2022 YILINDA DIŞ TİCARET MEVZUATINDA YAPILAN  

DÜZENLEMELER

YÖNETİCİ ÖZETİ

 

2022 Yılında geçerli olacak Dış Ticaret düzenlemeleri 30 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde  yayınlanan  C.B. Kararnameleri,  ithalat ve ihracat tebliğleri ile  belirlenmiştir.

2022 Dış Ticaret Düzenlemeleri  3 ana başlıkta yer almaktadır:

1-Cumhurbakanlığı Kararnameleri ile yapılan Düzenlemeler

2-Ticaret Bakanlığı  Tebliğleri ile yapılan Düzenlemeler

3-Diğer Bakanlıkların mevzuatlarına göre Ticaret Bakanlığınca yapılan Düzenlemeler

 

  • yılında uygulanacak düzenlemelerin belirgin özellikleri arasında:

0-İhracatı yasak veya  izne tabi mallar listesine dahil olanların dışında kalan  her türlü mal ihracatı serbest bırakılmasına karşılık mal bedellerinin  ülkeye getirilmesi zorunluluğu devam etmesi,

0-İthalat kısıtlamalarının çok sınırlı tutulması ,

0-Tüm  İthalat işlemlerinde elektronik başvuru esasına geçilmiş olması

0-Atık ithalatına ciddi kısıtlamaların getirilmesi,

0-Tüm atık ithalatının çevre katkı payı uygulamasına tabi kılınması,

0- İthalatın önemli bir kısmının  Ticaret Bakanlığınca hem standartlara  hem de dış ticaret politikalarına  uygunluğu yönüyle denetim altına alınması,

Sayılabilir.

Ayrıca;

0-Tarım ürünleri ithalatında uygulanan  kısıtlamalar sürmektedir. Ancak tarife kontenjanı uygulaması genişletilmiştir.

0-Türkiye’de ve A.B. de yeterli üretimi bulunmayan bazı sanayi ürün hammaddeleri için sıfır gümrükle ithalat yapılabilmektedir. Bunun için  mutlaka GSP listelerinin kontrol edilmesi, 2022-18 numaralı Askıya alma Sistemine ilişkin Tebliğ’in incelenmesi önerilir.

0-En az gelişmiş ülkelerden ‘’ sıfır’’ Gümrükle ithalat yapılabilme imkanı (G.T.S)  devam etmektedir.

0-Kullanılmış makine ve ekipman ithalatına standart Gümrük ve KDV  dışında  ek mali yükümlülükleri üstlenmek   ve izin alınmak  suretiyle izin verilmektedir.

 

Özellikle kullanılmış makina ve ekipman ithal etmek isteyenler ile Metal,Kağıt , ahşap ve plastik atık ithalatı yapmak isteyenlerin  yeni düzenlemeler hakkında çok dikkatli olmaları tavsiye olunmaktadır.

 

0-Bir de  kamu ihaleleri ile  devletin desteklediği büyük hacimli kamu-özel sektör ortak yatırımlarında yurt içinde yerli üretimi bulunan  eşyanın ithaline izin verilmemektedir. Bu tür ihalelere girenlerin dikkatli olması uygun mütalaa edilmektedir.

0-2022 yılında Gümrük Vergisinden muaf ithalat 30 € ,Hızlı kargo kapsamındaki ithalatta ise muafiyet sınırı 150 € dır. Bu meblağın üzerindeki ithalat gümrük vergisi ve K.D.V.ye tabidir.

 

İhracat ile ilgili kısıtlamalar oldukça azaltılmıştır. 2022 yılında sadece Şeker ihraç edeceklerin ön izin alması gerekmektedir.

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan 2021/46 Sayılı İhracat Tebliği ile

Doğal Çiçek Soğan İhracatına ait kota miktarları,

2021/50 sayılı İhracat Tebliğinde 2022 yılında   Tıbbi Sülük ihracatı için belirlenmiş kota miktarı ve ihracat için gerekli belgeler

tespit edilmiştir.

İhracatı yasak  ve İhracatı İzne Tabi Mallar Listeleri Güncel haliyle EK:1-ve 2 de yer almaktadır.

