisini seçmemiş bazı şirketlerin geçmiş dönem için denetçi atanması maksadıyla açtığı davalarda bazı mahkemelerin denetçi seçimine ilişkin davanın reddine karar verdiği görülmüştür.

Anılan Kurul Kararı üzerine, faaliyet dönemi içerisinde denetçisini seçmemiş şirketlere bazı mahkemelerce denetçi atanmaması, şirketlerin genel kurulları tarafından da geçmiş yıl denetçisini seçmede tereddüt edilmesi nedenleriyle ilgili yıl denetim yükümlülüğünün yerine getirilemediği anlaşılmıştır.

Söz konusu Karar’da belirtilen “bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağı” ibaresi, faaliyet dönemi geçtikten sonra yaptırılacak bir denetimin taşıdığı sınırlılıklar sebebiyle yönetim kurulunun faaliyet döneminde denetçi seçimine ve denetim yaptırmaya ilişkin Kanunda öngörülen sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı manasını içermektedir.

Öte yandan doktrinde, TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır” denilmekle yetinildiği, bu hükme aykırılığın bir hukuki yaptırıma bağlanmadığı, faaliyet döneminden sonra genel kurul tarafından denetçi seçilmesinin hükümsüz olduğuna dair Kanunda bir hüküm bulunmadığı, Kanunun 408 inci maddesine göre Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçi seçiminin genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında olduğu, dolayısıyla 399 uncu madde hükmünün genel kurulun faaliyet döneminden sonra geçmiş yılın denetçisini hiçbir suretle seçemeyeceği anlamına gelmeyeceği yönünde bazı görüşler de bulunmaktadır.

Buna göre;

– genel kurulun faaliyet dönemi içinde veya faaliyet döneminden sonra denetçiyi seçmemesi halinde,  399 uncu maddenin altıncı fıkrasına göre yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine denetçi atanma davası açabileceği,

– faaliyet dönemi geçmiş olmasına rağmen genel kurul tarafından geçmiş yılın denetçisinin seçilebileceği,

– ancak her iki durumda da faaliyet dönemi içinde denetçi seçilmemesinden dolayı yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı,

hususlarının; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ğ ve h bentlerine dayanılarak, kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Rotasyon Uygulaması Hakkında Kurul Kararı

İlgili Mevzuat Gereğince Cari Yıl Denetimlerinin Yanı sıra Geçmiş Hesap Dönemlerine İlişkin Yapılan Denetimlerin Rotasyon Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmaması Hakkında Kurul Kararı

Standartlar

TMS Uygulama Kapsamı

TMS’ ye Yönelik İlke Kararları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamaları gerekmektedir. Kanuna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurum) tarafından yayımlanan özel ve istisnai standartlar ile bu alana ilişkin olarak yapılan düzenlemeler de Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ünü oluşturmaktadır.

6102 sayılı Kanun uyarınca, bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerden TMS’ye göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olanlar Kurumumuz tarafından “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz konusu Karar uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olanların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygulamaları gerekmektedir.

Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyen şirketlerin bazılarının, TMS’de özel hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak uygulamakta oldukları muhasebe politikalarının birbirinden farklılık arz ettiği ve bu farklılıkların finansal tablolar üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir. Finansal tablolarını TMS’ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla TMS’de bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama konuya ilişkin  Kurul İlke Kararlarıyla yönlendirilmektedir.

Sayı Konu Yayımlanma Tarihi Dosya İndir
2019 – 2 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 12.12.2019 (PDF)
2019 – 1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 07.06.2019 (PDF)
2018 – 1 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 17.10.2018 (PDF)
2013 – 4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi 21.07.2013 (PDF)
2013 – 3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi 21.07.2013 (PDF)
2013 – 1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 20.05.2013 (PDF)
TMS’yi Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarına İlişkin İlave Hususlar

TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar Resmi Gazetede yayımlandı.

TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin AÇIKLAMA

Sermayenin Tamamlanması Amacıyla Şirkete Yapılan Ödemenin TMS Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumuna İlişkin Açıklama
Eğitim ve Yetkilendirme

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

KURUL KARARI

Karar No   :  75935942-050.01.04 – [03/02]                           Karar Tarihi: 05/01/2017

Konusu      :  BDY’nin Geçici 1/4-ç Maddesine Göre

KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş

Olanların 1/1/2017 Tarihinden Sonraki Durumu

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 04.01.2017 tarihli BDY’nin Geçici 1/4-ç maddesine göre KAYİK hariç sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanların 01.01.2017 tarihinden sonraki durumuna ilişkin müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

1- 01.01.2017 tarihinden önce KAYİK hariç denetimler için sorumlu denetçi olarak görevlendirilen ve Kurumumuz tarafından Yönetmeliğin geçici 1/4-ç maddesi kapsamında onaylanan sorumlu denetçilerden;

– Başka bir denetim kuruluşuna geçen ve bu denetim kuruluşu tarafından sorumlu denetçi olarak görevlendirilip Kurumumuz onayına sunulan sorumlu denetçi başvurularının, Yönetmeliğin 28’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine,

– Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilere fiili denetim tecrübesi edinmeleri için 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) süre tanınmasına,

– Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilerden 31.12.2018 tarihine kadar fiili denetim tecrübesi edinemeyenler hakkında daha önce verilen Kurumumuz onayının 01.01.2019 tarihi itibarıyla geçersiz sayılmasına,

2- Yönetmeliğin 13/1-ğ maddesindeki yetkilendirilme şartının kaybedilmemesi için, gerekli tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla denetim kuruluşlarının bilgilendirmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Resmi Gazete – Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve  75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı 

Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

KURUL KARARI

 

Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/           ]                            Karar Tarihi: 09/02/2017

Konusu    : Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme

Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması

Bilindiği gibi, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 13/1-i maddesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan şirketlerin denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması şartı getirilmiştir.