T.C.MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 03.01.2022 TARİHİNDE YAPILAN DÜZENLEMEYLE ÜLKEYE GETİRİLEN İHRACAT BEDELLERİNDEN

USD,EURO VE GBP(STERLİN) CİNSİNDEN DAB’A BAĞLANMIŞ OLANLARDAN  30.000  USD VE MAUADİLİ MEBLAĞ ÜZERİNDE OLANLARIN %25 ‘inin MERKEZ BANKASINA SATILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.SATILAN  MEBLAĞ MERKEZ BANKASI TARAFINDAN MÜKELLEFE TL OLARAK GÜNLÜK KUR ÜZERİNDEN HESAPLANARAK ÖDENECEKTİR.

 

AÇIKLAMALAR:

  • Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri

 

31.12.2021 tarih 31706 ve sayılı R.G.(3.M)  de

5052 sayılı C.B. kararnamesi ekinde  2022 yılında uygulanacak ithalat rejim kararı, (Düzenleme de 2022 yılında ithalatta uygulanacak Gümrük vergisi oranları ile , Sıfır Gümrük Vergisi Uygulanacak ülke ve mal listeleri, Az gelişmiş ülkelere uygulanacak indirimli Gümrük Vergileri yer almaktadır.)

 

5053 sayılı C.B. kararnamesi ekinde  bazı ürün ithalatında  2022 yılında uygulanacak Ek vergi  oranları,

(Hakszı ithalatın önlenmesi için 2020 yılından beri uygulanan ek vergiler    ülke grupları itibarıyla yeniden düzenlenmiştir. )

 

5055 sayılı C.B. kararnamesi ekinde  bazı  sanayi (tekstil)  ürün ithalatında  2022 yılında uygulanacak tarife kontenjan miktarları,

(Türkiyede ve A.B. de yeterli üretimi olmayan  tekstil ürünlerinden  sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebilecek olanları ve  miktarlarını  düzenlemektedir. )

 

5056 sayılı C.B. kararnamesi ekinde  bazı  sanayi ürün ithalatında  2022 yılında uygulanacak tarife kontenjan miktarları,

(Türkiyede ve A.B. de yeterli üretimi olmayan  sanayi ürünlerinden  sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebilecek olanları ve  miktarlarını  düzenlemektedir. )

 

5057 sayılı C.B. kararnamesi ekinde  bazı  tarım  ürün ithalatında  2022 yılında uygulanacak tarife kontenjan miktarları,

(Türkiyenin tek taraflı olarak sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebileceği tarım ürünleri  ve  miktarlarını  düzenlemektedir. )

 

Belirlenmiştir.

 

II-  Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleri (31.12.2021-31706 RG-(3M)

 

1-Türkiyede düzenlenen  uluslar arası fuarlara katılan yabancı firmalar  sadece teşhir yapabilir, satış yapamazlar. Sergi sonrasında kat’i ithalat yapabilirler (İthalat-2022/1 Tebliğ)

 

2-Hertürlü harp silahı Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü  tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir. (İthalat-2022/2 Tebliğ)

 

3-Hertürlü radyoaktif madde ile bu maddelerin kullanıldığı cihazların ithalinde Nükleer Düzenleme  Kurumu’nun uygunluk yazısının Gümrüğe ibrazı gereklidir(İthalat-2022/3 Tebliğ)

 

4-Yüksek yoğunlukta tatlandırıcı özelliği bulunan malların ithalinde(29,35,38.fasıllar) Tarım Bakanlığından  alınacak yazısının Gümrüğe ibrazı gereklidir.(İthalat-2022/4 Tebliğ)

 

5-Her türlü haritanın ithalinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Harita Genel Komutanlığından alınacak yazısının Gümrüğe ibrazı gereklidir. (İthalat-2022/5 Tebliğ)

 

6-Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden  Gümrük Vergisiz olarak ithaline izin verilen mallar ithalat rejim kararının 2 sayılı listesinde yer almaktadır. Çoğu geleneksel el ürünleri niteliğinde olan bu eşyaların listesi ile  için uygulanacak gümrük işlemleri tebliğ ile belirlenmiştir.                      (İthalat-2022/6 Tebliğ)