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 25.01.2017 tarihli müzekkeresinde, kendi adına denetim sözleşmeleri yapan bir denetçinin, denetim kuruluşu olarak yetkilendirilecek bir şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda denetim kuruluşlarının yetkilendirilmelerinde Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 13/1-i hükmünün uygulamasına ilişkin olarak;

  • Denetime tabi şirketlerin genellikle hesap dönemini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar genel kurul toplantılarını yaptığı, bağımsız denetçi seçiminin de bu genel kurul toplantılarında yapıldığı, denetim raporlarının bir sonraki yıl genel kurul toplantı tarihinden hemen önce şirket yönetim kuruluna sunulduğu dikkate alındığında, bağımsız denetçi olarak seçilen kişinin bir denetim kuruluşuna ortak ve/veya yönetici olması için en az bir denetim dönemi boyunca hiçbir denetim işi yapmadan beklemesi gerekeceği,
  • Yönetmeliğin 13/1-i maddesindeki hükümden maksadın, bir denetim kuruluşunda ortak, yönetici veya denetçi sıfatıyla görev alan kişilerin bu dönem içinde sözleşme yapmak suretiyle kendi adlarına da denetim yapmalarını önlemek olduğu, kendi adına denetim sözleşmesi yapan bir denetçinin, bir yıl süresince denetim kuruluşu bünyesinde yer almasını engellemek gibi bir amacın bulunmadığı,
  • Kendi adına denetim sözleşmesi yapan bir denetçinin denetim kuruluşlarının ortağı veya yöneticisi olmasının engellenmesinin, kurumsallaşmayı olumsuz olarak etkileyeceği gibi kalite güvence sisteminin işleyişini de zayıflatacağı,
  • Bu durumun, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunan denetçilerin şirketleşerek kurumsal bir yapı içerisinde denetim hizmeti sunmalarının önünde ciddi bir engel teşkil edeceği,

yönünde yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Kendi adına denetim sözleşmesi yapmış olan bir denetçinin, sonraki dönemlerde denetim faaliyetini yeni yetkilendirilecek bir denetim kuruluşu bünyesinde sürdürmek istemesi halinde, bu şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda;

  • Denetçinin kendi adına yaptığı denetim sözleşmelerini, şirketin Kurulumuzca yetkilendirilmesinden önce imzalamış ve Kurumumuza bildirmiş olması,
  • Denetçinin, söz konusu denetim sözleşmeleri kapsamındakiler hariç başka bir denetim faaliyetinde bulunmayacağı ve yeni bir denetim sözleşmesi imzalamayacağı hususunda taahhütte bulunması,
  • Şirketin, kendi adına üstlendiği bağımsız denetim faaliyeti tamamlanana kadar denetçiye denetim kadrosunda yer vermeyeceği hususunda taahhütte bulunması,

şartlarıyla, denetim kuruluşunun yetkilendirilmesinde denetçinin durumunun Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılık teşkil etmeyeceğine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Diğer

Ücretlere İlişkin Kurul Kararları

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 08.07.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28347

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,

b) Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

c) Bağımsız denetim kuruluşu: Bağımsız denetim yapmak üzere, Kurum tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

ç) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

d) İkincil düzenleme: 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri,

e) Kalite güvence sistemi: Denetimde gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek için oluşturulan sistemi,

f) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

g) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ğ) Meslek mensubu: 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,

h) TDS: Türkiye Denetim Standartları ile Kurumun bu konudaki diğer düzenlemelerini,

ı) TMS: Türkiye Muhasebe Standartları ile Kurumun bu konudaki diğer düzenlemelerini,

ifade eder.

 

Kurum

MADDE 4- (1) Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşur.

(2) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamak.

b) TMS’lerin uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek.

c) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını TMS’ler doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu TDS’leri oluşturmak ve yayımlamak.

ç) Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilme şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, gerekli şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek resmi sicile kaydetmek, yetkilendirilenleri ve yetkileri askıya alınan veya iptal edilenleri Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli açık olacak şekilde listeler halinde ilan etmek.

d) Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak amacıyla bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının yayımladığı standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek.

e) Mevzuata aykırılıkları tespit edilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları hakkında uygulanacak idari yaptırımlara karar vermek, gerektiğinde bunların faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek.

f) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarında aranacak nitelikler ile bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş veya yetkilendirme şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bunlara yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, kalite güvence sistemini oluşturmak, bu sisteme yönelik incelemelerin usul ve esaslarını belirlemek ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

g) Görev alanıyla ilgili konularda yabancı ülkelerin yetkili birimleriyle işbirliği yapmak, yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler ile mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşlarını ve denetçilerini resmi sicile kaydetmek, yetkilendirilenleri ve yetkileri askıya alınan veya iptal edilenleri Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli açık olacak şekilde listeler halinde ilan etmek.

ğ) Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

h) Kurumun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak.

ı) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sayılanlara ilave olarak faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre kamu yararını ilgilendiren diğer kuruluşları belirlemek.

i) Görev alanıyla ilgili konularda uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ve anlaşmaların akdedilmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

j) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak.

k) Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak.

l) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

m) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

n) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.

o) Başkanın önerisi üzerine, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarını atamak.

ö) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek.

p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Kurumun hizmet birimleri

MADDE 5- (1) Kurumun hizmet birimleri şunlardır:

a) Standartlar Daire Başkanlığı I, II.

b) Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı.

c) Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı I, II, III.

ç) Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı.

d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

e) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

(2) Kurumun muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri ise Hukuk Müşavirliği tarafından yerine getirilir.

 

Standartlar Daire Başkanlıkları

MADDE 6- (1) Standartlar Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) TMS’lerin oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmaları yapmak.

b) Bilgi sistemleri denetimi dahil, TDS’ lerin oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmaları diğer kamu kurumlarının görüşlerini alarak yapmak.

c) Uluslararası standartlarla uyumlu sürekli eğitim standartları ve mesleki etik kurallarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

ç) Görev alanıyla ilgili ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak.

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

e) Mevzuat taslaklarını standartlara uyumu açısından değerlendirmek ve diğer kamu kurumlarının Kurulca onaylanacak düzenlemelerine ilişkin çalışmaları yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

MADDE 7- (1) Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Görev alanıyla ilgili konularda ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak.

b) Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini yürütmek, verilen hizmetlere ilişkin ücretler ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yapmak.

ç) Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarını ve bağımsız denetçileri listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

e) Yetkilendirme ve faaliyet izinlerinin askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere, Kurulca karara bağlanan yaptırımların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak.

f) Mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşlarını ve denetçilerini resmi sicile kaydetmek, bunlardan yetkilendirilenleri ve yetkileri askıya alınan veya iptal edilenleri Kurumun internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunun erişimine sürekli açık olacak şekilde listeler halinde ilan etmeye ilişkin çalışmalar yapmak.

g) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre mesleki sorumluluk sigortası uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları

MADDE 8- (1) Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarını yürütmek.

b) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının mevzuata uygunluğunun gözetimini ve kalite güvence sistemi incelemeleri dahil denetimini yapmak veya yaptırmak.

c) Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve kalite güvence sistemi incelemelerine ilişkin usul ve esasların hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Yıllık inceleme planının oluşturulmasına, ilgili kurumların görüşlerini de almak suretiyle gerekli görevlendirmelerin yapılmasına ve söz konusu kurumlarla koordinasyonun sağlanmasına ilişkin çalışmaları yapmak.

d) Kurumca yapılacak gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin denetim rehberlerini ilgili birimlerin görüşlerini de alarak hazırlamak.

e) Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyebilmek için gerekli sistemleri oluşturmak, mevzuata aykırılıkları tespit edilenlere uygulanacak idari yaptırımların karara bağlanmasına yönelik gerekli işlemleri yürütmek.

f) Gerektiğinde gözetim veya denetime tabi olanların yurtdışı faaliyetlerini denetlemek.

g) Yapılan denetimlerde, diğer kamu kurumlarının görev alanına giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti halinde, durumu ilgili birimlere veya kurumlara iletmek.

ğ) Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve belgeyi ilgili gerçek ve tüzel kişilerden istemek.

h) Denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik raporu hazırlamak.

ı) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

i) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 9- (1) Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum bilgi sistemlerini belirlenen politikalar çerçevesinde planlamak, geliştirmek, yönetmek; bunların güvenliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir şekilde sürekliliğini, çalışabilirliğini ve güncelleştirilmesini takip ve temin etmek; Kurum hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmak.

b) İlgili hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak veri tabanı ve bilgi sistemleri oluşturmak ve bunları yönetmek.

c) Veri kalitesinin artırılması amacıyla; verinin eksiksiz, tanımlandığı şekilde, belirlenen kapsamda ve zamanda alınmasına yönelik her türlü kontrol süreçlerini oluşturmak; gözetim sürecinde doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlamak.

ç) Elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgenin etkili, verimli ve güvenli bir şekilde tedariki ve paylaşımını sağlamak.

d) Kurum bilgi sistemleriyle ilgili olarak kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmalarını sağlamak amacıyla bunları ilgili birimlere göndermek.

e) Kurumun elektronik belge yönetim sistemini, internet ve intranet altyapılarını oluşturmak ve geliştirmek.

f) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MADDE 10- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgililerle paylaşmak.

b) Kurumun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak ve izlemek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Kurum bütçesinin, mali tablolarının, kesin hesabının ve genel uygunluk bildiriminin hazırlanması çalışmalarını yapmak.

ç) Hizmet birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 11- (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İnsan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

b) Atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görevlendirme onayları, yolluk, harcırah ve benzeri hususlara ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Kurumda geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Kurum personelinin performansını değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmaları diğer birimlerle işbirliği içinde oluşturmak.

d) Kurumun hizmet içi eğitim politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

e) Personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurtiçi ve yurtdışı çalışma, araştırma, staj, etüd ve eğitim imkânlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek.

f) Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerini yürütmek.

g) Kurumun gider tahminlerini hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini de dikkate alarak hazırlamak ve gider bütçesini ilgili hizmet birimine bildirmek.

ğ) Kurumun sosyal tesis ve benzeri sosyal hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek.

i) Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların basım, dağıtım ve satış hizmetlerini yürütmek.

j) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

k) Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.

l) Başkanlığa ait yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek, Başkanın talimatlarını ilgililere duyurmak ve uygulanmasını izlemek.

m) Kurulun toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak.

n) Kurumun görev alanına giren konularda Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak.

o) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak, yurtdışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli işlemleri yürütmek.