7-Karayolu taşıtlarının ithalinden evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığından uygunluk yazısı alınması gerekir. (İthalat-2022/7 Tebliğ)

 

8-Her türlü sivil hava taşıtı ithalinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. (İthalat-2022/8 Tebliğ)

 

9-TARİFENİN 84,85,87 VE 90. FASILLARINDA YER ALAN ESKİ,KULLANILMIŞ VE YENİLEŞTİRİLMİŞ VE YATIK  EŞYANIN  İTHALİ SIRASINDA İLGİLİ KURUMLARDAN (HAVA VE DENİZ TAŞITLARI İÇİN ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI) UYGUNLUK YAZISI  ALMAK VE KARŞILARINDA YER ALAN FON ÖDEMESİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.         (İthalat-2022/9 Tebliğ)

 

10-Banknot ve benzeri kıymetli evrakın basıldığı kağıtların ithalinde Gümrükçe Ticaret  Bakanlığının  uygunluk yazısı aranır.(İthalat-2022/10 Tebliğ)

 

11-Her türlü patlayıcı maddeler ile ateşli silah ve bıçak ithalatı sırasında Gümrükçe Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranır(İthalat-2022/11 Tebliğ)

 

12-Kimyasal silah olarak kabul edilen maddelerin ithalatı ağır kısıtlamalara tabidir. 2921,2930,2031,3002,3824 GTİP’li ürünlerin ithali sırasında Gümrük İdaresince İthalat Genel Müdürlüğü  izin belgesini aranır. (İthalat-2022/12 Tebliğ)

 

13-Amyant,benzol,tuluol,solvent ve bileşimlerinde bu maddeleri  içeren  bu nedenle kullanımı çalışanların sağlığını etkileyen ürünlerin ithalinde gümrük idarelerince, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü) tarafından düzenlenecek belge aranır.  (İthalat-2022/13 Tebliğ)

 

14-Ozon tabakasını incelttiği bilinen Karbontetra klorür gibi 2903 faslında yer alan kimyasalların ithali yasaktır.Sadece tıbbi amaçlı ve yangın söndürücü olarak Bromotern içeren (38.fasılda yer alanlar) ürün ithalatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.  (İthalat-2022/14 Tebliğ)

 

15-Kamu kurumlarınca yapılacak Sanayi Bakanlığınca yerli malı kullanımının zorunlu olduğu eşyanın   ithalatına izin verilmez.  Bu kapsamdaki ithali yasak mallar ile ithali izne bağlı mallar  tebliğ ekinde belirlenmiştir. Kamuya iş yapan firmaların özellikle bu yeni  uygulamayı  ve tebliğ hükümlerini incelemesi faydalıdır. (İthalat-2022-15 Tebliğ)

 

16- Hayvansal ve kimyasal her türlü gübre ithalatı sırasında  Gümrükçe Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygunluk yazısı aranır.Özellikle Amonyum ve üre içerikli gübre ithalatı çok risklidir. İthalat-2022/16 Tebliğ)

 

17-Kimyasal silah üretiminde de kullanılabilen 28 ve 29. Fasıllarda yer alan kimyasal ürünlerin  ithali sıkı denetime tabi olup önemli kısmının ithalatı yasaktır,yada söz konusu eşyanın tebliğ eki ülkelerden ithali yasaktır. (İthalat-2022/17 Tebliğ)

 

18-Türkiye’de ve A.B. de yeterli üretimi olmayan ve bu nedenle üçüncü ülkelerden ithalatı Gümrük Vergisi ödenerek yapılan ve ithalat rejim kararının beş numaralı ekinde yer alan  hammaddeleri ithal etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı . İthalat Genel Müdürlüğüne tebliğ eki belgelerle baş vurmalıdır. Ayrıca bu listelerde yer almamakla birlikte yukarıdaki vasfa uygun hammadde ihtiyacı olan firmalar da Gümrük Vergisiz hammadde ithalatı için gerekli belgelerle birlikte  yine . İthalat Genel Müdürlüğüne başvurabilir. (İthalat-2022/18 Tebliğ)

 

19-Yurt dışından ithal edilen her türlü tanı kitleri sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalar dışında kalanlarca ithal edilmesi durumunda ithalat öncesinde Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)dan uygunluk yazısı alınması gereklidir. (İthalat-2022/19 Tebliğ)  