ö) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bu Daire Başkanlığının görevlerini yerine getirmek üzere Kurum tarafından sayısı dördü geçmemek üzere müdürlük kurulabilir.

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 12- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurum tarafından hazırlanacak mevzuat taslaklarını diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak, diğer birimlerce hazırlanan mevzuat taslaklarına görüş bildirmek.

b) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve hizmet birimlerince tereddüt edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.

c) Kurumun menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirleri zamanında almak, Kurumun taraf olacağı anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.

ç) Kurum aleyhine açılmış adli ve idari davalarla icra işlemlerini yürütmek ve takip etmek, Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava ile Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumun vekil sıfatıyla temsil edilmesini sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Dava açılmasından, icra takibi yapılmasından, itiraz, temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme hususunda Başkanlığa teklifte bulunmak.

e) Yargı kararlarına göre Kurum lehine tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek.

f) Gerekli görülen hallerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda çalışmaları yapmak.

g) Belirli dönemler itibarıyla faaliyetleriyle ilgili olarak Başkana rapor sunmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Müşavirler

MADDE 13- (1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri ile Başkana danışmanlık yapmak ve Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere sayısı onu geçmemek üzere müşavir görevlendirilebilir.

(2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin görevleri şunlardır:

a) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak.

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre yapılacak başvuruları diğer birimlerle işbirliği yaparak süresinde ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Kurumun faaliyetleri hakkında medyadaki yayınları izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap ve tekzip hazırlamak.

ç) Kurumun medya ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini yürütmek.

d) Başkanın kamuoyunu bilgilendirme açıklamalarını hazırlamak.

e) Kuruma gelen ihbar, şikâyet, başvuru ve bildirimler ile diğer talepleri değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.

f) Kurumun tanıtımı ve kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Pdf formatını indirmek için tıklayınız.

Word formatını indirmek için tıklayınız.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu meslek personelinin mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, yetiştirilmelerini, yetki sınavını, tez hazırlama ve yeterlik sınavını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle sınav komisyonlarının oluşumunu ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda istihdam edilen meslek personeli hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15, 16, 25 ve geçici 4 üncü maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 ve ek 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Birim amiri: Hizmet birimlerinin daire başkanlarını,

c) Bilgi sistemleri denetimi incelemeleri: Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yaptıkları bilgi sistemleri denetimleri ile kendi bilgi sistemlerinin incelenmesi faaliyetini,

ç) Denetim: Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yapılacak bilgi sistemleri denetimi incelemeleri hariç, denetim, inceleme ve gözetim faaliyetlerini,

d) Fiili hizmet süresi: Aylıksız izinde geçen süreler ile diğer kamu idarelerinde geçici görevli olarak çalışılan süreler hariç, uzman yardımcılığı ve/veya uzmanlıkta geçen süreyi,

e) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Kurumca belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,

f) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

g) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ğ) (Değişik:RG-4/1/2019-30645) YDS:Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (A) grubu kadrolar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yarışma sınavını,

ı) Meslek personeli: Kurum uzman ve uzman yardımcılarını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Sınav Komisyonu: Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı ya da İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanları ve I. Hukuk Müşaviri ile en az 10 yıllık kıdemli meslek personeli arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının tabii üyesi olduğu komisyonu,

k) Tez: Kurum uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

l) Yeterlik sınavı: Kurum uzman yardımcılarının üç yıllık yardımcılık dönemlerinden sonra uzmanlığa atanabilmeleri için yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınavı,

m) (Değişik:RG-20/10/2020-31280) Yetki sınavı: Refakat çalışmaları sonucunda başarılı olmak ve fiilen en az on sekiz ay hizmet etmiş olmak şartıyla; 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman yardımcılarının tek başına denetim yetkisi alabilmeleri, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman yardımcılarının tek başına bilgi sistemleri denetimi incelemesi yetkisi alabilmeleri için yeterlik sınav konularından yazılı olarak yapılacak sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Uzman yardımcılığına giriş

MADDE 5 – (1) Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.

Giriş sınavı

MADDE 6 – (1) Uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Kurumca uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olarak yapılır. Kurum, hangi durumlarda yazılı ve sözlü hangi durumlarda yalnızca sözlü sınav yapılacağını sınav duyurusunda belirler.

(3) Yazılı sınavın bir kısmı veya tamamı üniversitelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir. Bu durumda Kurum tarafından söz konusu kurum veya kuruluşlarla protokol imzalanır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, şekli, sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi, KPSS puan türü ve belirlenen taban puanı ile diğer başvuru bilgileri sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

(2) (Değişik:RG-20/10/2020-31280) Giriş sınavı; e-Devlet portalı, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi, Kurum resmî internet sitesinde ve Resmî Gazete’de ilan vermek suretiyle duyurulur.

Başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Kadro ve ihtiyaç durumuna göre üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) Mühendislik fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

3) Fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak,

c)(Değişik:RG-4/1/2019-30645) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den başvuru ilanında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvurular Kurum internet sayfasında yayımlanacak sınav başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır. Bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde şahsen veya posta ile başvuranların başvuruları da kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu şekilde yapılan başvurular, başvuru sahibi için herhangi bir hak oluşturmaz.

(2) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ayrıca diploma veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için denklik belgesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde Kuruma ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.

(3) Giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılması halinde yukarıda sayılan belgeler sözlü sınavdan önce teslim edilir.

Giriş sınavına çağrı ve sınavın yapılacağı yer

MADDE 10 – (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendleri için ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, öğrenim dalları dikkate alınarak ayrı listeler düzenlenir.

(2) Giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri için ya da öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalı ve Kurum internet sayfasında, sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

(4) Yazılı sınavın bir kısmının veya tamamının üniversitelere veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılması halinde, giriş sınavına kabul edilen adayların adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve KPSS puanını içeren listeler hazırlanarak bu kurum veya kuruluşlara gönderilir.

(5) Giriş sınavı, Kurum tarafından belirlenecek yer veya yerlerde yapılır.

Yazılı sınavın şekli

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav Sınav Komisyonu tarafından belirlenen şekilde yapılır.

(2) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınav soruları Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır.

(3) Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar protokolle belirlenir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için aşağıdaki konulardan oluşur:

a) İktisat Grubu:

1) Mikro İktisat

2) Makro İktisat

3) Para ve Banka

4) Uluslararası İktisat

5) Türkiye Ekonomisi

6) Kalkınma İktisadı

7) İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)

b) Maliye Grubu:

1) Maliye Teorisi

2) Kamu Maliyesi

3) Maliye Politikası

4) Bütçe

5) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Hukuk Grubu:

1) Anayasa Hukuku

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı

3) Borçlar Hukuku

4) Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku)

5) Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak)

6) İcra ve İflas Hukuku

7) Ceza Hukuku (Genel hükümler)

ç) Muhasebe Grubu:

1) Genel Muhasebe

2) Maliyet Muhasebesi

3) Mali Tablolar Analizi

4) Genel Matematik ve Ticari Hesap

d) İşletme Grubu:

1) İşletme İktisadı

2) İşletme Yönetimi ve Politikaları

3) İşletme Finansmanı

4) Pazarlama

(2) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için sınav konuları, Kurumca belirlenen bölümlerin müfredatı dikkate alınarak oluşturulur.

(4) (Değişik:RG-4/1/2019-30645) Giriş sınavında;  soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağı ve atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların birinci fıkrada belirtilen sınav konularından hangilerinden sorumlu olacağı ile bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca istenilen metin çevirisi yapılacağı hususu sınav komisyonunun kararı ile sınav duyurusunda belirtilir.

(5) (Ek:RG-4/1/2019-30645) Giriş sınavında, sınav konularına ilaveten Kurum tarafından belirlenen yabancı dilden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin yabancı dillerden birine çevrilmesi de istenebilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yetmiş ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle sıralanarak tutanağa bağlanır ve atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, bu kurum veya kuruluşlar yazılı sınav sonuçlarını listeler halinde sınava ilişkin diğer belgelerle birlikte Sınav Komisyonuna teslim ederler.

(3) Sözlü sınavın yeri, tarihi ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Kurum resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az yirmi gün sonra yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(4) Giriş sınavının yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılması halinde de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak bu durumda sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi ve ilânı

MADDE 15 – (1) Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Giriş sınavının yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılması halinde ise giriş sınav puanı sözlü sınav puanından ibarettir.

(2) Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste hazırlanır.

(3) Asıl ve yedek listeler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Giriş sınavında başarılı olan adaylara ilişkin bilgilerin yer aldığı asıl ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılarak ve Kurum resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilir ve asıl listede yer alanlardan atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgeler

MADDE 16 – (1) Atamaya esas teşkil etmek üzere aşağıdaki belgeler istenir.

a) Kimlik bilgilerine ilişkin yazılı beyan,

b) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

d) Dört adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),

e) Mal bildirimi.

Uzman yardımcısı kadrosuna atama

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanlar hakkında anılan Kanunun 63 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların yerine, temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla, başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yetki Sınavı

Yetiştirilmedeki amaç

MADDE 20 – (1) Yetiştirilme dönemi, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen en az üç yıllık süreçtir.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde amaç;

a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,

c) Ekip çalışması ile yazışma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,

ç) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesini,

f) Etik ilkelere uygun bir anlayışın yerleştirilmesini,

g) Soruşturma teknikleri konusunda gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ğ) (Değişik:RG-20/10/2020-31280) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanların, denetim teknikleri ile rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmalarını,

h) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanların, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri teknikleri ve rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmalarını,

sağlamaktır.

(3) Uzman yardımcılarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

Yetiştirilme şekli

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulur.

(2) Uzman yardımcıları, Kurumun asıl görev alanıyla ilgili birimlerde, birim amirleri tarafından belirlenecek uzman refakatinde çalışır. Refakat çalışması üçer aylık sürelerle farklı uzmanların yanında yapılır ve toplamı dokuz aydan az olamaz.

(3) Refakat çalışması sonunda, ilgili uzman veya birim amiri tarafından, uzman yardımcısına ilişkin şekli Kurumca belirlenecek Refakat Değerlendirme Formu doldurularak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Refakat notlarının ortalaması genel refakat puanını oluşturur ve genel refakat puanı yüz üzerinden en az yetmiş puan olanlar başarılı sayılırlar. Başarısız olanlara üç aylık bir refakat daha yaptırılır. Bu refakat sonucunda oluşan genel refakat puanı yetmiş puanın altında olanlar yetki sınavına alınmazlar.

(4) Refakat çalışmasında mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimleri ile bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini arttırmaları sağlanır.