 

20-Elektronik Kimlik Bilgisine haiz eşya (GSM telefonları )ithalatı öncesinde BTK dan  uygunluk yazısı alınması gereklidir. (İthalat-2022/ 20 Tebliğ)

 

21-Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) ca yürütülen  ithalata ait başvuru ,ön izin , değişiklik, gibi işlemler ile yukarıda belirtilen ithalat işlemlerine ait uygunluk yazıları  için baş vuruların  Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda yapılması gereklidir. Ayrıca işlem yapacak kişilerin yetkilendirilmesi içinde aynı bakanlığa baş vurulması gereklidir. (İthalat-2022/ 21 Tebliğ)

 

Ayrıca;

31.12.2021 tarih 31706 ve sayılı R.G.(5.M)  de Ticaret Bakanlığınca ;

 

5056 sayılı C.B. kararnamesi ekinde yer alan   sanayi ürün ithalatında  2022 yılında uygulanacak tarife kontenjan miktarlarının nasıl dağıtılacağına dair esasları belirleyen 2022/1 sayılı,

 

Yine ayni kararname kapsamında yer alan Doğal reçine ve asitleri ile  titanium dioksit  tungsten trioksit isimli kimyasalların 2022 yılında uygulanacak tarife kontenjan miktarlarının nasıl dağıtılacağına dair esasları belirleyen 2022/2 sayılı,

 

5055 sayılı C.B. kararnamesi ekinde yer alan   sanayi(tekstil) ürün ithalatında  2022 yılında uygulanacak tarife kontenjan miktarlarının nasıl dağıtılacağına dair esasları belirleyen 2022/3 sayılı

 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Tebliğleri yayınlanmıştır.,

 

 

  • Diğer Bakanlıkların mevzuatlarına göre yapılacak İthalat Düzenlemeleri:12.2022 T -31706 RG(4M)   

Bu düzenlemeler ilgili Bakanlıkların  mevzuatlarına göre hazırlanmış olmakla birlikte ithalat izinleri Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir. Denetimleri Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kuruluşlar tarafından müştereken yapılmaktadır. 2022/2,4,17,22 sayılı tebliğler yayınlanmamıştır.

 

2022 yılında  uygulanacak ithalatta uygunluk denetim işlemlerine ilişkin  23 Tebliğ yayınlanmıştır.

 

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği  (2022/1) yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında,  ekinde yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Tebliğ kapsamındaki ek listelerde detayı  yer alan  Petro Kimya ürünleri,Endüstriyel Hortumlar ,Çocuk bakım ürünleri ve eşyaları ,El örgü iplikleri,Balıkağları,Demir ve Çelik  şeritler,teller,hadde ürünleri ,çeşitli metallerden mamul basınçlı tüpler ,vida,civata ve somunlar ,kaynak malzemeleri,rulmanlar ,elektrik malzemeleri,silah ve mühimmatlar ,ithalatı öncesinde ürünlerin denetimi TAREKS sistemine gore yapılacak olup  gerekli bilgilerin  ithalat öncesinde elektronik ortamda TAREKS sistemine yüklenmesi gerekir.

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ (2022/3) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan Türkiye Gümrük Bölgesine ithal   edilecek 39,40,63. Fasıllardaki ATIK’ların çevrenin korunması yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. 39.FASILDA YER ALAN ATIKLARIN İTHALİNİ GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI SAHİP FİRMALAR İLE  D.İ.R. KAPSAMINDA SANAYİCLER YAPABİLİR.  SADECE TEKSTİL ÜRETİMİNDE KULLANILACAK POLYESTER ATIKLAR D.İ.R. KAPSAMI DIŞINDA DA İTHAL EDİLEBİLİR.TÜM ATIK İTHALATI ÇEVRE KATKI PAYINA TABİDİR.

 

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğ (2022/4) yayımlanmıştır. Tebliğ  ile 29. Fasılda yer alan kimyasal madde,ilaç ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.Bu ürünlerin ithalinden önce Sağlık Bakanlığından lisans alınması gerekir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ (2022/5) yayımlanmıştır. 1,2,3,4,5,15,16,19,21,23,30,35,38, fasıllarda  yer alan ürünlerden  Tebliğ ekinde yer alanların insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Bu ürünlerin ithalinden önce Gıda ve Hayvancılık Bakanlığından lisans ,Kontrol Belgesi alınması gerekir.