Yetki sınavı

MADDE 22 – (1) Yetki sınavı, Sınav Komisyonunca yapılır. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sınava gireceklerin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder ve sınav tarihini en az iki ay önceden bildirir.

(2) Yetki sınavında başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır. Yetki sınavında başarılı olan uzman yardımcıları tek başına, denetim yetkisi kazanırlar ve bu durum kendilerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Yetki sınavında başarılı olamayanlar sınav tarihinden, geçerli mazeretleri sebebiyle yetki sınavına giremeyenler mazeretlerinin kalktığı tarihten, yetki sınavına giriş için gerekli şartları taşımayanlar ise gerekli şartları haiz oldukları tarihten itibaren iki aydan az olmamak üzere belirlenecek sürede yetki sınavına alınırlar.

(4) İkinci kez girdikleri yetki sınavında da başarılı olamayanlar ile gerekli şartları sonradan kazandığı veya mazeretleri kalktığı halde yapılan ilk sınava girmeyen uzman yardımcıları bir daha yetki sınavına çağrılmazlar. Yeterlik sınavına altı aydan daha az bir süre kalması halinde, yeterlik sınavına girecekler için yetki sınavı yapılmaz.

(5) Gerekli görülmesi halinde yetki sınavının yapılmasından önce, sınav konularına ilişkin olarak eğitim verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzmanlık tezi ve tez danışmanı

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcılarına fiili hizmet sürelerinin en geç yirminci ayına kadar tez konusu verilir.

(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde Kurumca çıkarılacak tez hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır. Tez danışmanı, konusunda uzman kişiler veya üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.

(3) Tezin, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(4) Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi, tez danışmanının görev ve sorumluluğu, tezin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Tez jürisi ve tezin değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Tez jürisi; Başkanın onayı ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında birim amirleri arasından seçilecek en az üç asıl iki yedek üyeden oluşturulur. Üniversite öğretim üyeleri arasından jüriye üye ilave edilebilir.

(2) Uzmanlık tezi, tez konusunun belirlenmesinden itibaren en çok bir yıl içerisinde tez jürisine verilir. Tez jürisi bir ay içerisinde 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygunluğu açısından tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.

(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.

(4) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına tezini vermesi, düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için altı aya kadar ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

b) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,

şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Yeterlik sınavı en az iki ay önceden bildirilir ve Sınav Komisyonunca yapılır.

(3) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yazılı sınav

MADDE 26 – (1) Yazılı sınav sorularının Sınav Komisyonu tarafından hazırlanması esastır. Ancak Sınav Komisyonu, sınav sorularını başka kurum veya kuruluşlara da hazırlatabilir.

(2) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur:

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için,

1) (Değişik:RG-20/10/2020-31280) Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının teşkilatlarına dair mevzuat ve ilgili diğer temel mevzuat, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, vergi mevzuatı,

2) Türkiye Muhasebe Standartları,

3) Türkiye Denetim Standartları,

4) Denetim.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için, (Değişik ibare:RG-4/1/2019-30645) ikinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan konular, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri teknikleri ile görev alanlarıyla ilgili olarak Kurumca belirlenecek diğer konular,

c) (Değişik:RG-20/10/2020-31280) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için, ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan konular ile görev alanlarıyla ilgili olarak Kurumca belirlenecek diğer konular.

(3) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden ayrı ayrı en az elli puan alınması ve yazılı sınav ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur. Sınav Komisyonunca, yazılı sınavın tek oturum şeklinde yapılması halinde, bu sınavdan en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava giremezler. Yazılı sınavda başarılı olan uzman yardımcılarına, sözlü sınavın yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu, uygun yerlere asılmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 27 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az on beş gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınava ilişkin değerlendirme Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından yüz üzerinden münferiden verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(2) Sözlü sınavda başarılı olmak için puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınav notu ve sonucu

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinin her ikisinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alanlar yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılırlar.

(2) Yeterlik sınav notu; genel refakat puanı, tez puanı, yazılı sınav puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur. Sınav Komisyonu yeterlik sınav notlarını tespit eder ve başarı sırasına göre bir tutanak düzenler.

(3) Yeterlik sınav sonuçları uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Ayrıca uygun yerlere asılarak duyurulur.

İkinci sınav hakkı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar bir daha yeterlik sınavına çağrılmazlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanabilmeleri, (Değişik ibare:RG-4/1/2019-30645) YDS’den Kurumca belirlenen dil veya dillerden asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna veya bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Bu şartı taşıyan uzman yardımcıları uzmanlığa atanır.

Meslekten çıkarılma

MADDE 31 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, 29 uncu maddeye göre verilen ikinci sınav hakkında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Meslek kıdemi

MADDE 32 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Askerlik, hastalık ve eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir.

(2) Uzman yardımcılarına mesleğe girdikleri tarih itibarıyla dönem numarası, giriş sınavındaki başarı derecelerine göre de kıdem numarası verilir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olarak uzman kadrosuna atananların, yeterlik sınavlarının tarihleri ile bu sınavlarda alınan puanlar ve meslekte geçirilen süreler esas alınarak mesleki kıdemleri tekrar belirlenir ve en son kaydedilen uzmandan sonra gelmek üzere kıdem sırasına göre meslek kıdem tablosuna kaydedilir. Puanların aynı olması halinde yeterlik sınavı notu yüksek olana öncelik tanınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Yasaklar

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 33 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevlerin gerektirdiği aşağıda belirtilen uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür:

a) Kanunların ve diğer mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası maksadıyla ilgili birim amirliğince verilen görevleri yapmak,

b) Mevzuat değişikliklerini önermek, takip etmek ve düzenleme çalışmalarına katılmak,

c) Kurumca izin verilen hallerde mevzuatın uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmaları, konferans, kurs ve seminerlerde görev almak,

ç) Kurumun görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelere göre yürütmek,

d) Refakatinde bulunan uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

e) Görevlendirilmesi halinde soruşturma yapmak.

(2) (Değişik:RG-20/10/2020-31280) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman ve yetkili uzman yardımcıları, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri hariç, bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim şirketlerini denetlerler.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman ve yetkili uzman yardımcıları, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yalnızca bilgi sistemleri denetimi incelemeleri yaparlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 34 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar:

a) Kendilerine verilen iş ve görevleri mevzuata uygun bir şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Etik ilkelere uygun davranır, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.

c) Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetir.

ç) Kurumca izin verilmedikçe; Kurum adına panel, sempozyum, komisyon, kurs ve seminerlere katılamaz, yayın ile mesai saatleri içerisinde lisansüstü eğitim ve doktora yapamaz.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı oldukları birim amirine karşı sorumludur.

Yasaklar

MADDE 35 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, bilimsel amaçlı ders ve konferans gibi etkinlikler hariç olmak üzere, Kurumdaki resmi görevlerinin dışında resmi veya özel hiçbir görev alamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör veya alanla ilgili ortaklıklarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamaz ve ticaretle uğraşamazlar.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, göreve başlamadan önce kendilerinin veya eş ve velayeti altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin olanlar hariç olmak üzere Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil kan ve ikinci dereceye kadar, bu derece dahil kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışmaların Planlanması

Planlamanın amacı

MADDE 36 – (1) Planlamanın amacı, meslek personelinin bir yıl içerisinde yapacakları, denetim, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri ve diğer çalışmaların yıllık inceleme planında tespit edilmesini; bunlara ilişkin genel esasların belirlenmesini, Kurumun görevlerinin sistemli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.

Yıllık inceleme planının hazırlanması

MADDE 37 – (1) Yıllık inceleme planı, Kurumun iş gücü hacmi ile diğer hususlar göz önünde tutulmak ve ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle hazırlanır ve Kurul kararıyla kesinleşir.

Yıllık inceleme raporu

MADDE 38 – (1) Yıllık inceleme planının ilişkin olduğu yılsonu itibarıyla, plan dâhilinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek Kurumun çalışma durum ve sonuçlarını göstermek üzere yıllık inceleme raporu düzenlenir ve Kurula sunulur.

(2) Yıllık inceleme raporu, yıllık inceleme planına paralel olarak hazırlanır. Çalışma sonuçlarına ilişkin yıllık inceleme planında belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildikleri, tahlil ve kıyaslama yapılarak değerlendirilir. Ayrıca aramalı incelemeler, önemli olaylar, etütler ve planda yer almayan diğer çalışmaların yıl içerisinde gerçekleşmesi halinde bunlar hakkında da açıklamalar yapılır.

Çalışma yerleri

MADDE 39 – (1) Meslek personelinin Kurum merkezinde ve Kurumun uzmanlık gerektiren hizmet birimlerinde çalıştırılması esastır. Meslek personelinin çalıştırılacakları hizmet birimlerini, ihtiyaç ve mezun oldukları öğrenim dallarını dikkate alarak tespit etmeye Başkan yetkilidir.

(2) Meslek personeli, Yönetmeliğin 33 üncü maddenin iki ve üçüncü fıkralarında belirtilen görevleri ifa maksadıyla ülke genelinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(3) Başkan meslek personelini kadro, ihtiyaç durumları ve kendi taleplerini dikkate alarak diğer hizmet birimlerinde veya açılan temsilciliklerde çalıştırabilir.

Çalışma grupları oluşturulması ve ekip çalışması

MADDE 40 – (1) İşin niteliği, kapsamı ve süresinin birden fazla uzman veya uzman yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde, çalışma grupları veya ekipler oluşturulabilir. Çalışma grubu veya ekip yaptığı çalışmaların sonuçlarını bir raporla Kuruma bildirir.

İşlerin süresinde bitirilmesi

MADDE 41 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları verilen işleri kendilerine verilen veya ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kuruma zamanında bilgi verirler.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları ellerindeki işleri birim amirlerinin emir veya müsaadesi olmaksızın başka bir uzmana veya uzman yardımcısına devredemezler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Sonuçları ve Değerlendirilmesi ile İstatistik ve Hakediş Cetveli

Çalışma sonuçları ve değerlendirilmesi

MADDE 42 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları çalışmalarının sonuçlarını, işlerin özelliğine göre rapor veya yazı ile tespit ederler.

(2) Raporların işleme konulmadan önce Kurumca değerlendirilmesi esastır.

(3) Rapor ve yazıların şekil ve içerikleri ile raporların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkan yetkilidir.

İstatistik ve hakediş cetveli

MADDE 43 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarınca, kendilerine verilen işlerle ilgili olarak yapılan çalışmaların yıllık inceleme planlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi bakımından, iki aylık çalışma bilgilerini kapsayacak şekilde bir istatistik cetveli düzenlenir.