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliğ (2022/6) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan (2903 GTİP’li) kimyasallar ve ürünler ozon tabakasını incelttiği için  ithali sırasında  çevrenin korunması yönünden  denetime tabidir. Tebliğde uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Bu ürünlerin ithalinden önce Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığından lisans  alınması gerekir.

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğ (2022 /7) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan katı yakıtların ithalinde çevrenin korunması yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Bu ürünlerin ithalinden önce Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığından lisans  alınması gerekir. İthal edilen her parti üründen numune alınır.

 

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliğ (2022/8) yayımlanmıştır.Tebliğ ekinde yer alan Telsiz   Ekipmanları ithalatından önce  Telsiz   Ekipmanları Yönetmeliği ‘ne uygunluğu  yönüyle  Ticaret Bakanlığının TAREKS denetlemesine tabi tutulur.

 

‘’CE’’ İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ (2022/9) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan buhar kazanları,makine ve aksam ile  asansörler ile elektrik motorlarının ithalinde CE Standartlarına uygunluk şartı vardır. Tebliğ ile Ticaret Bakanlığınca  ürünlerin ithalatında tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygunluğunun  TAREKS denetlenmesine yoluyla nasıl yapılacağına dair usul ve esaslar düzenlemiştir. Sadece ilaç sanayicileri tarafından yapılacak ithalatta Sağlık Bakanlığının GMP belgesi de aranır.

 

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliğ (2022/10) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan oyuncakların  ithalatında Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun olması , ‘’fatalat’’ gibi insan sağlığına zararlı maddeler içermemesi gereklidir.Tebliğ ile ithal edilen ürünlerin yasal düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. TAREKS denetlenmesine tabidir.

 

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğ (2022/11) yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında, Tebliğ ekinde yer alan gaz maskeleri,iş gözlükleri gibi ürünlerin kati ithalatında Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.İthalatçılar Tareks üzerinden yapacakları ön baş vuru sonucu  gerek görülürse risk esaslı  kontrole tabi tutulabilir.

 

Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğ (2022/12) yayımlanmıştır.Bu düzenlemeye  göre ithal edilecek çocuk bezi, kadın bağı, temizlik eldivenleri,imitasyon takı,bebek ürünleri, fırçalar gibi  ürünlerin   insan çevre can ve mal güvenliği ile   tüketicinin  korunması mevzuatına uygun olması gereklidir. Geri dönüştürülmüş ürünlerden olmamalıdır. Tebliğ ile  ekinde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. TAREKS  ön denetlenmesine tabidir.

 

7223 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’la Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin 2022/13 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile 7223 Sayılı Kanun kapsamında ithalat uygunluk denetimine tabi ürünlerin   ithalatında teknik  mevzuata uyulmamasında  uygulanacak   idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin 2022 yılı için yeniden değerlenme   oranında arttırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliğ (2022 /14) yayımlanmıştır. Tebliğ ile    ekinde yer alan demir çubuklar,beton levhalar ve diğer inşaat malzemelerinin    ithalatında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.İthalatçılar ithalat öncesi  TAREKS sistemi üzerinden yapacakları başvuru risk esasına göre incelenecek riskli bulunanlar için  fiili denetim  yapılacaktır.

 

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliğ (2022/15) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan pil ve akü gibi ürünlerin ithalatında Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.

 

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğ (2022/16) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan tibbi kitler,cihazlar,aşılar ,cerrahi ürünleri, kontak lens,kalp pilleri,BTR,MR cihazları gibi  ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışı Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. TAREKS denetlenmesine tabidir.

 

Bazı tekstil,konfeksiyon ve deri ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.(2022/18) Tebliğ ekinde yer alan  tekstil,konfeksiyon ve deri ürünlerinin , insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden risk taşıyıp taşımadıkları Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde  Tareks denetimine tabidir.

 

Tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin İthalat Denetimi Tebliği yayınlanmıştır.(2022/19)

Söz konusu ürünler ithalinden önce

Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar,  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik,Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,, Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ,, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olup olmadıkları denetlenmektedir.