(2) Hakediş cetveli, sadece geçici görev yolluğu bildirimi verilmesini gerektiren aylara ilişkin olarak düzenlenerek takip eden ayın beşine kadar gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav Komisyonuna ilişkin diğer hususlar

MADDE 44 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için oluşturulan Sınav Komisyonunda üniversite öğretim üyeleri, Kurum veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler görevlendirilebilir.

(2) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yürütür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Mühür ve kimlik belgesi

MADDE 46 – (1) 33 üncü maddenin iki ve üçüncü fıkralarında belirtilen görevleri ifa edecek meslek personeline müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür, meslek personeline şekli ve içeriği Kurumca belirlenen kimlik belgesi verilir. Görevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrılanlar, mühür ve kimlik belgelerini Kuruma iade etmek zorundadır.

(2) Görevinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılanın, mühür ve kimlik belgeleri çalıştıkları daire başkanlıklarında muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

Yabancı ülkelere gönderilme

MADDE 47 – (1) Uzmanlar, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yabancı ülkelere gönderilebilirler.

(2) Uzmanlar, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere yurtdışına geçici görevle gönderilebilir.

(3) 33 üncü maddenin iki ve üçüncü fıkralarında belirtilen görevleri ifa edecek uzman ve uzman yardımcıları, gerektiğinde gözetim veya denetime tabi olan bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının yurt dışı faaliyetlerini denetlemek üzere yurt dışında görevlendirilebilir.

Sürekli gelişim

MADDE 48 – (1) Kurum, meslek personelinin bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla, sürekli eğitim ve gelişim programları hazırlar ve meslek personeli bu programlara katılır.

(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanılabilir.

Yeniden atama

MADDE 49 – (1) Uzmanlıktan ayrılarak merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerde çalışmakta olanların yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yerine getirilir.

(2) Kurumdan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz. Bu şekilde mesleğe yeniden atananlar meslek kıdem tablosunun sonunda yer alır.

Yetki ve tereddütlerin giderilmesi ile bildirim yükümlülüğü (Değişik başlık:RG-20/10/2020-31280)

MADDE 50 – (1) Başkan, meslek personelinin çalışma, görevlendirilme, kıdem, eğitim, tez, mühür, rapor, yazı, denetim rehberi ve diğer belgeler ile raporların değerlendirilmesine ve yazışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, yıllık inceleme planının hazırlanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.

(2) (Ek:RG-20/10/2020-31280) Meslek personelinin atanması, kadro değişiklikleri, görevlerinin sona ermesi ve benzeri diğer bilgiler, kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfasındaki “Kamu E-Uygulama” sistemine en geç 1 ay içerisinde girilir.

Uzman istihdamı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan uzman kadro sayısının yüzde otuzunu geçmemek üzere, uzman yardımcılığı sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve başvuru tarihinde kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla;

a) Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan yeterlik sınavında başarılı olup, Kurula üye veren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar,

b) Yükseköğrenim kurumlarında araştırma görevlisi veya öğretim elemanı olarak çalışmış olanlardan, muhasebe, finans, denetim veya hukuk alanlarında doktora çalışmalarını tamamlayanlar,

Kurum tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı aranmaksızın uzman kadrosuna atanabilir. Bu maddeye göre atanacak uzmanların sınav ve mesleki kıdemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapanlar

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapanlar, Kurum tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde uzman veya uzman yardımcısı kadrosuna atanabilir. Bu sınavla uzmanlığa atanacaklar hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı aranmaz.

(2) Bu maddeye göre atanacak uzman ve uzman yardımcılarının sınav ve mesleki kıdemleri ile uzman yardımcılarının tez ve yeterlik sınavlarına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Refakat çalışması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunda uzman yardımcısı olarak görev yapan ve bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine göre yapılacak sınavda başarılı olarak uzman yardımcısı kadrosuna atananlardan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunda ve Kurumda fiilen en az on sekiz ay çalışanlara refakat çalışması yaptırılmaz ve bunlar 8 inci maddede öğrenim dalları itibarıyla yapılan ayrıma bakılmaksızın yetkili uzman yardımcısı sayılırlar.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan öğrenim dallarından mezun olup Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunda uzman yardımcısı olarak çalışmakta olanlardan yapılacak sınav sonucunda uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen görev ve yetkiyi haizdir.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2012

28353

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

4/1/2019

30645

2.

20/10/2020

31280

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

Pdf formatını indirmek için tıklayınız.

Word formatını indirmek için tıklayınız.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

R.G: 08/03/2022-31772

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri EK-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

 

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK-1

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

BİRİMİ UNVANI DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKANLIK Kurum Başkan Yardımcısı Kurul Başkanı
Başkanlık Müşaviri Kurul Başkanı
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1. Hukuk Müşaviri Kurul Başkanı
Hukuk Müşaviri, Avukat 1. Hukuk Müşaviri
Diğer Personel 1. Hukuk Müşaviri
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kurul Başkanı
Diğer Personel Basın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri
DAİRE BAŞKANLIKLARI Daire Başkanı Kurum Başkan Yardımcısı
Müdür Daire Başkanı
Uzman ve Uzman Yardımcısı Daire Başkanı
Mali Hizmetler Uzmanı Daire Başkanı
Diğer Personel Müdür

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Pdf formatını indirmek için tıklayınız.

Word formatını indirmek için tıklayınız.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Çalışma ve Danışma Komisyonlarına İlişkin Çalışma Usul ve Esasları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İç Denetim Usul ve Esasları