Söz konusu ürünlerin ithali öncesinde Tarım Bakanlığından  Uygunluk Belgesi almak zorundadır  ve Tareks denetimine tabidir.

 

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ (2022/20) yayımlanmıştır.Tebliğ de yer alan gıda takviyeleri,tedaviye yardımcı ürünler,serumlar, aşılar,hormonlar gibi ürünlerin ithalinden evvel Sağlık Bakalığından ön izin alınması gereklidir.Bu  Tebliğ ile  ekinde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.

 

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğ (2022/21) yayımlanmıştır. Tebliğ ekinde yer alan Bitkisel Yemeklik yağlar ,kuru ve kurutulmuş tarım ürünleri,yaş meyve ve sebzeler,  ithalatında ve ihracatında gerekli görülenlerinin ticari kalite ve gerektiğinde risk analizi esaslı uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. TAREKS denetimine tabidir

 

Metal Hurdaların İthalat Denetim Tebliği (2022/23) yayınlanmıştır.Öncelikle  Metal hurdaları işleyen ithalatçılarının Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığından   Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması ve ön denetimden geçmesi  gerekmektedir.  İthal edilecek metallerin radyoaktif unsurlar içerip içermediği Nükleer Düzenleme kurumunca  denetlendikten sonra sonuçları Çevre Bakanlığına iletilir Çevre Bakanlığı da Metal Hurda İthalatçı Belgesi düzenler. İthalat sonrası da  Çevre Bakanlığı  uygunluk denetimi yapar.Her ithalat sırasında  ithalatçının söz konusu belgeyi de ibraz etmesi gerekir.Metal Hurda ithalatı  Çevre Katkı Payı ödemesine tabidir.

 

Araç Parça İthalat Denetim Tebliği (2022/25) yayınlanmıştır.

Kati ithalatı yapılacak her türlü araç ile cam,far, korna gibi parçalarının ülkemizde geçerli teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı bu tebliğ de yer alan esaslara göre tespit edilir.İthalatçının TAREKS sistemine  baş vurusu sonrasında  gerekli denetimler Sanayi BAkanlığınca (TSE) ve /veya uygun göreceği yetkilendirilmiş kuruluşca denetlenir ve uygunluk yazısı düzenlenir. Bu yazının  ithalat sırasında Gümrüğe ibrazı zorulunludur.

 

 

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1)
1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)
2-Hint keneviri
3-Tütün tohumu ve fidesi
4-İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)
5-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı  
6-Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları
7- Odun 
8-Sığla (liquidambar orientalis)
9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia)
10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)
11-Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları 
12- Salep (toz, tablet ve her türlü formda) 

 

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ (EK-2) İZNİ VEREN KURUM
1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler Milli Savunma Bakanlığı
2-Afyon ve haşhaş kellesi Sağlık Bakanlığı
3-Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki mallar. Sağlık Bakanlığı
4-Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç) Tarım ve Orman    Bakanlığı
7-Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç) Tarım ve Orman    Bakanlığı
8-Ankara (Tiftik) keçisi Tarım ve Orman    Bakanlığı
9- Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri Tarım ve Orman    Bakanlığı
10-Yarış atları Tarım ve Orman    Bakanlığı
11-Yem Kanunu kapsamına giren yemler  Tarım ve Orman    Bakanlığı
12-Veteriner İlaçları  Tarım ve Orman    Bakanlığı
13-İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları Tarım ve Orman    Bakanlığı
14-Damızlık büyük ve küçük baş hayvan Tarım ve Orman    Bakanlığı
15-Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için) 26206 Tarım ve Orman    Bakanlığı
16-Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş) Tarım ve Orman    Bakanlığı
17-Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
18-Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’i Dahilindeki Malzemeler Milli Savunma Bakanlığı
19- Şeker T.C. Şeker Kurumu
20- Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
21-87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
22- Zeytin fidanı (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
23- Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler Milli Savunma Bakanlığı
24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
28- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tulum (koruyucu iş elbisesi)”  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
31- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbı ve cerrahi maske”  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Eray SANVER

Yeminli Mali Müşavir

04.01.2022